Nasza polityka otwartego dostępu

Zobowiązanie Cochrane do zapewnienia otwartego dostępu

Aktualizacja planów Cochrane dotyczących otwartego dostępu.


Ikona otwartej kłódki

Dlaczego otwarty dostęp jest ważny dla Cochrane?

Strategia Cochrane na lata 2024-2028 ponownie potwierdza zaangażowanie Cochrane w otwarty dostęp i uznaje potrzebę stworzenia modelu otwartego dostępu, który zabezpieczy przyszłość Cochrane. Cochrane opracowuje kompleksową mapę drogową w celu osiągnięcia otwartego dostępu do systematycznych przeglądów Cochrane. Wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób będziemy zwiększać ilość treści w otwartym dostępie w okresie strategicznym. Strategia zobowiązuje do osiągnięcia tego celu bez nakładania obciążeń finansowych na autorów przeglądów i bez narażania stabilności finansowej organizacji charytatywnej. Na tej stronie wyjaśniamy, jak zamierzamy to zrobić.

Otwarty dostęp to bezpłatna, natychmiastowa dostępność on-line do publikacji naukowych połączona z prawem do pełnego wykorzystania tych wyników. Otwarty dostęp leży u podstaw misji Cochrane i daje możliwość realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest informowanie o decyzjach dotyczących zdrowia i opieki zdrowotnej poprzez udostępnianie i wykorzystywanie naszych dowodów naukowych przez wszystkich. Otwarty dostęp pozwoli wszystkim skorzystać z lektury i wykorzystać nasze dane naukowe, umożliwi szybsze i szersze rozpowszechnianie wyników, a także przyczyni się do przyspieszenia badań i wykorzystania danych naukowych w polityce i praktyce.

Cochrane jest dumna z oferty bezpłatnego dostępu, którą wprowadziliśmy w 2013 r. Wszystkie przeglądy Cochrane są dostępne bezpłatnie 12 miesięcy po opublikowaniu, a wszystkie protokoły są dostępne bezpłatnie po opublikowaniu. Prowadzimy także kilka programów dostępu krajowego, w tym licencje krajowe i dostęp filantropijny w krajach o niskim i średnim dochodzie. Przegląd aktualnej polityki Cochrane w zakresie otwartego dostępu do Przeglądów Cochrane można znaleźć tutaj.


Ikona sylwetki

Dlaczego potrzebujemy trzy- lub czteroletniej mapy drogowej, aby zapewnić otwarty dostęp?

Cochrane jest w trakcie oceny, w jaki sposób znaleźć zrównoważony model biznesowy dla otwartego dostępu, tak abyśmy byli przygotowani na przyszłość związaną z otwartym dostępem.

Rada Zarządzająca Cochrane przyznaje, że osiągnięcie pełnego otwartego dostępu do wszystkich Przeglądów Cochrane jest kluczowym, ale trudnym celem, który wymaga czasu, aby wesprzeć planowane i zrównoważone przejście na otwarty dostęp. Do kluczowych kwestii należy:

  • Czas na zmianę biznesowego modelu działalności wydawniczej na taką skalę, ponieważ obecnie 80% centralnych dochodów Cochrane pochodzi z przychodów z publikacji.
  • Uznając, że nie ma obecnie modeli biznesowych otwartego dostępu, które byłyby odpowiednie jako rozwiązania dostępne „od ręki”, ale istnieje możliwość dostosowania i wprowadzenia innowacji w tych modelach.
  • W przypadku każdego modelu biznesowego opartego na otwartym dostępie Cochrane odnotuje spadek przychodów z publikacji. Oznacza to, że potrzebujemy czasu na wprowadzenie zmian w naszych systemach i procesach tworzenia i publikacji przeglądów, aby odpowiednio zmniejszyć nasze koszty. (Zob. Przyszłość syntezy danych naukowych).
  • Będziemy również inwestować w możliwości rozwoju produktów dla Biblioteki Cochrane, które mogłyby pomóc w subsydiowaniu otwartego dostępu poprzez zwiększenie wartości naszych treści nieobjętych otwartym dostępem i umożliwić nam kontynuację produktu subskrypcyjnego. Realizacja i zatwierdzenie niektórych inicjatyw rozwojowych wymaga czasu.
  • Spodziewane zmniejszenie dochodów z publikacji oznacza, że Cochrane dąży do zróżnicowania swojego finansowania, tak aby do zmniejszyć swoją zależność od dochodów z publikacji. W ramach planów dywersyfikacji przychodów Cochrane inwestuje w nową strategię pozyskiwania funduszy i dąży do zwiększenia wartości innych produktów Cochrane oraz rozważa możliwość inwestowania w nowe produkty. Jednak na zwrot z inwestycji w pozyskiwanie funduszy i dywersyfikację trzeba będzie poczekać.

Cochrane aktywnie poszukuje trwałego modelu finansowania otwartego dostępu i będzie współpracować z naszymi fundatorami i kluczowymi interesariuszami, aby upewnić się, że ostateczny model i termin przejścia nie zagraża Cochrane i chroni unikalną wartość, jaką Cochrane zapewnia światu - wspieranie podejmowania decyzji w oparciu o dowody naukowe poprzez tworzenie i rozpowszechnianie wiarygodnych, wysokiej jakości, aktualnych i istotnych przeglądów systematycznych.


Ikona sylwetki

Jak Cochrane reaguje?

Cochrane prowadzi projekt badawczy i konsultacyjny w celu zidentyfikowania realnego modelu biznesowego i drogi do otwartego dostępu, który potwierdzi, w jaki sposób Cochrane może zapewnić pełny otwarty dostęp do przeglądów Cochrane, modele biznesowe, które mogłyby to wspierać, oraz wpływ i konsekwencje, jakie miałoby to na przyszłe dochody Cochrane oraz proces i koszty tworzenia i publikowania przeglądów.

Projektem kieruje Laura Ingle, dyrektor ds. publikacji i technologii, współpracując z zespołami ds. produktów i wydawnictw Biblioteki Cochrane, a także korzystając ze wskazówek i nadzoru grupy roboczej ds. otwartego dostępu, w skład której wchodzą członkowie Zarządu i Rady Cochrane.


Ikona papieru i pióra

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie Cochrane dotyczącym otwartego dostępu?

Jesteśmy przekonani, że przedstawione powyżej podejście zapewni realizację naszego zobowiązania do zapewnienia otwartego dostępu. Jeśli masz jakieś pytania, chcesz skomentować plany Cochrane dotyczące otwartego dostępu, wziąć udział w procesie konsultacji lub bardziej aktywnie zaangażować się w projekt otwartego dostępu Cochrane, skontaktuj się z openaccess@cochrane.org.