คำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์ช่วยให้ผู้ที่มีบุตรยากมีบุตรได้หรือไม่

ความเป็นมา
ภาวะมีบุตรยากเป็นภาระสำคัญต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชนในวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อคู่รัก (couples) มากกว่า 45 ล้านคู่ทั่วโลก การรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงวิธีการง่ายๆ เช่นการรับรู้ภาวะเจริญพันธุ์ และคำแนะนำในการดำเนินชีวิต (การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำหนัก อาหาร การออกกำลังกาย และ / หรือการสูบบุหรี่) ไปจนถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) ปัจจัยด้านวิถีชีวิต เช่น น้ำหนัก อาหาร การออกกำลังกาย และการสูบบุหรี่อาจส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์และโอกาสที่ผู้ที่มีบุตรยากจะมีบุตร อย่างไรก็ตาม ยังขาดแนวทางเกี่ยวกับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้
เราต้องการค้นหาผลของคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติหรือ attention control (เช่น คำแนะนำในการรักษาโดยไม่มีคำแนะนำในการดำเนินชีวิต) สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก

สิ่งที่เราทำ
เราสืบค้นการศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุมซึ่งเปรียบเทียบคำแนะนำการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก กับการดูแลตามปกติหรือ attention control

เราสนใจที่จะค้นหาว่าควรให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตแบบใดสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก วิธีการปรับปรุงวิถีชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีลูกได้ดีเพียงใด และมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

วันที่สืบค้น
เรารวมหลักฐานที่เผยแพร่จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2021

สิ่งที่เราพบ
เราพบการศึกษา 7 รายการใน 2130 คนที่มีบุตรยาก มี RCT เพียงรายการเดียวเท่านั้นที่รวมฝ่ายชาย การศึกษาดำเนินการในแคนาดา อิหร่าน เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา การศึกษา 3 รายการ เปรียบเทียบคำแนะนำการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ในหัวข้อแบบรวม กับการดูแลตามปกติหรือ attention control การศึกษา 4 รายการเปรียบเทียบคำแนะนำการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์ในหัวข้อเดียว (น้ำหนัก การดื่มแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่) กับการดูแลสตรีที่มีบุตรยากตามปกติ และลักษณะการดำเนินชีวิตที่เฉพาะเจาะจง

ผลการศึกษาที่สำคัญ

คำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ ในหัวข้อแบบรวม เทียบกับการดูแลตามปกติ หรือ attention control
คำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตของการตั้งครรภ์ในหัวข้อแบบรวม อาจไม่ส่งผลต่อการเกิดมีชีพ หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหากการเกิดมีชีพถือว่า 48% สำหรับผู้ที่ได้รับการดูแลตามปกติหรือการควบคุมความสนใจ การเกิดมีชีพเมื่อได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตก่อนตั้งครรภ์จะอยู่ระหว่าง 38% ถึง 53% เราไม่แน่ใจว่าคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ในหัวข้อแบบรวมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น ดัชนีมวลกาย (BMI) ในสตรี การบริโภคผักในชายและหญิง หรือการงดแอลกอฮอล์และการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ชาย คำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนวัยอันควรในหัวข้อแบบรวมอาจไม่ส่งผลต่อการเสริมกรดโฟลิกอย่างเพียงพอ การงดแอลกอฮอล์หรือการเลิกสูบบุหรี่ในสตรี หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหากใช้อาหารเสริมกรดโฟลิกอย่างเพียงพอในสตรีจะถือว่าเป็น 93% สำหรับผู้ที่ได้รับการดูแลตามปกติหรือ attention control การใช้อาหารเสริมกรดโฟลิกอย่างเพียงพอเมื่อได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตก่อนตั้งครรภ์จะอยู่ระหว่าง 89% ถึง 94% หลักฐานยังชี้ให้เห็นว่าหากสันนิษฐานว่าสตรี 75% งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการดูแลปกติ หรือ attention control สตรีระหว่าง 74% ถึง 88% จะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตก่อนตั้งครรภ์ หากสันนิษฐานว่าการเลิกสูบบุหรี่พบได้ในสตรี 95% ที่ได้รับการดูแลตามปกติหรือ attention control การเลิกสูบบุหรี่จะพบได้ในสตรี 93% ถึง 99% เมื่อได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตก่อนตั้งครรภ์ ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่น ๆ

คำแนะนำการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภเกี่ยวกับน้ำหนักเทียบกับการดูแลตามปกติ
เราไม่แน่ใจว่าคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์เกี่ยวกับน้ำหนักสำหรับสตรีที่มีบุตรยากและโรคอ้วนมีผลต่อการเกิดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (รวมถึงโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และความดันโลหิตสูง) และการแท้งบุตร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์ เกี่ยวกับน้ำหนักอาจลดค่าดัชนีมวลกายเล็กน้อย แต่เราไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่น ๆ หรือไม่: เปอร์เซ็นต์ของการลดน้ำหนัก การบริโภคผักและผลไม้ การดื่มแอลกอฮอล์และการออกกำลังกายทั้งหมดในระดับปานกลางถึงหนัก ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่น ๆ

คำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์กับการดูแลตามปกติ
ในสตรีที่มีภาวะมีบุตรยากที่มีความเสี่ยงในการดื่มสุราเราไม่แน่ใจว่าคำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตก่อนตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการเกิดมีชีพ หรือการแท้งบุตรหรือไม่ การศึกษา 1 รายการรายงานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ได้ระบุไว้ในวิธีการทบทวน ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์อื่นใด

คำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนวัยอันควรเกี่ยวกับการสูบบุหรี่เทียบกับการดูแลตามปกติ
การศึกษา 1 รายการรายงานเกี่ยวกับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ในสตรีที่มีบุตรยากที่สูบบุหรี่ แต่ไม่ได้ระบุไว้ในวิธีการทบทวน ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์อื่นใด

คุณภาพของหลักฐาน
หลักฐานมีคุณภาพต่ำถึงต่ำมาก ข้อจำกัดหลักของหลักฐานคือวิธีการศึกษาที่ไม่ดีในการศึกษาที่รวมไว้ (ขาดการปกปิด) และการขาด (ความแม่นยำใน) ผลวิจัยเรื่องการเกิดมีชีพ ผลเกี่ยวกับความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่รายงาน

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานคุณภาพต่ำชี้ให้เห็นว่าคำแนะนำในการดำเนินชีวิตของการตั้งครรภ์ในหลายหัวข้อรวมกัน อาจส่งผลให้จำนวนการเกิดมีชีพแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่าง หลักฐานไม่เพียงพอที่จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลของคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการแท้งบุตร และความปลอดภัย เนื่องจากไม่พบการศึกษาที่ดูผลลัพธ์เหล่านี้หรือการศึกษามีคุณภาพต่ำมาก การทบทวนวรรณกรรมนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติทางคลินิกในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม เน้นถึงความจำเป็นในการใช้ RCTs ที่มีคุณภาพสูงเพื่อตรวจสอบคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ในหลายหัวข้อรวมกัน และเพื่อประเมินประสิทธิผลและผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในชายและสตรีที่มีบุตรยาก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะมีบุตรยากเป็นปัญหาที่พบได้มาก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่ปรับเปลี่ยนได้อาจส่งผลต่อโอกาสของผู้ที่มีบุตรยากในการมีบุตร อย่างไรก็ตาม ไม่มีแนวทางเกี่ยวกับสิ่งที่ควรให้คำแนะนำก่อนการตั้งครรภ์ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าควรให้คำแนะนก่อนการตั้งครรภ์ แก่ผู้ที่มีบุตรยาก และประเมินว่าคำแนะนำนี้ช่วยให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตและโอกาสในการตั้งครรภ์หรือไม่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ต่อผลของภาวะเจริญพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น the Cochrane Gynaecology and Fertility Group Specialised Register of controlled trials, CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, AMED, CINAHL, ทะเบียนการทดลอง, Google Scholar และ Epistemonikos ในเดือนมกราคม 2021 เราตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงและติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) การศึกษาแบบ randomised cross-over และการศึกษาแบบ cluster randomised ที่เปรียบเทียบคำแนะนำการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งรูปแบบกับการดูแลตามปกติหรือ attention control สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่แนะนำโดย Cochrane ประสิทธิผลหลัก ได้แก่ การเกิดมีชีพและการตั้งครรภ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ผลด้านความปลอดภัยเบื้องต้น ได้แก่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการแท้งบุตร ผลลัพธ์รอง ได้แก่รายงานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต น้ำหนักแรกเกิด อายุครรภ์ การตั้งครรภ์ทางคลินิก ระยะเวลาถึงการตั้งครรภ์ คุณภาพชีวิต และผลการมีบุตรยากของเพศชาย เราประเมินคุณภาพโดยรวมของหลักฐานโดยใช้เกณฑ์ GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวม RCTs 7 รายการ ไว้ในการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 2130 คน มี RCT เพียงรายการเดียวเท่านั้นที่ศึกษาฝ่ายชาย การศึกษา 3 รายการ เปรียบเทียบคำแนะนำการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ในหัวข้อแบบรวม กับการดูแลตามปกติหรือ attention control การศึกษา 4 รายการเปรียบเทียบคำแนะนำการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์ในหัวข้อเดียว (น้ำหนัก การดื่มแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่) กับการดูแลสตรีที่มีบุตรยากตามปกติ และลักษณะการดำเนินชีวิตที่เฉพาะเจาะจง คุณภาพของหลักฐานการศึกษาอยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก ข้อจำกัดหลักของการศึกษาที่รวมไว้คือความเสี่ยงของการมีอคติที่ร้ายแรง เนื่องจากการขาดการปกปิด (blinding) ความไม่แม่นยำที่ร้ายแรง และการรายงานผลลัพธ์ที่ไม่ดี

คำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ ในหัวข้อแบบรวม เทียบกับการดูแลตามปกติ หรือ attention control
คำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ในหัวข้อแบบรวม อาจส่งผลเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อการเกิดมีชีพ (risk ratio (RR) 0.93, ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 95% 0.79 ถึง 1.10; RCT 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 626 คน) แต่คุณภาพหลักฐานระดับต่ำ ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการแท้งบุตร เนื่องจากหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมากเราจึงไม่แน่ใจว่าคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ในหัวข้อแบบรวม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตหรือไม่: ดัชนีมวลกาย (BMI) (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) -1.06 กก. / ตร.ม. , 95% CI -2.33 ถึง 0.21 ; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 180 คน), การบริโภคผัก (MD 12.50 กรัม / วัน, 95% CI -8.43 ถึง 33.43; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 264 คน), การงดแอลกอฮอล์ในผู้ชาย (RR 1.08, 95% CI 0.74 ถึง 1.58; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 210 คน) หรือการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ชาย (RR 1.01, 95% CI 0.91 ถึง 1.12; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 212 คน) คำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ในหัวข้อแบบรวม อาจมีผลเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อจำนวนสตรีที่รับประทานกรดโฟลิกเสริมเพียงพอ (RR 0.98, 95% CI 0.95 ถึง 1.01; RCTs 2 รายการ, 850 ผู้เข้าร่วม; I² = 4%), การเลิกแอลกอฮอล์ (RR 1.07, 95% CI 0.99 ถึง 1.17; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 607 คน) และการเลิกสูบบุหรี่ (RR 1.01, 95% CI 0.98 ถึง 1.04; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 606 คน) โดยหลักฐานคุณภาพต่ำ ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่น ๆ

คำแนะนำการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภเกี่ยวกับน้ำหนักเทียบกับการดูแลตามปกติ
การศึกษาคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์เกี่ยวกับน้ำหนักพบเฉพาะในสตรีที่มีบุตรยากและโรคอ้วน เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติเราไม่แน่ใจว่าคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์เกี่ยวกับน้ำหนักมีผลต่อจำนวนการเกิดมีชีพหรือไม่ (RR 0.94, 95% CI 0.62 ถึง 1.43; RCTs 2 รายการ, ผู้เข้าร่วม 707 คน; I² = 68%; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) เหตุการไม่พึงประสงค์ รวมถึงโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (RR 0.78, 95% CI 0.48 ถึง 1.26; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 317 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก), ความดันโลหิตสูง (RR 1.07, 95% CI 0.66 ถึง 1.75; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 317 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) หรือการแท้งบุตร (RR 1.50, 95% CI 0.95 ถึง 2.37; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 577 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตสำหรับสตรีที่มีบุตรยากและโรคอ้วน คำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ในเรื่องน้ำหนัก อาจลดค่าดัชนีมวลกายได้เล็กน้อย (MD -1.30 กก. / ตร.ม. , 95% CI -1.58 ถึง -1.02; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 574 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) เนื่องจากหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมาก เราจึงไม่แน่ใจว่าคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การลดน้ำหนัก การบริโภคผักและผลไม้ การงดแอลกอฮอล์หรือการออกกำลังกายหรือไม่ ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่น ๆ

คำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์กับการดูแลตามปกติ
การศึกษาเกี่ยวกับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์พบเฉพาะในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการดื่มสุราที่มีบุตรยาก เราไม่แน่ใจว่าคำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อจำนวนการเกิดมีชีพหรือไม่ (RR 1.15, 95% CI 0.53 ถึง 2.50; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 37 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) หรือการแท้ง (RR 1.31, 95% CI 0.21 ถึง 8.34; RCT 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 37 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) การศึกษา 1 รายการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคแอลกอฮอล์ แต่ไม่เหมือนกับที่ได้ระบุไว้ในวิธีการทบทวน ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่น ๆ

คำแนะนำในการดำเนินชีวิตก่อนวัยอันควรเกี่ยวกับการสูบบุหรี่เทียบกับการดูแลตามปกติ
การศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตก่อนตั้งครรภ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่พบเฉพาะในสตรีที่สูบบุหรี่ที่มีบุตรยาก ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับการเกิดมีชีพ การตั้งครรภ์ที่กำลังดำเนินการ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือการแท้งบุตร การศึกษา 1 รายการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ แต่ไม่เหมือนที่ได้ระบุไว้ในวิธีการทบทวน

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 พฤษภาคม 2021

Tools
Information