การรับรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางสุขภาพเคลื่อนที่ (mHealth) เพื่อให้บริการทางสุขภาพปฐมภูมิ: การสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขว่ามีมุมมองและประสบการณ์อย่างไรต่อการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในเวลาการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ เราได้วิเคราะห์การศึกษา 43 เรื่อง เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโครงการสุขภาพเคลื่อนที่ (mHealth)

ข้อความสำคัญ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความพอใจต่อประโยชน์จาก mHealth และได้อธิบายถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยในการพัฒนางานของเจ้าหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังประสบกับความท้าทายในการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น การครอบคลุมของเครือข่ายโทรศัพท์และการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าที่ยังไม่ดีมากนัก ผู้ที่ดำเนินการโครงการสุขภาพเคลื่อนที่ (mHealth) ควรพยายามปรับปรุงปัญหาเหล่านี้และสร้างประการณ์ที่ดีต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

การทบทวนวรรณกรรมนี้ศึกษาอะไร

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตเป็นประจำในการให้บริการ โดยสิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกับอุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งสามารถส่งผลต่อคุณภาพของบริการได้ เราสืบค้นการศึกษาที่สำรวจมุมมองและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการใข้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในสุขภาพปฐมภูมิ

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

เราสุ่มตัวอย่างการศึกษา 43 เรื่องจาก 53 เรื่องที่นำเข้ามาในการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ การศึกษาส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลาง และรวมทั้งผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่หลายคนใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเวลาให้บริการสุขภาพแก่แม่ เด็ก หรือทารกแรกเกิด โทรศัพท์มือถือจำนวนมากมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนเมื่อให้บริการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้โทรศัพท์มือถือเช่นกัน เพื่อสื่อสารกับผู้รับบริการและบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ

เรามีความเชื่อมั่นในผลการวิจัยระดับปานกลางหรือสูง ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ทางสุขภาพเคลื่อนที่ (mHealth) เปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความพอใจที่ทำให้เพื่อนร่วมงานเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น และคิดว่าอุปกรณ์ทางสุขภาพเคลื่อนที่ช่วยในการประสานงานและพัฒนาคุณภาพของการดูแลรักษาให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีการอธิบายปัญหาเมื่อเพื่อนร่วมงานรุ่นอาวุโสไม่ยอมรับหรือตอบรับด้วยความโกรธ บางคนต้องการติดต่อแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนร่วมงานมากกว่า บางคนเชื่อว่า mHealth ช่วยการปรับปรุงรายงานของพวกเขา ขณะที่คนอื่นเปรียบเทียบเหมือนกับว่า "พี่เบิ้มกำลังมองดูอยู่ หรือมีรัฐบาลกำลังจับตามองอยู่ (ฺBig Brother Watching)"

mHealth เปลี่ยนวิธีการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความพอใจวิธีการทำงานของ mHealth ที่ช่วยให้พวกเขาทำงานในหน้าที่ใหม ่ๆ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และช่วยให้เข้าถึงผู้รับบริการในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น พวกเขาชื่นชม mHealth เมื่ออุปกรณ์ได้ปรับปรุงความเร็ว ระบบการทำงาน หลังจากได้รับข้อเสนอแนะ แต่พวกเขาจะไม่พอใจเมื่ออุปกรณ์มีความล่าช้าและใช้เวลาในการทำงานมาก บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบางคนพบว่าซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support software) มีประโยชน์ แต่บางคนกลับคิดว่าอุปกรณ์คุกคามทักษะทางคลินิกของพวกเขา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส่วนใหญ่เห็นว่า mHealth ดีกว่ากระดาษ แต่คนอื่น ๆ เห็นว่า mHealth นั้นสร้างงานได้มากกว่า

mHealth นำไปสู่รูปแบบใหม่ของการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและชุมชน : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรู้สึกว่าการสื่อสารกับผู้รับบริการด้วยโทรศัพท์มือถือปรับปรุงการดูแลรักษาและความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ แต่รู้สึกว่าผู้รับบริการบางคนต้องการการติดต่อแบบตัวต่อตัว บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลผู้รับบริการที่เป็นความลับเมื่อใช้อุปกรณ์พกพา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบางคนไม่รังเกียจที่จะได้รับการติดต่อจากผู้รับบริการนอกเวลาทำงาน ในขณะที่คนอื่นต้องการความเป็นส่วนตัว บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอธิบายว่าสมาชิกในชุมชนบางคนเชื่อถือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้ mHealth ในขณะที่บางคนยังมีข้อกังหา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขชี้แจงถึงปัญหาเมื่อผู้รับบริการต้องการมีโทรศัพท์เป็นของตัวเอง

การใช้และการรับรู้ของ mHealth ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเอง เทคโนโลยี ระบบสุขภาพและสังคม การเข้าถึงเครือข่ายที่ไฟฟ้าที่ไม่ดี : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบางคนไม่มีความกังวลในการที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บางคนบ่นว่าได้รับค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ไม่ตรงเวลา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือ บางครั้งก็ส่งผลดีไปยัง mHealth บางคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าบางครั้งก็อายที่ทำผิดพลาดต่อหน้าผู้รับบริการหรือมีความกังวลเรื่องความมั่นคงในหน้าที่การงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องการการฝึกอบรม การสนับสนุนทางเทคนิค อุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย และระบบที่รวมเข้ากับระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ ความท้าทายหลักที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประสบ คือ การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี การเข้าถึงไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการชาร์จโทรศัพท์ และปัญหาอื่น ๆ รวมถึงโทรศัพท์ที่เสียหาย ปัจจัยภายนอกระบบสุขภาพยังส่งผลต่อประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการใช้ mHealth ได้แก่ ภาษา เพศ และความยากจน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรู้สึกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเขาที่มีต่อผู้รับบริการช่วยให้พวกเขารับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนนี้เป็นอย่างไร

เราสืบค้นการศึกษาถึงเดือนพฤศจิกายน 2018

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การค้นพบของเราเสนอมุมมองซึ่งแตกต่างเพียงเล็กน้อยมากเกี่ยวกับโปรแกรม mHealth ความซับซ้อนของการให้บริการสุขภาพและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ขัดต่อข้อสรุปง่าย ๆ ถึงการที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะรับรู้และสัมผัสกับ mHealth การรับรู้สะท้อนให้เห็นถึงการมีอิทธิพลต่อกันและกันระหว่างเทคโนโลยี บริบทและคุณลักษณะของมนุษย์ คำอธิบายโดยละเอียดของโปรแกรม กระบวนการดำเนินงาน และบริบท ควบคู่ไปกับการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม จะช่วยในการแก้ไขการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันนี้เพื่อกำหนดสมมติฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ mHealth

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อุปกรณ์ทางสุขภาพเคลื่อนที่ (mHealth) หมายถึง เวชปฏิบัติที่ได้รับการสนับสนุนจากอุปกรณ์มือถือ เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ในการแพทย์ปฐมภูมินั้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมักจะใช้อุปกรณ์พกพาเพื่อลงทะเบียนผู้รับริการ ติดตามระบบสุขภาพของผู้รับบริการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษา รวมไปทั้งการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการคนอื่น ๆ รวมทั้งความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์กับ mHealth สามารถช่วยให้การใช้ mHealth นั้นประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อสังเคราะห์หลักฐานการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการรับรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการใช้เทคโนโลยี mHealth ในการให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเพื่อพัฒนาสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่เทคโนโลยีบางอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีอื่น

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นฐานข้อมูล MEDLINE, Embase, CINAHL, Science Citation Index และ Social Sciences Citation Index ในเดือนมกราคม 2018 เราสืบค้นฐานข้อมูล Global Health ในเดือนธันวาคม 2015 เราคัดกรองรายการเอกสารอ้างอิงของงานวิจัยที่นำเข้ามาในการศึกษา และรายการอ้างอิงที่สำคัญ และสืบค้นวรรณกรรมที่ไม่มีการตีพิมพ์ 7 แหล่ง (16 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2018) เราค้นหาด้วยกลยุทธ์สืบค้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยคัดกรองระเบียนเหล่านี้และทุกการศึกษาที่เราระบุได้ว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกำลังรอการจัดประเภท

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรานำเข้าการศึกษาที่ใช้การเก็บรวบรวมและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ใช้โปรแกรม mHealth เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งบริการเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิของรัฐหรือเอกชน ชุมน และสถานที่ทำงาน หรือบ้านของผู้รับบริการ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกประเภท พร้อมทั้งผู้ที่สนับสนุนการให้บริการและจัดการโปรแกรม mHealth เราคัดผู้เข้าร่วมโครงการที่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคผู้ที่พัฒนาและรักษาบำรุงเทคโนโลยี mHealth โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และรวบรวมการศึกษาที่ดำเนินการในทุกประเทศ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราประเมินบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง และเอกสารฉบับเต็มตามเกณฑ์การคัดเข้า เราพบ 53 การศึกษาที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า และใช้การศึกษา 43 เรื่อง เป็นตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับกลุ่มตัวอย่างการศึกษา 43 เรื่อง เราได้สกัดข้อมูล เช่น ประเทศ ประเภทของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเทคโนโลยี mHealth เราใช้กระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis) และใช้ GRADE-CERQual เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของเราในผลการวิจัย

ผลการวิจัย: 

จากตัวอย่างการศึกษา 43 เรื่อง ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีรายต่ำและปานกลาง ในการศึกษาจำนวนมากนั้น โทรศัพท์มือถือมีซอฟต์แวร์สนับสนุนการตัดสินใจที่ติดตั้งลงไปในมือถือ ซึ่งแสดงขั้นตอนที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องปฏิบัติตามเมื่อพวกเขาให้บริการทางสุขภาพ การใช้งานอื่น ๆ รวมถึงการสื่อสารต่อหน้าและ / หรือการส่งข้อความและบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ เกือบครึ่งหนึ่งของกาวิจัยทั้งหมดศึกษาการใช้โทรศัพท์มือถือของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับสุขภาพของแม่ เด็ก และทารกแรกเกิด

เรามีความเชื่อมั่นในผลการวิจัยระดับปานกลางหรือสูง ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ทางสุขภาพเคลื่อนที่ (mHealth) เปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความพอใจที่ทำให้เพื่อนร่วมงานเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น และคิดว่าอุปกรณ์ทางสุขภาพเคลื่อนที่ช่วยในการประสานงานและพัฒนาคุณภาพของการดูแลรักษาให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีการอธิบายปัญหาเมื่อเพื่อนร่วมงานรุ่นอาวุโสไม่ยอมรับหรือตอบรับด้วยความโกรธ บางคนต้องการติดต่อแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนร่วมงานมากกว่า บางคนเชื่อว่า mHealth ช่วยการปรับปรุงรายงานของพวกเขา ขณะที่คนอื่นเปรียบเทียบเหมือนกับว่า "พี่เบิ้มกำลังมองดูอยู่ หรือมีรัฐบาลกำลังจับตามองอยู่ (ฺBig Brother Watching)"

mHealth เปลี่ยนวิธีการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความพอใจวิธีการทำงานของ mHealth ที่ช่วยให้พวกเขาทำงานในหน้าที่ใหม่ ๆ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และช่วยให้เข้าถึงผู้รับบริการในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น พวกเขาชื่นชม mHealth เมื่ออุปกรณ์ได้ปรับปรุงความเร็ว ระบบการทำงาน หลังจากได้รับข้อเสนอแนะ แต่พวกเขาจะไม่พอใจเมื่ออุปกรณ์มีความล่าช้าและใช้เวลาในการทำงานมาก บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบางคนพบว่าซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support software) มีประโยชน์ แต่บางคนกลับคิดว่าอุปกรณ์คุกคามทักษะทางคลินิกของพวกเขา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส่วนใหญ่เห็นว่า mHealth ดีกว่าการใช้กระดาษ แต่บางคนเลือกที่จะใช้กระดาษมากกว่า และเจ้าหน้าที่บางคนเห็นว่า mHealth สร้างงานได้มากขึ้น

mHealth นำไปสู่รูปแบบใหม่ของการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและชุมชน : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรู้สึกว่าการสื่อสารกับผู้รับบริการด้วยโทรศัพท์มือถือปรับปรุงการดูแลรักษาและความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ แต่รู้สึกว่าผู้รับบริการบางคนต้องการการติดต่อแบบตัวต่อตัว บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลผู้รับบริการที่เป็นความลับเมื่อใช้อุปกรณ์พกพา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบางคนไม่รังเกียจที่จะได้รับการติดต่อจากผู้รับบริการนอกเวลาทำงาน ในขณะที่คนอื่นต้องการความเป็นส่วนตัว บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอธิบายว่าสมาชิกในชุมชนบางคนเชื่อถือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้ mHealth ในขณะที่บางคนยังมีข้อกังหา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขชี้แจงถึงปัญหาเมื่อผู้รับบริการต้องการมีโทรศัพท์เป็นของตัวเอง

การใช้และการรับรู้ของ mHealth ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเอง เทคโนโลยี ระบบสุขภาพและสังคม การเข้าถึงเครือข่ายที่ไฟฟ้าที่ไม่ดี : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบางคนไม่มีความกังวลในการที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บางคนบ่นว่าได้รับค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ไม่ตรงเวลา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือ บางครั้งก็ส่งผลดีไปยัง mHealth บางคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าบางครั้งก็อายที่ทำผิดพลาดต่อหน้าผู้รับบริการหรือมีความกังวลเรื่องความมั่นคงในหน้าที่การงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องการการฝึกอบรม การสนับสนุนทางเทคนิค อุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย และระบบที่รวมเข้ากับระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ ความท้าทายหลักที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประสบ คือ การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี การเข้าถึงไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการชาร์จโทรศัพท์ และปัญหาอื่น ๆ รวมถึงโทรศัพท์ที่เสียหาย ปัจจัยภายนอกระบบสุขภาพยังส่งผลต่อประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการใช้ mHealth ได้แก่ ภาษา เพศ และความยากจน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรู้สึกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเขาที่มีต่อผู้รับบริการช่วยให้พวกเขารับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้

บันทึกการแปล: 

บทคัดย่อและบทสรุปเรื่องนี้แปลโดย นายอนุวัตน์ เพ็งพุฒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 มิถุนายน 2020

Tools
Information