สมุนไพรจีนร่วมกับยาตะวันตกรักษาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส: SARS)

โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ พบครั้งแรกในปี 2002 โรคซาร์สเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่มีความรุนแรง และแพร่กระจายอย่างรุนแรงในชุมชน การผสมผสานยาจีนกับตะวันตกมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคซาร์ส การทบทวนนี้ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของวิธีการรักษาแบบบูรณาการนี้ ในจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 5327 ราย ผู้ป่วย 3104 รายได้รับการรักษาแบบแพทย์แผนจีน เราสำรวจบทบาทของสมุนไพรจีนในการรักษาโรคซาร์ส เพื่อเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับรักษาโรคซาร์ส

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) 12 เรื่อง และ quasi-RCT 1 เรื่อง ศึกษาผู้ป่วยโรคซาร์ส 640 คน หลักฐานทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการแพทย์ผสมผสานแผนจีนและตะวันตกไม่ได้ช่วยลดอัตราการตาย เป็นไปได้ว่าสมุนไพรจีนที่แตกต่างกันร่วมกับยาตะวันตกอาจช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและการทำงานของปอดและลดปริมาณ corticosteroid ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง หลักฐานอ่อนเนื่องจากการทดลองมีคุณภาพต่ำ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่พบว่าการใช้สมุนไพรจีนร่วมกับยาตะวันตกลดอัตราการตายเมื่อเทียบกับยาตะวันตกเพียงอย่างเดียว เป็นไปได้ว่าสมุนไพรจีนที่แตกต่างกันร่วมกับยาตะวันตกอาจช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและการทำงานของปอดและลดปริมาณ corticosteroid ในผู้ป่วยซาร์ส หลักฐานอ่อนเนื่องจากการทดลองมีคุณภาพต่ำ การติดตามผลระยะยาวของการทดลองนี้เป็นสิ่งจำเป็น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันเกิดขากโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบครั้งแรกในมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 22 ธันวาคม 2002 สมุนไพรจีนถูกนำมาใช้ในการรักษา

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรจีนร่วมกับยาตะวันตกกับยาตะวันตกกับใช้ยาตะวันตกอย่างเดียวสำหรับผู้ป่วยโรคซาร์ส

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL 2012 ฉบับที่ 3 MEDLINE (1966 ถึงเดือนกุมภาพันธ ์สัปดาห์ที่ 4, 2012), EMBASE (1990 ถึงมีนาคม 2012) และ Chinese Biomedical Literature (ฉบับที่ 3, 2012)

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และ quasi-RCTs ในการใช้สมุนไพรจีนร่วมกับยาตะวันตกและยาตะวันตกเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซาร์ส

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 2 คน (XL, MZ) ดึงข้อมูลโดยอิสระต่อกัน เราดึงข้อมูลแบบกลุ่มและแบบต่อเนื่องและช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) ข้อมูลแบบกลุ่มนำเสนอด้วยอัตราความเสี่ยงสัมพัทธ์ (RR) ข้อมูลต่อเนื่องนำเสนอด้วยผลต่างของค่าเฉลี่ย (MD) เราคำนวณผลลัพธ์โดยรวมโดยใช้ random-effects model หากมีความแตกต่างระหว่างการศึกษา หากไม่พบความแตกต่างระหว่างการศึกษา เราใช้ fixed-effect model เราใช้ Z score และการทดสอบ Chi2 โดยกำหนดค่านัยสำคัญที่ P <0.05 เพื่อทดสอบความแตกต่าง ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ผลการวิจัย: 

เรารวม RCTs 12 เรื่อง และ quasi-RCT 1 เรื่อง มีผู้ป่วยโรคซาร์สทั้งหมด 640 คนและสมุนไพรจีน 12 ตัว เราไม่พบว่าการใช้สมุนไพรจีนร่วมกับยาตะวันตกลดอัตราการตายเมื่อเทียบกับยาตะวันตกเพียงอย่างเดียว สมุนไพร 2 ชนิดอาจช่วยให้อาการดีขึ้น สมุนไพร 5 ชนิดอาจช่วยเพิ่มการทำงานของปอด สมุนไพร 4 ชนิดอาจลดปริมาณของ corticosteroids สมุนไพร 3 ชนิดอาจเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซาร์ส สมุนไพรหนึ่งชนิดอาจลดระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2020

Tools
Information