มาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้หรือไม่?

มาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศคืออะไร?

มาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นวิธีการจัดการการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 มาตรการรวมถึง:

- ปิดพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อห้ามนักเดินทางข้ามจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง

- จำกัดการเดินทางเข้าและออกจากบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีระดับการติดเชื้อสูง

- คัดกรองหรือทดสอบผู้เดินทางที่เข้าหรือออกจากประเทศหากมีอาการหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

- กักกันผู้เดินทางมาใหม่จากประเทศอื่น นั่นคือ กำหนดให้นักเดินทางต้องอยู่ที่บ้านหรือในสถานที่เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่ง

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่ามาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมีประสิทธิผลเพียงใดในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

สิ่งที่เราทำ

เราค้นหาการศึกษาเกี่ยวกับผลของมาตรการเหล่านี้ต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 การศึกษาต้องรายงานจำนวนผู้ป่วย (ผู้ที่ติดเชื้อ) ที่มาตรการเหล่านี้ป้องกันหรือตรวจพบ และมาตรการเปลี่ยนการแพร่ระบาดหรือไม่ การศึกษาอาจรวมถึงคนทุกวัย ทุกที่ อาจเป็นวิธีการศึกษาแบบใด ๆ ก็ได้ รวมถึงการศึกษาที่ใช้ข้อมูล 'ชีวิตจริง' (การศึกษาเชิงสังเกต) หรือข้อมูลสมมุติจากการจำลองที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (การศึกษาแบบจำลอง)

นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมครั้งแรกของเรา การปรับปรุงนี้รวมเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ซึ่งเผยแพร่ถึง 13 พฤศจิกายน 2020

สิ่งที่เราพบ

เราพบการศึกษา 62 รายการ ส่วนใหญ่ (49 การศึกษา) เป็นการศึกษาแบบจำลอง; เพียง 13 รายการใช้ข้อมูลในชีวิตจริง(การศึกษาเชิงสังเกต) การศึกษาเกิดขึ้นทั่วโลกและในช่วงเวลาที่แตกต่างกันระหว่างการแพร่ระบาด ระดับของ COVID-19 ในประเทศต่างๆแตกต่างกันไป

การศึกษาส่วนใหญ่เปรียบเทียบมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในปัจจุบัน กับไม่มีการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง อย่างไรก็ตามการศึกษาแบบจำลองบางส่วนยังเปรียบเทียบมาตรการปัจจุบันกับมาตรการที่เป็นไปได้ เช่นเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากการควบคุมผ่อนคลายมากขึ้นหรือน้อยลง หรือรวมกับมาตรการอื่น ๆ

ผลลัพธ์หลัก

ด้านล่างนี้เราจะสรุปผลการวิจัยบางประการ

จำกัดการเดินทาง ลดหรือหยุดการเดินทางข้ามพรมแดน (31 การศึกษาแบบจำลอง)

การศึกษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าการจำกัดการเดินทาง ลดหรือหยุดการเดินทางข้ามพรมแดนมีประโยชน์ แต่ผลประโยชน์นี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากนี้การศึกษาบางรายการพบว่าไม่มีผล การศึกษายังคาดการณ์ว่า การจำกัดเหล่านี้จะชะลอการระบาด แต่การชะลออยู่ระหว่าง 1 วันถึง 85 วันในการศึกษาที่แตกต่างกัน

การคัดกรองที่พรมแดน (การศึกษาแบบจำลอง 13 รายการและการศึกษาเชิงสังเกต 13 รายการ)

การศึกษาเหล่านี้ประเมินการตรวจคัดกรองที่ชายแดน รวมถึงการคัดกรองผู้ที่มีอาการหรือผู้ที่อาจสัมผัสกับ COVID-19 หรือทดสอบคนก่อนหรือหลังเดินทาง

สำหรับการตรวจคัดกรองโดยพิจารณาจากอาการหรือการสัมผัสเชื้อ COVID-19 การศึกษาแบบจำลองพบว่าการคัดกรองลดการนำเข้าหรือส่งออกผู้ติดเชื้อ และทำให้การระบาดล่าช้า การศึกษาแบบจำลองคาดการณ์ว่าจะตรวจพบ 1% ถึง 53% ของผู้ติดเชื้อ การศึกษาเชิงสังเกตรายงานการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่ 0% ถึง 100% โดยการศึกษาส่วนใหญ่รายงานการตรวจพบน้อยกว่า 54% ของผู้ติดเชื้อ

สำหรับการคัดกรองตามการทดสอบ การศึกษารายงานว่าการทดสอบผู้เดินทางช่วยลดการนำเข้าหรือส่งออกและผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบ การศึกษาเชิงสังเกตรายงานว่าสัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบแตกต่างกันไปตั้งแต่ 58% ถึง 90% ความแตกต่างนี้อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาของการทดสอบ

การกักกัน (12 การศึกษาแบบจำลอง)

การศึกษาทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าการกักกันอาจเป็นประโยชน์ แต่ขนาดของผลมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ในการศึกษาที่แตกต่างกัน การศึกษาแบบจำลอง ตัวอย่างเช่น คาดการณ์ว่าการกักกันอาจทำให้มีผู้ป่วยในชุมชนน้อยลงระหว่าง 450 ถึง 64,000 ราย ความแตกต่างของผล อาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กักกัน และปฏิบัติตามกฎได้ดีเพียงใด

กักกันและคัดกรองที่พรมแดน (การศึกษาแบบจำลอง 7 รายการ และการศึกษาเชิงสังเกต 4 รายการ)

สำหรับการกักกันและการคัดกรองที่พรมแดน การศึกษาส่วนใหญ่พบประโยชน์บางประการ อย่างไรก็ตามขนาดของผลแตกต่างกันระหว่างการศึกษา ตัวอย่างเช่น การศึกษาเชิงสังเกตรายงานว่าจะตรวจพบระหว่าง 68% ถึง 92% ของผู้ป่วย ความแตกต่างของผลอาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กักกัน และความถี่ในการทดสอบในขณะที่กักกัน

ความน่าเชื่อถือจากผลของการศึกษานี้เป็นอย่างไร

ความเชื่อมั่นของเราต่อผลเหล่านี้มีจำกัด การศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปตามการคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ (การสร้างแบบจำลอง) ดังนั้นเราจึงขาดหลักฐานในชีวิตจริง นอกจากนี้ เราไม่มั่นใจว่าแบบจำลองใช้สมมติฐานที่ถูกต้อง ดังนั้นความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานเกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางและการกักกัน โดยเฉพาะ จึงต่ำมาก การศึกษาบางรายการได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์อย่างรวดเร็วในชื่อ "พิมพ์ล่วงหน้า" Preprints ไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามปกติของการศึกษาที่ตีพิมพ์ ดังนั้นเราจึงไม่แน่ใจว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด นอกจากนี้ การศึกษามีความแตกต่างกันมากและผลการวิจัยแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละมาตรการการเดินทาง (เช่นประเภทของวิธีการคัดกรอง) วิธีการนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ปริมาณการเดินทางข้ามพรมแดน ระดับของการแพร่กระจายของชุมชน และมาตรการระดับชาติประเภทอื่น ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

หมายความว่าอะไร

โดยรวมแล้วมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศอาจช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ข้ามพรมแดนของประเทศ การจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนอาจเป็นมาตรการที่มีประโยชน์ การคัดกรองผู้เดินทางเฉพาะอาการที่ชายแดนมีแนวโน้มที่จะพลาดผู้ป่วยหลายราย การทดสอบอาจมีประสิทธิผลมากกว่า แต่อาจพลาดบางราย หากดำเนินการเมื่อมาถึงเท่านั้น การกักกันอย่างน้อย 10 วันสามารถป้องกันนักเดินทางแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ และอาจมีประสิทธิผลมากขึ้น หากรวมกับมาตรการอื่น เช่นการทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนปฏิบัติตามกฎ

การวิจัยในอนาคตจะต้องมีการรายงานที่ดีขึ้น การศึกษาเพิ่มเติมควรมุ่งเน้นไปที่หลักฐานในชีวิตจริง และควรประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่อบุคคลและสังคมโดยรวม

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ด้วยหลักฐานส่วนใหญ่ที่ได้จากการศึกษาแบบจำลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจำกัดการเดินทาง ที่ลดหรือหยุดการเดินทางข้ามพรมแดนและการกักกันผู้เดินทางจึงขาดหลักฐาน 'ในโลกแห่งความจริง' ความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำมากและผลที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่รายงานไว้ที่นี่ โดยภาพกว้าง การจำกัดการเดินทางอาจจำกัดการแพร่กระจายของโรคข้ามพรมแดนของประเทศ มาตรการคัดกรองตามอาการ / การสัมผัสที่พรมแดนเท่านั้น มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ผล การทดสอบ PCR ที่พรมแดนเป็นมาตรการคัดกรองมีแนวโน้มที่จะตรวจพบผู้ป่วยมากกว่าการตรวจคัดกรองตามอาการ / การสัมผัสที่พรมแดน แม้ว่าจะดำเนินการเฉพาะเมื่อมาถึง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะพลาดผุ็ป่วยในสัดส่วนที่มีความหมาย การกักกันโดยอาศัยระยะเวลากักกันที่ยาวนานเพียงพอ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดน่าจะหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อจากผู้เดินทางได้มาก การรวมการกักกันกับการทดสอบ PCR ที่พรมแดนจะช่วยเพิ่มประสิทธิผล งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า ผลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นระดับการแพร่เชื้อในชุมชน ปริมาณและระยะเวลาการเดินทาง มาตรการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่มีอยู่ และข้อกำหนดและระยะเวลาที่แน่นอนของวิธีการ การวิจัยในอนาคตควรมีการรายงานที่ดีกว่า ใช้การออกแบบที่หลากหลายนอกเหนือจากการสร้างแบบจำลอง และประเมินผลประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นของวิธีการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจากมุมมองทางสังคม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ในช่วงปลายปี 2019 มีรายงานผู้ป่วยรายแรกของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในหวู่ฮั่น ประเทศจีนตามด้วยการแพร่กระจายไปทั่วโลก หลายประเทศใช้มาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศรวมถึงการปิดพรมแดน การจำกัดการเดินทาง การคัดกรองที่พรมแดน และการกักกันผู้เดินทาง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงที่โควิด -19 ระบาดต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรอง

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นฐาน MEDLINE, Embase และ ข้อมูลเฉพาะของ COVID-19 รวมถึง the Cochrane COVID-19 Study Register and the WHO Global Database on COVID-19 Research ถึง 13 พฤศจิกายน 2020.

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพิจารณาการศึกษาเชิงทดลอง กึ่งทดลอง เชิงสังเกตและแบบจำลองเพื่อประเมินผลของมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่มีผลต่อการเดินทางของมนุษย์ข้ามพรมแดนระหว่างการระบาดของ COVID-19 ในการทบทวนวรรณกรรมเดิมเรา ได้พิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) และกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ในครั้งนี้เราตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่หลักฐาน COVID-19 เท่านั้น ประเภทผลลัพธ์หลักคือ (i) ผู้ป่วยที่ป้องกันได้ (ii) ผู้ป่วยที่ตรวจพบและ (iii) การเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการของการแพร่ระบาด ผลลัพธ์รอง ได้แก่ ผลการแพร่กระจายของโรคติดเชื้ออื่น ๆ การใช้การบริการสุขภาพ ทรัพยากรที่ต้องการ และผลข้างเคียงหากพบในการศึกษาที่ประเมินผลลัพธ์หลักอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คน คัดเลือกการศึกษาจากชื่อเรื่องและบทคัดย่อ และต่อมาคือฉบับเต็ม อย่างอิสระต่อกัน สำหรับการศึกษาที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 1 คน คัดลอกข้อมูลและประเมินผลการศึกษา ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 คนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สำหรับการประเมินความเสี่ยงของอคติและคุณภาพของการศึกษาที่รวมไว้เราใช้ Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies (QUADAS-2) สำหรับการศึกษาเชิงสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรอง และเครื่องมือเฉพาะสำหรับการศึกษาแบบจำลอง เราสังเคราะห์สิ่งที่ค้นพบในเชิงบรรยาย ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 1 คนได้ประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดย GRADE และทีมผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมได้หารือกันเกี่ยวกับการประเมิน GRADE เหล่านี้

ผลการวิจัย: 

โดยรวมแล้วเราได้รวมการศึกษาที่ไม่ซ้ำกัน 62 รายการไว้ในการวิเคราะห์; 49 เป็นการศึกษาแบบจำลองและ 13 การศึกษาเชิงสังเกต การศึกษาครอบคลุมบริบทและระดับต่างๆของการแพร่กระจายของชุมชน

การศึกษาส่วนใหญ่เปรียบเทียบมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง กับสถานการณ์ตอบโต้ที่ไม่ได้นำมาตรการนี้ไปใช้ อย่างไรก็ตามการศึกษาการสร้างแบบจำลองบางส่วนได้อธิบายถึงสถานการณ์เปรียบเทียบเพิ่มเติม เช่นระดับความเข้มงวดที่แตกต่างกันของมาตรการ (รวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัด ) หรือการใช้มาตรการร่วมกัน

ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่อาจไม่เหมาะสมเกี่ยวกับโครงสร้าง และปัจจัยนำเข้า และการประเมินความไม่แน่นอนของโมเดลที่ไม่เพียงพอ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของอคติในการศึกษาเชิงสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้เดินทางและการทดสอบมาตรฐาน และการรายงานที่ไม่ชัดเจนในแง่มุมของระเบียบวิธีบางประการ

ด้านล่างนี้เราสรุปผลลัพธ์สำหรับวิธีการแต่ละหมวดหมู่โดยแสดงสิ่งที่พบจากผลลัพธ์ที่เลือก

จำกัดการเดินทาง ลดหรือหยุดการเดินทางข้ามพรมแดน (31 การศึกษาแบบจำลอง)

การศึกษาประเมินผู้ป่วยที่ป้องกันได้ และการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของการแพร่ระบาด เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากสำหรับการลดผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (13 การศึกษา) และผู้ป่วยที่ส่งออกหรือนำเข้า (9 การศึกษา) การศึกษาส่วนใหญ่รายงานผลเชิงบวก โดยมีขนาดผลที่แตกต่างกันมาก มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่มีผล

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากว่า การควบคุมการเดินทางข้ามพรมแดนสามารถชะลอการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ การศึกษาส่วนใหญ่ทำนายผลในเชิงบวก อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาแต่ละการศึกษาแตกต่างกันไป ตั้งแต่ล่าช้าน้อยกว่า1 วันไปจนถึง 85 วัน การศึกษาจำนวนน้อยมากที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลจากมาตรการนี้

การคัดกรองที่พรมแดน (การศึกษาแบบจำลอง 13 รายการและการศึกษาเชิงสังเกต 13 รายการ)

มาตรการการคัดกรองครอบคลุมถึงการตรวจคัดกรองตามอาการ / การสัมผัส หรือการตรวจคัดกรองตามการทดสอบ (โดยทั่วไปจะระบุการทดสอบ polymerase chain reaction (PCR)) หรือทั้ง /อย่างก่อนออกเดินทางหรือภายในหรือภายใน 2-3 วันหลังจากมาถึง การศึกษาประเมินผู้ป่วยที่ป้องกันได้ และการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของการแพร่ระบาด การศึกษาโดยทั่วไปคาดการณ์หรือสังเกตเห็นประโยชน์บางประการจากการตรวจคัดกรองที่พรมแดน อย่างไรก็ตาม ผลเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมาก

สำหรับการคัดกรองตามอาการ / การสัมผัส การศึกษาแบบจำลองรายงานว่าการใช้มาตรการคัดกรองทั่วโลกจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่ส่งออกต่อวันจากประเทศอื่นได้ 82% (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 72% ถึง 95%) (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) การศึกษาแบบจำลอง 4 รายการทำนายความล่าช้าในการพัฒนาของการแพร่ระบาด แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมากในผลลัพธ์ระหว่างการศึกษา (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การศึกษาแบบจำลอง 4 รายการคาดการณ์ว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่ตรวจพบจะอยู่ในช่วง 1% ถึง 53% (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การศึกษาเชิงสังเกต 9 รายการพบว่าสัดส่วนที่ตรวจพบอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0% ถึง 100% (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) แม้ว่าการศึกษาทั้งหมดยกเว้น 1 รายการ จะสังเกตเห็นว่าสัดส่วนนี้น้อยกว่า 54%

สำหรับการตรวจคัดกรองตามการทดสอบ การศึกษาแบบจำลอง1 รายการให้หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากสำหรับจำนวนผู้ป่วยที่ป้องกันได้ มีรายงานว่าการทดสอบผู้เดินทางช่วยลดผู้ป่วยนำเข้าหรือส่งออกรวมทั้งผู้ป่วย secondary การศึกษาเชิงสังเกต 5 รายการพบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่ตรวจพบแตกต่างกันไปตั้งแต่ 58% ถึง 90% (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การกักกัน (12 การศึกษาแบบจำลอง)

การศึกษาได้ประเมินผู้ป่วยที่ป้องกันได้ การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของการแพร่ระบาด และผู้ป่วยที่ตรวจพบ การศึกษาทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงประโยชน์บางประการของการกักกันอย่างไรก็ตามขนาดของผลมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ในผลที่แตกต่างกัน (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากถึงต่ำ) การศึกษาการสร้างแบบจำลอง 3 รายการ คาดการณ์ว่าการลดจำนวนผู้ป่วยในชุมชนมีตั้งแต่ 450 รายถึงมากกว่า 64,000 ราย (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ความแตกต่างของผล อาจเกี่ยวข้องกับระยะเวลาของการกักกันและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

กักกันและคัดกรองที่พรมแดน (การศึกษาแบบจำลอง 7 รายการ และการศึกษาเชิงสังเกต 4 รายการ)

การศึกษาประเมินการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของการแพร่ระบาดและผู้ป่วยที่ตรวจพบ การศึกษาส่วนใหญ่ทำนายผลในเชิงบวกสำหรับวิธีการรวมที่มีขนาดแตกต่างกัน (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากถึงต่ำ) การศึกษาเชิงสังเกต 4 รายการพบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่ตรวจพบจากการกักกันและคัดกรองที่ชายแดนอยู่ระหว่าง 68% ถึง 92% (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ความแตกต่างอาจขึ้นอยู่กับวิธีการรวมวิธีการ รวมถึงระยะเวลาการกักกัน และวันที่ดำเนินการตรวจในการกักกัน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 มีนาคม 2021

Tools
Information