مرورهای سیستماتیک چیستند؟

این فیلم را از گروه مصرف‌‌کنندگان و ارتباطات در کاکرین تماشا کنید تا بدانید مرورهای سیستماتیک چیستند، محققان چگونه آنها را آماده می‌کنند و چرا آنها بخشی مهم در تصمیم‌گیری آگاهانه درباره سلامتی - برای همه هستند. 

شواهد کاکرین، از جمله مرورهای سیستماتیک ما، ابزاری قدرتمند برای ارتقای دانش مراقبت‌ سلامت و تصمیم‌گیری شما را فراهم می‌کند. این ویدئو از کاکرین سوئد کمی در مورد چگونگی پدیدآوردن شواهد سلامت و آنچه کاکرین انجام می‌دهد توضیح می‌دهد.