หลักฐาน Cochrane คืออะไร และช่วยคุณได้อย่างไร

เป็นเวลา 20 ปี ที่ Cochrane ได้มีผลิตการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัยปฐมภูมิเกี่ยวการดูแลสุขภาพของมนุษย์และนโยบายสุขภาพ และสิ่งนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแหล่งของหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงที่สุด

หลักฐาน Cochrane คืออะไร และช่วยคุณได้อย่างไร

Cochrane ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนร่วมทั่วโลกเพื่อสร้างหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในรูปแบบของ Cochrane Reviews

Cochrane Reviews เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัยปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของมนุษย์และนโยบายสุขภาพ และสิ่งนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแหล่งของหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงที่สุด พวกเขาศึกษาถึงผลของการให้การรักษาพยาบาลในการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และยังได้มีการประเมินความถูกต้องแม่นยำของการวินิจฉัยภายใต้ภาวะที่มีความจำเพาะของกลุ่มผู้ป่วยและประชากร และได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์ผ่าน Cochrane Library

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบแต่ละเรื่องจะต้องมีคำถามวิจัยที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น

ยาปฏิชีวนะสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้หรือไม่

เพื่อที่จะตอบคำถามวิจัยนี้ เราได้ทำการสืบค้นรายงานวิจัยปฐมภูมิทั้งหมดที่มีอยู่ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คัดเลือก แล้วทำการประเมินโดยใช้แนวทางที่เคร่งครัดเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามีหลักฐานสรุปที่ชัดเจนหรือไม่ สำหรับการรักษาแต่ละเรื่อง

Cochrane Reviews มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเราจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสมำ่เสมอ โดยการรวบรวมงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ตัดสินใจเรื่องการรักษาบนพื้นฐานของหลักฐานที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ

เรากำลังทำงานเพื่อให้หลักฐานนี้สามารถเข้าถึงได้ใน cochrane.org โดยการสร้างบทสรุปของการค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เราหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ สำหรับการค้นหาบทสรุปของเราโปรดคลิ๊ก ที่นี่

สมัครรับจดหมายข่าวรายเดือนของเรา ค้นหาหลักฐานทางด้านสุขภาพของเรา เข้าร่วม

Share/Save