มาตรการใดในโรงเรียนที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ที่ได้รับการประเมินจนถึงปัจจุบัน และถูกประเมินอย่างไร?

ทำไมคำถามนี้จึงมีความสำคัญ

เพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส - โควี -2 และผลกระทบของโควิด -19 ประเทศต่างๆทั่วโลกได้ใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่หลากหลาย ในหลายประเทศ การปิดโรงเรียนเป็นหนึ่งในการดำเนินการที่เร็วที่สุด ภายในกลางเดือนเมษายน 2020 มี 192 ประเทศปิดโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อประชากรนักเรียนมากกว่า 90% ของโลก สิ่งนี้ทำให้โรงเรียน ครอบครัว และชีวิตการทำงานหยุดชะงักอย่างรุนแรงโดยมีผลกระทบเชิงลบ ได้แก่

- สุขภาพและความเป็นอยู่ที่แย่ลงของเด็กและวัยรุ่น
- ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้น จากภูมิหลังที่ด้อยโอกาสและที่มีสิทธิพิเศษมากกว่า
- รายได้ของผู้ปกครองและความมั่นคงในงานลดลง
- อาจจะมีการสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง

จากผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดโรงเรียน หลายประเทศจึงได้เปิดโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรคระหว่างนักเรียน ระหว่างเจ้าหน้าที่และนักเรียนและอื่น ๆ ได้มีการใช้มาตรการต่างๆของโรงเรียน ซึ่งรวมถึง:

- นักเรียนและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำ
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโรงเรียน (เช่นไม่ร้องเพลงในชั้นเรียนดนตรี)
- ปรับปรุงระบบระบายอากาศ และ
- คัดกรองกรณีที่สงสัยว่าติดเชื้อ

จนถึงปัจจุบัน เรารู้น้อยมากเกี่ยวกับมาตรการในโรงเรียนที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19ใด ได้รับการประเมิน และถูกประเมินอย่างไร? มีความสำคัญที่จะต้องค้นหาสิ่งนี้ เพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ และแจ้งแนวทางนโยบายในอนาคต

เรามุ่งมั่นที่จะค้นหาและจัดทำแผนที่หลักฐานเกี่ยวกับมาตรการในโรงเรียนเพื่อป้องกัน COVID-19 งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของการทบทวนวรรณกรรมในอนาคตเกี่ยวกับประสิทธิผลของมาตรการเหล่านี้ การทบทวนนี้จะบอกแนวทางที่ออกโดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

เราค้นหาและจัดทำแผนที่หลักฐานได้อย่างไร?

อันดับแรก เราสืบค้นการศึกษาที่ประเมินชุดวิธีการใด ๆ ในโรงเรียนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เราพิจารณาการศึกษาทุกประเภทและผลลัพธ์ที่หลากหลายรวมถึง:

- การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
- ผลกระทบอื่นๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
- ผลกระทบที่กว้างขึ้นต่อสังคม เศรษฐกิจ และประชากร

จากนั้นเราจัดกลุ่มการศึกษาตามความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร สิ่งนี้ทำให้เราสามารถประเมิน:

- การศึกษาประเภทใดที่ใช้ในการประเมินมาตรการจนถึงปัจจุบัน
- สถานที่ศึกษาดำเนินการ;
- ประเภทของวิธีการที่ได้รับการประเมิน; และ
- มีการศึกษาผลลัพธ์ใดบ้าง

เราพบอะไร?

เราพบการศึกษา 42 รายการ

ประเภทการศึกษา

การศึกษา 31 รายการใช้การออกแบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำนายผลของวิธีการต่อประชากร การศึกษา 2 รายการ ใช้รูปแบบการทดลองซึ่งนักวิจัยแบ่งบุคคลหรือสถานที่ ออกเป็นกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลของวิธีการต่างๆ การศึกษา 9 รายการ ใช้การวิธีการเชิงสังเกต ซึ่งนักวิจัยเพียงแค่สังเกตผลของวิธีการ

สถานที่ที่ทำการศึกษา

การศึกษาดำเนินการในยุโรป (20 รายการ) อเมริกาเหนือและใต้ (13 รายการ) แปซิฟิกตะวันตก (6 รายการ) และเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก (1 รายการ) การศึกษาส่วนใหญ่ประเมินวิธีการในสถานศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง (เช่นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) การศึกษา 3 รายการมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนมัธยมศึกษา

ประเภทของวิธีการ

การศึกษาประเมินวิธีการกว้าง ๆ 3 ประเภท:

1. วิธีการขององค์กรเพื่อลดการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 (36 รายการ) ซึ่งรวมถึง:

- วิธีการที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคระหว่างผู้ที่สัมผัสกัน (เช่น การสวมหน้ากากและนโยบายการเว้นระยะห่างทางกายภาพ) และ
- วิธีการลดโอกาสการติดต่อ (ตัวอย่างเช่น มีการเหลื่อมเวลา การมาถึง เวลาพัก และเวลากลับ)

2. มาตรการโครงสร้างหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 (11 การศึกษา): เช่นการแบ่งสนามเด็กเล่นในโรงเรียนหรือปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ

3. มาตรการเฝ้าระวังและตอบสนองเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (19 รายการ) ได้แก่ :

- การทดสอบ การติดตามและการคัดกรองอาการ และ
- การแยกกรณีที่ได้รับการยืนยัน หรือการกักกันกรณีที่สงสัย

ผลลัพธ์ที่ศึกษา

การศึกษาประเมินผลของวิธีการเกี่ยวกับ:

- การแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 (29 รายการ) รวมถึงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่หรือจำนวนคนโดยเฉลี่ยที่ผู้ติดเชื้อรายหนึ่งจะส่งผ่านไวรัส (จำนวนการแพร่กระจาย R)
- การใช้การดูแลสุขภาพ (8 รายการ) เช่น จำนวนการรักษาในโรงพยาบาล
- ผลด้านสุขภาพอื่น ๆ (3 รายการ) เช่น ความเสี่ยงของการเกิดแผลเปื่อยที่มือ (สภาพผิวหนัง); และ
- ผลทางสังคม เศรษฐกิจ และระดับประชากรอื่น ๆ (5 รายการ) รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ความหมายโดยนัยของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

จนถึงปัจจุบัน มีการประเมินวิธีการต่างๆของโรงเรียน ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกัน COVID-19 ในการประเมินสิ่งเหล่านี้ นักวิจัยได้ใช้วิธีการต่างๆ และตรวจสอบผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน การตรวจสอบนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการประเมินว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง และจะบอกถึง การทบทวนวรรณกรรมอย่างรวดเร็วในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบหลักฐานที่แตกต่างและซับซ้อนของมาตรการที่ใช้ในโรงเรียน การตรวจสอบนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการประเมินว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง และจะบอกถึง การทบทวนวรรณกรรมอย่างรวดเร็วในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส - โควี -2 และผลกระทบของโควิด -19 รัฐบาลระดับชาติและระดับในประเทศได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสและโรคที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มาตรการเหล่านี้กำหนดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการระบาดของโรค แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางจิตสังคม สังคมและเศรษฐกิจที่รุนแรงในระดับสังคม สถานที่อย่างหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการเหล่านี้คือโรงเรียน ภายในกลางเดือนเมษายน 2020 มี 192 ประเทศปิดโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อประชากรนักเรียนมากกว่า 90% ของโลก เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการปิดโรงเรียนหลายประเทศทั่วโลกจึงเปิดโรงเรียนอีกครั้งในช่วงหลายเดือนหลังจากการปิดครั้งแรก เพื่อให้โรงเรียนเปิดใหม่ได้อย่างปลอดภัยและยังคงเปิดอยู่รัฐบาลได้ใช้มาตรการที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตามหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเหล่านี้มีความแตกต่างกันโดยมีการออกแบบ การศึกษา ประชากร บริบท วิธีการ และผลลัพธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างนี้เราได้ทำ การทบทวนวรรณกรรมกำหนดขอบเขตอย่างรวดเร็ว (8 ตุลาคมถึง 5 พฤศจิกายน 2020) การทบทวนวรรณกรรมกำหนดขอบเขตอย่างรวดเร็วนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทบทวนประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะบอกแนวทางที่จะออกโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) การทบทวนวรรณกรรมนี้ได้ทำการรายงานตามรายการการรายงานที่ต้องการสำหรับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและส่วนขยายการวิเคราะห์อภิมานสำหรับการตรวจสอบขอบเขต (PRISMA-ScR) และได้รับการลงทะเบียนด้วย Open Science Framework

วัตถุประสงค์: 

เพื่อค้นหาและจัดทำแผนที่อย่างครอบคลุมของหลักฐานที่ประเมินผลของวิธีการที่ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเปิดโรงเรียนอีกครั้งหรือเพื่อคงการเปิดโรงเรียน หรือทั้งสองอย่างในระหว่างการระบาดของโรคซาร์ส - โควี -2 / โควิด -19 โดยเน้นเฉพาะประเภทของวิธีการที่ นำไปใช้ในสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ใช้ในการวัดผลและประเภทการศึกษาที่ใช้ในการประเมินสิ่งเหล่านี้

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane COVID-19 Study Register, MEDLINE, Embase, the CDC COVID-19 Research Articles Downloadable Database for preprints และ WHO COVID-19 Global literature เกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัสเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาที่ประเมินผลกระทบของมาตรการที่ใช้ในโรงเรียน ประชากรที่เข้าข่ายคือ ประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ SARS-CoV-2 หรือเกิดโรค COVID-19 หรือทั้งสองอย่าง และรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิธีการ ซึ่งรวมถึงนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนอื่น ๆ และผู้ติดต่อของกลุ่มคนเหล่านี้ รวมทั้งชุมชนที่กว้างขึ้น เราพิจารณาการศึกษาเชิงประจักษ์ทุกประเภท ซึ่งประเมินผลในเชิงปริมาณ ซึ่งรวมถึงการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาแบบจำลอง การศึกษาแบบผสม และการศึกษาวินิจฉัยที่ประเมินผลของวิธีการที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัย หมวดหมู่ของผลในวงกว้างที่น่าสนใจ ได้แก่ ผลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ ผลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์ และผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและระบบนิเวศ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราคัดลอกข้อมูลจากการศึกษาที่รวมไว้ในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน และจัดหมวดหมู่ภายในแบบจำลองตรรกะเบื้องต้นของเราหากเป็นไปได้ หากเป็นไปไม่ได้เราได้พัฒนาหมวดหมู่ใหม่โดยอุปนัย เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังมาตรฐานสำหรับการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกำหนดขอบเขต จะให้ภาพรวมของหลักฐานที่มีอยู่โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของวิธีการวิจัย หรือความเสี่ยงของอคติและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผล ประเมินความเสี่ยงของอคติ หรือแสดงลักษณะความเชื่อมั่นของหลักฐาน (GRADE)

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 42 รายการที่ประเมินผลของมาตรการที่ใช้ในโรงเรียน การศึกษาส่วนใหญ่ใช้การออกแบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (n = 31) ในขณะที่การศึกษา 9 รายการใช้การออกแบบเชิงสังเกตและการศึกษา 2 รายการ ใช้การออกแบบแบบทดลองหรือแบบกึ่งทดลอง การศึกษาที่ดำเนินการในบริบทโลกแห่งความเป็นจริงหรือการใช้ข้อมูลจริง ทำที่ภูมิภาคยุโรปของ WHO (EUR; n = 20) ภูมิภาค WHO ของอเมริกา (AMR; n = 13) ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (WPR; n = 6) และ WHO เขตเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก (EMR; n = 1) การศึกษา 1 รายการได้ทำการประเมินทั่วโลกและไม่มีรายงานเกี่ยวกับข้อมูลว่าจากที่ใด หรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศใดประเทศหนึ่ง

มีวิธีการในวงกว้าง 3 ประเภทเกิดขึ้นจากการศึกษาที่รวมไว้ ได้แก่ มาตรการขององค์กรเพื่อลดการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 (n = 36) มาตรการโครงสร้าง / สิ่งแวดล้อมเพื่อลดการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 (n = 11) และการเฝ้าระวังและการตอบสนอง มาตรการในการตรวจหาการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (n = 19) การศึกษาส่วนใหญ่ประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 (n = 29) ในขณะที่การศึกษาอื่น ๆ ประเมินการใช้บริการด้านสุขภาพ (n = 8) ผลลัพธ์ด้านสุขภาพอื่น ๆ (n = 3) และผลลัพธ์ทางสังคมเศรษฐกิจและระบบนิเวศ (n = 5 ). การศึกษาประเมินทั้งผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายและเป็นประโยชน์ในทุกประเภทของผลลัพธ์

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มกราคม 2021

Tools
Information