مقررات دولتی بیمه سلامت خصوصی

هدف این مرور چیست؟

هدف از انجام این مرور کاکرین ارزیابی تاثیرات مقررات دولتی بیمه سلامت خصوصی بود. نویسندگان مرور تمام مطالعات مرتبط را برای پاسخ‌دهی به این سوال جست‌وجو کردند.

پیام‌های کلیدی

ما نمی‌دانیم که تاثیر مقررات دولتی بر بیمه سلامت خصوصی چیست، زیرا شواهد از قطعیت بسیار پائینی برخوردار بودند. برای ارزیابی انواع مختلف مقررات، و انواع مختلف بیمه سلامت خصوصی، به انجام مطالعات بیشتری در شرایط و محیط‌های مختلف نیاز داریم.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟

در مراکز زیادی، افراد مجبور هستند هزینه‌های مراقبت سلامت خود را پرداخت کنند. این بدان معناست که افرادی که درآمد کمی دارند اغلب قادر به تامین هزینه‌های مراقبت سلامت مورد نیاز خود نیستند. برای حل این مشکل، برخی دولت‌ها برنامه‌های بیمه سلامت عمومی را اجرا می‌کنند. دولت‌ها معمولا هزینه این برنامه‌ها را از طریق مالیات می‌پردازند، اما اجرای این برنامه‌ها پیچیده و پُر-هزینه است. بنابراین برخی دولت‌ها برای تامین هزینه مراقبت سلامت مورد نیاز مردم به شرکت‌های بیمه سلامت خصوصی نیز اتکا می‌کنند.

عضویت در یک طرح بیمه سلامت خصوصی مستقیما توسط خود افراد یا توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود. شرکت‌های بیمه سلامت خصوصی گاهی انتفاعی و گاهی غیر-انتفاعی هستند. اما اکثر شرکت‌ها به دلیل نیاز به مراقبت سلامت کمتر، اعضای جوان و سالم را ترجیح می‌دهند. بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند این شرکت‌ها را نظارت کنند تا اطمینان حاصل شود که هرکسی می‌تواند در آنها عضو شود و خدمات مراقبت سلامت ارائه شده از کیفیت خوبی برخوردار هستند. دولت‌ها این کار را با وضع قوانینی که شرکت‌ها باید از آن پیروی کنند، با پایش اینکه شرکت‌ها از آنها پیروی می‌کنند یا خیر، و با مجازات افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، انجام می‌دهند. مقررات دولتی می‌تواند دسترسی افراد را به مراقبت سلامت افزایش داده و در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی کند. اما اعمال مقررات نیز می‌تواند شرکت‌های بیمه را به سمت تعطیلی سوق دهد.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟

نویسندگان این مرور هفت مطالعه مرتبط را پیدا کردند. تمام مطالعات به بررسی تاثیر قوانین ایالتی پرداختند که هدف آنها نظارت بر شرکت‌های انتفاعی در ایالات متحده آمریکا بود.

- نویسندگان مرور، سطح قطعیت این شواهد را بسیار پائین ارزیابی کردند. بنابراین نمی‌دانیم که اعمال مقررات دولتی در مورد بیمه سلامت خصوصی تاثیری بر استفاده افراد از خدمات مراقبت سلامت یا بر هزینه مراقبت سلامت ارائه‌ شده توسط شرکت‌های بیمه خصوصی دارد یا خیر.

- در هیچ یک از مطالعات تاثیر اعمال مقررات دولتی بر کیفیت مراقبت‌های ارائه‌ شده توسط شرکت‌های بیمه خصوصی یا بر سلامت افراد بررسی نشد.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان مرور مطالعاتی را که تا نوامبر 2019 منتشر شدند، جست‌وجو کردند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مرور ما نشان می‌دهد که، بر اساس شواهد موجود، مشخص نیست سیاست‌هایی که بیمه سلامت خصوصی را تنظیم می‌کنند، تاثیری بر استفاده از خدمات مراقبت سلامت، هزینه‌ها، کیفیت مراقبت، یا پیامدهای سلامت بیمار دارند یا خیر. یافته‌ها از مطالعات انجام شده در ایالات متحده آمریکا به ‌دست می‌آیند و بنابراین ممکن است برای سایر کشورها قابل استفاده نباشند؛ چرا که محیط نظارتی می‌تواند متفاوت باشد.

انجام مطالعات در کشورهایی با سطوح مختلف درآمد مورد نیاز است زیرا تاثیرات مقررات دولتی درباره PHI احتمالا در کشورهایی با این سطح درآمد و سیستم سلامت متفاوت خواهد بود. مطالعات بیشتری باید به ارزیابی انواع مختلف مقررات (از جمله مقررات و مجوز اجرای آن، پایش، ارزشیابی، و اطلاعات و آگاهی) بپردازند. در حالی که پژوهش‌های نظارتی در مورد PHI نسبتا اندک است، پژوهش‌های آتی می‌توانند از مجموعه پژوهش‌های غنی در زمینه تنظیم سایر مداخلات مالی سلامت استفاده کنند مانند هزینه‌های کاربر و پرداخت‌های ارائه شده مبتنی بر نتایج.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فشار بر منابع عمومی برای تامین نیازهای مراقبت سلامت جمعیت از طریق برنامه‌های بیمه سلامت ارائه‌ شده به ‌صورت عمومی در حال افزایش است و بسیاری دولت‌ها برای کاهش فشار بر بودجه‌های دولتی به بیمه سلامت خصوصی (private health insurance; PHI) روی می‌آورند. چندین کشور با درآمد بالا با هدف بهبود دسترسی به مراقبت سلامت پایه برای شهروندان از طریق برنامه‌های PHI، مقررات قوی‌ای را برای طرح‌های PHI تدوین کرده‌اند. کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط این فرصت را دارند تا یاد بگیرند از این تجربه برای بهینه‌سازی PHI استفاده کنند. اگر نظارت بر این طرح ضعیف باشد، PHI به‌ سختی می‌تواند به کمیت یا کیفیت کافی برای پوشش‌دهی جمعیت برسد، همانطور که در ایالات متحده آمریکا یک سوم از بزرگسالان زیر 65 سال بیمه ندارند، دارای پوشش پراکنده یا پوششی هستند که آنها را در مواجهه با هزینه‌های بالای مراقبت سلامت به صورت پرداخت از جیب (out-of-pocket) قرار می‌دهد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات سیاست‌هایی که استفاده از بیمه سلامت خصوصی، کیفیت، و هزینه مراقبت سلامت ارائه شده را تنظیم می‌کند.

روش‌های جست‌وجو: 

در نوامبر 2019، برای یافتن مقالاتی که در مطالعات وارد شده به آنها استناد شد، به جست‌وجو در CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ Sociological Abstracts and Social Services Abstracts؛ ICTRP؛ ClinicalTrials.gov؛ و Web of Science Core Collection پرداختیم. این بررسی، مکمل جست‌وجوی انجام شده در فوریه 2017 در IBSS؛ EconLit؛ و بهداشت جهانی (Global Health) شد. هم‌چنین بانک‌های اطلاعاتی منابع علمی خاکستری و وب‌سایت‌های منتخب را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده، کارآزمایی‌های غیر-تصادفی‌سازی شده، مطالعات سری زمانی منقطع (interrupted time series; ITS) و مطالعات کنترل شده قبل-بعد (controlled before-after; CBA) را وارد کردیم که روی هر جمعیت یا در هر محیطی انجام شده و یک یا چند مورد از مداخلات زیر را ارزیابی کردند که دولت‌ها از آن برای تنظیم بیمه سلامت خصوصی استفاده می‌کنند: تدوین و مجوز اجرا، پایش، ارزشیابی، و اطلاعات و آگاهی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم واجد شرایط بودن مطالعه را ارزیابی کرده و به استخراج داده‌ها و بررسی خطر سوگیری (bias) و قطعیت شواهد و حل‌وفصل اختلاف‌نظرات از طریق اجماع و توافق پرداختند. ما قصد داشتیم نتایج را خلاصه کنیم (با استفاده از متاآنالیز اثرات تصادفی یا اثر ثابت) تا در صورتی که میانگین تاثیر مداخله در طول مطالعات معنی‌دار در نظر گرفته شود، بتوانیم یک خلاصه کلی را تهیه کرده، و در مورد پیامدهای مربوط به هر گونه تفاوت در تاثیرات مداخله در طول مطالعات به بحث و بررسی بپردازیم. با این حال، با توجه به ماهیت داده‌های به دست آمده، یک سنتز روایت‌گونه (narrative) از یافته‌ها ارائه داده‌ایم.

نتایج اصلی: 

هفت مطالعه CBA را که در ایالات متحده آمریکا انجام شده، و مستقیما قوانین ایالتی را در مورد غربالگری سرطان ارزیابی کردند، وارد کردیم. در مطالعات وارد شده فقط به طرح‌های PHI انتفاعی پرداخته شد و هیچ مطالعه‌ای انواع دیگر PHI (جامعه و غیر-انتفاعی) را بررسی نکرد. هفت مطالعه با «خطر نامشخص» سوگیری ارزیابی شدند. هر هفت مطالعه استفاده از خدمات مراقبت سلامت، و یک مطالعه هزینه‌ها را گزارش کرد‌ند. هیچ یک از مطالعات وارد شده کیفیت مراقبت سلامت و پیامدهای سلامت بیمار را گزارش نکرد. سطح قطعیت شواهد را برای پیامدهای سلامت بیمار، و استفاده از خدمات مراقبت سلامت و هزینه‌های آن را بسیار پائین ارزیابی کردیم. بنابراین، در مورد تاثیر قوانین دولتی بر طرح‌های PHI انتفاعی نامطمئن هستیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information