การควบคุมการประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยรัฐบาล

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้คือเพื่อประเมินผลของการควบคุมของรัฐบาลในการประกันสุขภาพภาคเอกชน ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมได้สืบค้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบคำถามนี้

ใจความสำคัญ

เราไม่ทราบว่าการควบคุมของรัฐบาลเกี่ยวกับการประกันสุขภาพภาคเอกชนมีผลอย่างไร เนื่องจากหลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก เราต้องการการศึกษาเพิ่มเติมจากบริบทต่างๆ การประเมินการควบคุมประเภทต่างๆ และการประกันสุขภาพภาคเอกชนประเภทต่างๆ

การทบทวนวรรณกรรมนี้ได้ศึกษาอะไร

ในหลาย ๆ บริบท บุคคลต้องจ่ายเงินสำหรับการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีรายได้น้อยมักไม่สามารถจ่ายค่าดูแลสุขภาพที่ต้องการได้ เพื่อแก้ปัญหานี้ รัฐบาลบางประเทศดำเนินโครงการประกันสุขภาพของประชาชน โดยปกติรัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับโครงการเหล่านี้จากภาษี แต่โครงการเหล่านี้มีความซับซ้อน และมีราคาแพงในการดำเนินการ ดังนั้น รัฐบาลบางประเทศจึงพึ่งบริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตามที่ต้องการ

การเป็นสมาชิกในโครงการประกันสุขภาพภาคเอกชน จะต้องจ่ายเงินโดยตรงจากตัวเองหรือโดยนายจ้าง บริษัทประกันสุขภาพเอกชนบางครั้งดำเนินการเพื่อผลกำไรและบางครั้งก็ไม่แสวงหาผลกำไร แต่บริษัทส่วนใหญ่มักจะชอบสมาชิกที่อายุน้อยและมีสุขภาพดีเนื่องจากต้องการการดูแลสุขภาพน้อยกว่า ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามควบคุมบริษัทเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมได้และการดูแลสุขภาพที่ให้มีคุณภาพดี รัฐบาลดำเนินการดังกล่าวโดยกำหนดกฎหมายที่บริษัทต่างๆต้องปฏิบัติตาม โดยการตรวจสอบว่าบริษัทปฏิบัติตามหรือไม่และโดยการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม การควบคุมของรัฐบาลสามารถเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนและประหยัดเงินของรัฐบาล แต่การควบคุมก็สามารถทำให้ บริษัทประกันภัยปิดตัวลงได้

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 7 รายการ การศึกษาทั้งหมดพิจารณาถึงผลของกฎหมายของรัฐที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมบริษัทที่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐอเมริกา

- ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม ประเมินว่าหลักฐานนี้มีความเชื่อมั่นต่ำมาก ดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่าการควบคุมของรัฐบาลสำหรับการประกันสุขภาพภาคเอกชน มีผลต่อการใช้บริการด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนหรือไม่ หรือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของบริษัทประกันภัยเอกชน

- ไม่มีการศึกษาใดที่พิจารณาถึงผลของการควบคุมของรัฐบาลต่อคุณภาพการดูแลของบริษัทประกันเอกชน หรือสุขภาพของประชาชน

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมสืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงพฤศจิกายน 2019

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมของเราชี้ให้เห็นว่า จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่แน่ใจว่านโยบายที่ควบคุมการประกันสุขภาพภาคเอกชน มีผลต่อการใช้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่าย คุณภาพของการดูแล หรือผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยหรือไม่ การค้นพบนี้มาจากการศึกษาที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงอาจใช้ไม่ได้กับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการควบคุมอาจแตกต่างกัน

จำเป็นต้องมีการศึกษาในประเทศต่างๆในระดับรายได้ที่แตกต่างกันเนื่องจากผลของการควบคุม PHI ของรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไปตามบริบทของรายได้ และระบบสุขภาพ การศึกษาเพิ่มเติมควรประเมินการควบคุมประเภทต่างๆ (รวมถึงกฎระเบียบและการออกใบอนุญาต การติดตาม การตรวจสอบและข่าวกรอง) ในขณะที่การวิจัยด้านควบคุมเกี่ยวกับ PHI ยังค่อนข้างน้อย แต่การวิจัยในอนาคตสามารถใช้งานวิจัยที่มีอยู่มากมายเกี่ยวกับการควบคุมวิธีการการจัดหาเงินทุนด้านสุขภาพอื่น ๆ เช่นค่าธรรมเนียมผู้ใช้ และการชำระเงินผู้ให้บริการตามผลลัพธ์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความจำกัดในทรัพยากรสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของประชากร ผ่านโครงการประกันสุขภาพที่จัดให้โดยสาธารณะกำลังเพิ่มขึ้น และรัฐบาลหลายแห่งหันไปทำประกันสุขภาพภาคเอกชน (PHI) เพื่อลดความจำกัดด้านงบประมาณของรัฐบาล ด้วยเป้าหมายในการปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนผ่านโครงการ PHI ประเทศที่มีรายได้สูงหลายประเทศได้พัฒนาการควบคุมที่เข้มงวดสำหรับแผน PHI ประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ PHI หากได้รับการควบคุมไม่ดี PHI แทบจะไม่สามารถบรรลุปริมาณหรือคุณภาพของการครอบคลุมประชากรที่เพียงพอ ดังที่เห็นได้ในสหรัฐอเมริกาซึ่งหนึ่งในสามของผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า 65 ปีไม่มีประกัน มีความคุ้มครองเป็นระยะ ๆ หรือความคุ้มครองที่ทำให้พวกเขามีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองสูง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของนโยบายที่ควบคุมการประกันสุขภาพภาคเอกชน ต่อการใช้ประโยชน์ คุณภาพ และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ

วิธีการสืบค้น: 

ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เราสืบค้น CENTRAL; MEDLINE; Embase; บทคัดย่อสังคมวิทยา และบทคัดย่อบริการสังคม ICTRP; ClinicalTrials.gov; และ Web of Science Core Collection สำหรับเอกสารที่อ้างถึงการศึกษาต่างๆ ที่อ้างอิงการศึกษาที่รวบรวมนำเข้า สิ่งนี้ช่วยเสริมการสืบค้นที่ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ใน IBSS EconLit; และ Global Health เรายังสืบค้นฐานข้อมูล grey literature และเว็บไซต์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่ม, การทดลองแบบไม่สุ่ม, Interrupted time series (ITS) และการศึกษาแบบควบคุมก่อนหลัง (CBA) ที่ดำเนินการในประชากรหรือบริบทใด ๆ ที่ประเมินวิธีการอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ ที่รัฐบาลใช้ในการควบคุมการประกันสุขภาพภาคเอกชน: กฎหมาย และการออกใบอนุญาต การเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และข่าวกรอง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนประเมินความเหมาะสมของการศึกษา คัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติและความเชื่อมั่นของหลักฐาน อย่างเป็นอิสระ แก้ไขความไม่สอดคล้องกันโดยฉันทามติ เราวางแผนที่จะสรุปผลลัพธ์ (โดยใช้ random หรือ fixed effects meta-analysis) เพื่อทำการสรุปผลโดยรวม หากผลของวิธีการโดยเฉลี่ยในการศึกษาต่างๆ ถือว่ามีความหมาย และเราจะอธิบายถึงผลของความแตกต่างของผลของวิธีการที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ เราจึงจัดให้มีการสังเคราะห์แบบบรรยายของสิ่งที่พบ

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการศึกษา CBA 7 รายการ ซึ่งดำเนินการในสหรัฐอเมริกา และประเมินกฎหมายของรัฐโดยตรง เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็ง เฉพาะแผนการ PHI ที่แสวงหาผลกำไรเท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาในการศึกษาที่รวมอยู่ และไม่มีการศึกษาใดที่พิจารณา PHI ประเภทอื่น ๆ (ชุมชนและไม่แสวงหาผลกำไร) การศึกษาทั้ง 7 รายการได้รับการประเมินว่ามี 'ความเสี่ยงของอคติที่ไม่ชัดเจน' การศึกษาทั้ง 7 รายการรายงานเกี่ยวกับการใช้บริการสุขภาพ และการศึกษา 1 รายการรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานเกี่ยวกับคุณภาพของการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย และการใช้ประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพว่าต่ำมาก ดังนั้นเราจึงไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของคำสั่งของรัฐบาลต่อโครงการ PHI ที่แสวงหาผลกำไร

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 กุมภาพันธ์ 2021

Tools
Information