ชุมชนทั่วโลกของเรา

CRG Networks

กลุ่มทบทวนวรรณกรรม

Cochrane ได้สร้างเครือข่าย Cochrane Review Groups (CRG) ขึ้นมากมาย ซึ่งรับผิดชอบการผลิตการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพสูงและทันท่วงที เพื่อตอบคำถามด้านการวิจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ดูเครือข่าย Review Group ของเรา


เครือข่ายทางภูมิศาสตร์

กลุ่มทางภูมิศาสตร์

Cochrane เป็นเครือข่ายอิสระระดับโลกที่มีสมาชิกและผู้สนับสนุนทั่วโลกอย่างแท้จริง เรามีกลุ่ม Cochrane อย่างเป็นทางการในมากกว่า 50 ประเทศ กลุ่มเหล่านี้เป็นตัวแทนของ Cochrane ในประเทศนั้นๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักฐานจาก Cochrane ในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติด้านสุขภาพและสนับสนุนสมาชิกและผู้สนับสนุนของ Cochrane ที่อาศัยอยู่ที่นั่นๆ

ดูกลุ่มทางภูมิศาสตร์ของเรา


สาขา

กลุ่มงานและเครือข่าย

Cochrane มี 13 สาขาและเครือข่าย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่มิติของการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากเงื่อนไขหรือหัวข้อ - รวมถึงระบบบริการ (ระบบบริการปฐมภูมิ ) ประเภทของผู้บริโภค (เด็ก ผู้สูงอายุ) หรือประเภทของผู้ให้บริการ (การพยาบาล)

ดูกลุ่มงานและเครือข่ายของเรา


กลุ่มระเบียบวิธี

กลุ่มระเบียบวิธี

Cochrane มี 17 Methods Groups ซึ่งให้คำแนะนำด้านนโยบายและพื้นที่สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาและกำหนดวิธีเตรียมการจัดทำ Cochrane Reviews

ดูกลุ่ม Methods Groups ของเรา