Porównanie krótkiego i długiego stosowania antybiotyków w leczeniu szpitalnego zapalenia płuc u dorosłych pacjentów oddziałów intensywnej terapii

Pytanie przeglądu
Ocenialiśmy dane z badań z randomizacją (badań, w których do grup przydziela się pacjentów metodą losową - podobną do rzutu monetą - przyp. tłum.) porównujących skuteczność krótkiego podawania antybiotyków z ich dłuższym stosowaniem z powodu szpitalnego zapalenia płuc u pacjentów oddziałów intensywnej terapii.

Wprowadzenie
Szpitalne zapalenie płuc jest najczęstszą przyczyną zakażeń szpitalnych na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT). Istnieje wiele czynników, które powodują że pacjenci krytycznie chorzy są bardziej narażeni na rozwój zapalenia płuc, z których najważniejszym jest intubacja dotchawicza i wentylacja mechaniczna (metoda leczenia zaburzeń oddychania - zastosowanie oddychania za pomocą specjalnego urządzenia - przyp. tłum.); tak więc u większości pacjentów OIT występuje szpitalne zapalenie płuc, które jest określane zapaleniem płuc związanym z wentylacją mechaniczną (ang. VAP).

Istnieje obawa, że za długa antybiotykoterapia może powodować zakażenia drobnoustrojami opornymi na antybiotyki, których rozpoznanie i leczenie może być trudniejsze i droższe. Z drugiej strony, zbyt krótkie leczenie może być nieskuteczne.

Charakterystyka badania
Dane były aktualne na czerwiec 2015. Odnaleźliśmy 6 badań z randomizacją, w których uczestniczyło 1088 pacjentów. W badaniach zastosowano różne podejście do zagadnienia i znaleźliśmy tylko jedno badanie, które oceniało długość antybiotykoterapii u pacjentów ze szpitalnym zapaleniem płuc na OIT, ale nie byli mechanicznie wentylowani.

Główne wyniki
Naszym głównym wnioskiem dotyczącym pacjentów z VAP jest stwierdzenie, że stosowanie antybiotykoterapii przez 7 lub 8 dni było związane z ogólnym zmniejszeniem ilości podawanych antybiotyków i częstości występowania nawrotów zapalenia płuc spowodowanych opornymi drobnoustrojami w porównaniu z leczeniem przez 10-15 dni. Skrócenie antybiotykoterapii nie miało istotnego wpływu na ryzyko zgonu. Niemniej jednak, w przypadkach kiedy VAP było wywołane przez określony typ drobnoustrojów (pałeczki gram ujemne niefermentujące), które mogą być trudne do leczenia przy użyciu antybiotyków, ryzyko nawracających zapaleń płuc wydaje się być większe w przypadku stosowania krótszego leczenia.

W jednym z badań stwierdzono, że u pacjentów z możliwym (ale mało prawdopodobnym) szpitalnym zapaleniem płuc, krótkie (trzydniowe) leczenie wydaje się być związane z mniejszym prawdopodobieństwem kolonizacji opornymi drobnoustrojami lub wystąpienia wywołanych przez nie zakażeń.

Jakość danych
Jakość danych dla głównych punktów końcowych (wyników) była niska lub umiarkowana. Głównym powodem, że jakość nie była wysoka była niewielka liczba zidentyfikowanych badań i występowanie różnic w populacji pacjentów, istocie stosowanych interwencji i ocenianych punktach końcowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Aleksandra Mączyńska Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information