ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดประเภทใดที่ทำความลำบากในการติดเชื้อ COVID-19 พบได้บ่อยเพียงใด และมีภาวะอื่นอะไรที่ผู้ป่วยเหล่านี้มี

ความเป็นมา

คนจำนวนมากที่ติดเชื้อ COVID-19 มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย อย่างไรก็ตาม COVID-19 สามารถทำให้เลือด 'ข้น' อุดตันทั้งเส้นเลือดเล็ก (เส้นเลือดฝอย) และเส้นเลือดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือเลือดอุดตันที่ขาหรือปอด สิ่งเหล่านี้อาจถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจที่มีอยู่ก่อนแล้ว จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวมากขึ้นหากได้รับ COVID-19

คำถามการวิจัยของเรา

เราต้องการทราบว่าในกรณีของ COVID-19 ที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัย:

- ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดที่มีอยู่ก่อนแล้ว (หัวใจและหลอดเลือด) ที่พบบ่อยที่สุดคืออะไร (เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)

- ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดคืออะไร (เช่นหัวใจเต้นผิดปกติ ลิ่มเลือด หัวใจล้มเหลว และโรคหลอดเลือดสมอง) ในบริบทที่แตกต่างกัน (ในชุมชน บ้านพักคนชรา หรือในโรงพยาบาล)

สิ่งที่เราทำ

เราสืบค้นการศึกษาที่ตีพิมพ์ ซึ่งรายงานปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่อาจเป็นหรือได้รับการยืนยันว่าเป็น COVID-19 การศึกษาอาจมีรูปแบบใดๆ และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ แต่ต้องได้รับการตรวจสอบโดยนักวิจัยคนอื่น ๆ (be peer-reviewed) เขียนเป็นภาษาอังกฤษและมีอย่างน้อย 100 ราย

หลักฐานเป็นข้อมูลปัจจุบันจนถึงเดือนกรกฎาคม 2020

สิ่งที่เราพบ

เราพบการศึกษา 220 รายการที่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่คุณภาพของข้อมูลมักไม่ดี การศึกษาส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา การศึกษาส่วนใหญ่มีเพียงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยส่วนน้อยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมักส่งไปยังหอผู้ป่วยหนัก

เราพบว่าความดันโลหิตสูงโรค เบาหวาน และโรคหัวใจ พบได้บ่อยมากในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 และมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเสียชีวิต มากกว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วย COVID-19 มีประวัติความดันโลหิตสูง 23.5% มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือหลอดเลือดมาก่อน 22.1% เป็นโรคเบาหวาน และ 21.6% เป็นโรคอ้วน (หลายคนมีมากกว่าหนึ่งภาวะเหล่านี้)

ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยที่สุดในผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 คือการเต้นของหัวใจผิดปกติ (atrial fibrillation; 8.5%) เลือดอุดตันที่ขา (6.1%) หรือปอด (4.3%) และภาวะหัวใจล้มเหลว (6.8%) ก็เป็นเรื่องที่พบบ่อยเช่นกัน แต่อัตราที่รายงานอาจถูกประเมินต่ำเกินไปเนื่องจากการศึกษาไม่ได้ดำเนินการตรวจที่เหมาะสมเสมอไป อาการหัวใจวาย (1.7%) และโรคหลอดเลือดสมอง (1.2%) มีรายงานน้อยกว่า การตรวจเลือดมักบ่งชี้ถึงความเสียหายของหัวใจหรือภาวะกดดัน

ขั้นตอนถัดไป

การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มี COVID-19 ที่รุนแรง ดังนั้นผลลัพธ์อาจใช้ไม่ได้กับผู้ที่มี COVID-19 ที่ไม่รุนแรงซึ่งไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล การศึกษามีความแตกต่างกันมากและมักไม่ได้รายงานผลในลักษณะเดียวกัน หรือใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือที่สุด ดังนั้นความเชื่อมั่นของเราในความแม่นยำของความชุกของโรคที่มีอยู่ก่อน และภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดจึงไม่สูง

เราวางแผนที่จะอัปเดตการทบทวนวรรณกรรมนี้ อย่างไรก็ตามในอนาคตเราจะมุ่งเน้นเฉพาะหลักฐานที่มีคุณภาพที่สูง เพื่อเพิ่มจุดแข็งให้กับการค้นพบของเรา

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้บ่งชี้ว่า cardiometabolic comorbidities พบได้บ่อยในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยการติดเชื้อ COVID-19 และมักเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด เราวางแผนที่จะอัปเดตการทบทวนวรรณกรรมนี้และทำ meta-analysis อย่างเป็นทางการของผลลัพธ์โดยพิจารณาจากตัวอย่างย่อยที่ homogeneous มากกว่า ของการศึกษาที่มีความเชื่อมั่นสูง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

คนที่เป็นโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่วนน้อยมีการเจ็บป่วยรุนแรง โดยมีลักษณะการอักเสบ ความเสียหายของหลอดเลือดและการแข็งตัวของเลือด ซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดดำอุดตัน (VTE) และเหตุการณ์ที่เกิดจากหลอดเลือดแดงอุดตัน ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ก่อน อาจมีความเสี่ยงมากขึ้น

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความชุกของโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีอยู่ก่อนแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่สงสัยหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 ในสถานที่ต่างๆ รวมถึงชุมชน สถานดูแล และโรงพยาบาล นอกจากนี้เรายังได้ประเมินลักษณะและอัตราของภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดที่ตามมาและเหตุการณ์ทางคลินิกในผู้ที่สงสัยหรือได้รับการยืนยัน COVID-19

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึง 24 กรกฎาคม 2020 ในฐานข้อมูลต่อไปนี้: Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, covid-19.cochrane.org, ClinicalTrials.gov และ EU Clinical Trial Register

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวม prospective and retrospective cohort studies, controlled before-and-after, case-control and cross-sectional studies, และ randomised controlled trials (RCTs). เราวิเคราะห์การทดลองที่มีการควบคุมเป็น cohorts โดยไม่คำนึงถึงการจัดสรรการรักษา เรารวมเฉพาะการศึกษาที่ผ่าน peer reviewed ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป และคัดออกบทความที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือเผยแพร่ในรูปแบบ pre-print เท่านั้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนคัดเลือกการศึกษาและดึงข้อมูลโดยเป็นอิสระต่อกัน ด้วยรูปแบบที่หลากหลายของการศึกษา การรายงานผลลัพธ์และเมตริกผลลัพธ์เราจึงดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายโดยไม่ทำ meta-analysis เราประเมินการศึกษาทั้งหมดที่รวมอยู่อย่างเข้มข้น โดยใช้รายการตรวจสอบของ Joanna Briggs Institute (JBI) สำหรับการศึกษาความชุก และรายการตรวจสอบ JBI สำหรับ case series

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 220 รายการ การศึกษาส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน (47.7%) หรือสหรัฐอเมริกา (20.9%); 9.5% มาจากอิตาลี การศึกษาส่วนใหญ่เป็นแบบย้อนหลัง (89.5%) แต่ 3 (1.4%) รายการเป็น RCTs และ 20 (9.1%) เป็นแบบไปข้างหน้า

การใช้เครื่องมือตรวจสอบการประเมินที่สำคัญของ JBI สำหรับการศึกษาความชุก 75 การศึกษาได้คะแนนเต็ม 9, 57 การศึกษาได้คะแนน 8, 31 การศึกษาได้คะแนน 7, 5 การศึกษาได้คะแนน 6, 3 การศึกษาได้คะแนน 5 และ 1 การศึกษาได้คะแนน 3; โดยใช้เครื่องมือรายการตรวจสอบของ JBI สำหรับ case series 30 การศึกษาได้คะแนนเต็ม 10, 6 การศึกษาได้คะแนน 9, 11 การศึกษา ได้คะแนน 8 และ 1 การศึกษาได้คะแนน 5

เราพบว่าความดันโลหิตสูง (189 การศึกษา n = 174,414 weighted mean prevalence (WMP): 36.1%), โรคเบาหวาน (197 การศึกษา, n = 569,188, WMP: 22.1%) และโรคหัวใจขาดเลือด (94 การศึกษา, n = 100,765, WMP: 10.5%) พบมากในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 และมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของความเครียดหรือการบาดเจ็บของหัวใจมักผิดปกติ และอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดที่หลากหลายมีมาก โดยเฉพาะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (22 การศึกษา n = 13,115 อุบัติการณ์เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WMI) 9.3%) หัวใจ ความล้มเหลว (20 การศึกษา, n = 29,317, WMI: 6.8%) และภาวะแทรกซ้อนของลิ่มเลือดอุดตัน (VTE: 16 การศึกษา, n = 7700, WMI: 7.4%)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 มีนาคม 2021

Tools
Information