Racecadotril สำหรับรักษาเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบที่เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้เพื่อหาว่า Racecadotril ใช้ได้ผลกับเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีที่มีอาการท้องเสียหรือไม่ ผู้ทบทวนวรรณกรรมได้รวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบคำถามนี้และมีเจ็ดการศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมนี้

ใจความสำคัญ

Racecadotril อาจลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล้มเหลวของการคืนน้ำ (rehydration) เราไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ต่อจำนวนการบีบตัวของลำไส้หรือระยะเวลาของอาการท้องเสีย

ในการทบทวนนี้สิ่งที่ศึกษาคืออะไร

โรคอุจจาระร่วงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำ เด็กที่มีอาการอุจจาระร่วงมักจะทุกข์ทรมานจากการที่ลำไส้บีบตัวถี่และการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ปริมาณมาก (dehydration) การให้สารน้ำทดแทนเป็นข้อแนะนำเพื่อป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำที่เกิดจากโรคอุจจาระร่วง ได้เคยมีการใช้ Racecadotril เพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้สารน้ำทดแทนเพื่อรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก เนื่องจากจะช่วยลดการปล่อยน้ำและเกลือแร่ไปในระบบทางเดินอาหาร ยานี้คาดว่าจะช่วยบรรเทาอาการของโรคอุจจาระร่วง (ลดระยะเวลาของอาการท้องเสีย หรือลดความถี่ของการถ่ายอุจจาระ) เช่นเดียวกับการลดความเสี่ยงของการล้มเหลวของการคืนน้ำ (rehydration) อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่า Racecadotril ใช้ได้ผลจริงๆสำหรับเด็กที่มีท้องเสียหรือไม่

ผลการค้นพบหลักคืออะไรบ้าง

ผู้ทบทวนวรรณกรรมค้นหาการศึกษาที่มีอยู่และรวบรวมเจ็ดการศึกษา การศึกษาทำในเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี จำนวน 1140 ราย เด็กที่ได้รับ Racecadotril ถูกเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (เด็กที่ได้รับยาหลอก (placebo) แทนที่ racecadotril หรือไม่ได้รับยา) การทบทวนวรรณกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเด็กที่มีอาการท้องเสียได้รับ Rececadotril เปรียบเทียบกับ ยาหลอก หรือ ไม่ได้รับยา

•Racecadotril อาจลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล้มเหลวของการคืนน้ำ (rehydration) (หลักฐานความแน่นอนต่ำ);
•เรามีความไม่แน่ใจว่า Racecadotril ลดระยะเวลาของโรคอุจจาระร่วงหรือไม่ (หลักฐานความแน่นอนต่ำมาก);
•เรามีความไม่แน่ใจว่า Racecadotril มีผลต่อความถี่ของการถ่ายอุจจาระหรือไม่ (หลักฐานความแน่นอนต่ำมาก);
• Racecadotril อาจลดน้ำหนักของอุจจาระที่ออกมา (หลักฐานความแน่นอนต่ำ);
• Racecadotril อาจทำให้ความแตกต่างของระยะเวลาการเข้าพักในโรงพยาบาลน้อยหรือไม่แตกต่างเลย (หลักฐานความแน่นอนต่ำ);
• Racecadotril อาจทำให้อัตราของภาวะข้างเคียงแตกต่างต่ำหรือไม่แตกต่างเลย (หลักฐานความแน่นอนต่ำ);

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนนี้

ผู้ทบทวนได้สืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึง วันที่ 4 เดือนมีนาคม 2562

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

Racecadotril ดูเหมือนว่าจะเป็นยาที่ปลอดภัยแต่มีประโยชน์เล็กน้อยในการช่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันให้ดีขึ้นในเด็กอายุต่ำกว่าห้าปี. หลักฐานในปัจจุบันไม่สนับสนุนการใช้ Racecadotril ในการจัดการโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปีแบบเป็นประจำ ภายใต้บริบทของข้อมูลจากการศึกษาแบบ RCTs เมื่อเทียบกับยาหลอก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปี การเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูญเสียของเหลวและเกลือแร่มากเกินไป Racecadotril เป็นยาต้านการสร้างสารคัดหลั่งที่ถูกใช้สำหรับโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กเพื่อเป็นตัวเสริมในการให้สารน้ำทดแทนทางปาก

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ Racecadotril สำหรับการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่าห้าปี

วิธีการสืบค้น: 

ผู้ทบทวนสืบค้น the Cochrane Infectious Diseases Group Specialized Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL ตีพิมพ์ใน the Cochrane Library ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562), MEDLINE, EMBASE, LILACS, ClinicalTrials.gov และ the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform (WHO ICTRP), ถึง 4 มีนาคม 2562 สำหรับการศึกษาทางคลินิกอย่างไม่คำนึงถึงภาษาหรือสถานะที่พิมพ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่เปรียบเทียบ Racecadotril กับยาหลอกหรือไม่มีการแทรกแซงนอกเหนือไปจากการดูแลมาตรฐาน (การให้สารน้ำทดแทนทางปาก) ในเด็กอายุน้อยกว่าห้าปีที่มีโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผลลัพธ์หลัก คือ ความล้มเหลวของการให้สารน้ำทดแทนทางปาก, ระยะเวลาของโรคอุจจาระร่วงและจำนวนครั้งของการขับถ่าย ผลลัพธ์รอง คือ ปริมาณอุจจาระ, ระยะเวลาของการเข้าพักในโรงพยาบาล และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์.

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัยสองคนประเมินการศึกษาเพื่อนำเข้ามาทบทวน ตรวจสอบอคติและประเมินคุณภาพอย่างอิสระต่อกัน เรานำเสนอข้อมูล dichotomous ด้วย อัตราส่วนความเสี่ยง (risk ratio; RR) และข้อมูล continuous ด้วย ส่วนต่างของค่าเฉลี่ย (mean difference; MD) หรือผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (standardized mean difference; SMD) หากเหมาะสม เราจะรวมผลของการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เมตา (meta-analysis) และใช้แบบจำลองโมเดลแบบสุ่ม (random-effects model) ถ้ามีความหลากหลายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (I ²≥50%) เราประเมินคุณภาพของหลักฐานที่ได้โดยวิธี GRADE

ผลการวิจัย: 

7 การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1140 คน ที่เข้าได้กับเกณฑ์การคัดเข้า การทดลองได้ดำเนินการในเด็กอายุสามเดือนถึงห้าปี ในห้องตรวจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในประเทศฝรั่งเศส, สเปน, เปรู, อินเดีย, เคนยา, และเอกวาดอร์. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของ Racecadotril ถูกเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือไม่มีการรักษา. Racecadotril อาจลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล้มเหลวของการคืนน้ำ (rehydration) (RR 0.41, 95% CI 0.13 ถึง 1.23; 2 RCTs, 192 ผู้เข้าร่วมโครงการ; หลักฐานความแน่นอนต่ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคอุจจาระร่วง, จำนวนของการถ่ายอุจจาระในช่วงเวลา 48 ชั่วโมงแรกไม่เพียงพอที่จะไปถึงข้อสรุป; ปริมาณของอุจจาระในช่วงเวลา 48 ชั่วโมงแรกพบว่ามีปริมาณที่ต่ำกว่าในสองการทดลองที่ทำการวัดนี้ แม้ว่าข้อมูลจะไม่สามารถรวมกันได้ ระยะเวลาของการพักในโรงพยาบาลมีความเหมือนกันในสองการศึกษา, และโดยรวมไม่มีหลักฐานว่า Racecadotril เพิ่มอัตราของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 0.90, 95% CI 0.66 ถึง 1.22; 5 RCTs, 688 ผู้เข้าร่วมโครงการ; หลักฐานความแน่นอนต่ำ) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ในกลุ่ม Racecadotril อยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ. กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tools
Information