Czynniki wpływające na przestrzeganie przez pracowników ochrony zdrowia wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń w odniesieniu do chorób zakaźnych układu oddechowego

Jaki jest cel tego przeglądu?

Koronawirus (COVID-19) jest chorobą zakaźną dróg oddechowych, która rozprzestrzeniła się na całym świecie. Pracownicy służby zdrowia leczący pacjentów z COVID-19 są narażeni na ryzyko zakażenia siebie i innych poprzez wdychanie kropel pochodzących od zakażonych pacjentów i dotykanie zanieczyszczonych powierzchni. Rządy i organizacje publikują wytyczne dotyczące profilaktyki i kontroli zakażeń (IPC) w celu ograniczenia przenoszenia zakażeń. Wytyczne IPC obejmują stosowanie środków ochrony osobistej (PPE), takich jak maski, rękawice i fartuchy, odizolowanie pacjentów z infekcjami dróg oddechowych oraz bardziej rygorystyczne procedury higieniczne. Jednak stopień, w jakim pracownicy służby zdrowia stosują się do tych wytycznych, jest różny.

Celem niniejszego przeglądu badań jakościowych („synteza dowodów jakościowych”) Cochrane była analiza co wpływa na przestrzeganie przez pracowników ochrony zdrowia wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń (IPC) w odniesieniu do chorób zakaźnych układu oddechowego. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizowaliśmy 20 badań jakościowych dotyczących opinii i doświadczeń pracowników służby zdrowia w zakresie wytycznych IPC.

Najważniejsze informacje

Pracownicy ochrony zdrowia wskazują na kilka czynników, które wpływają na ich zdolność i chęć stosowania się do wytycznych IPC podczas leczenia chorób zakaźnych układu oddechowego. Obejmują one czynniki związane z treścią wytycznych i sposobem ich przekazywania, wsparciem ze strony kadry kierowniczej, kulturą miejsca pracy, szkoleniem, przestrzenią fizyczną, dostępem i zaufaniem do środków ochrony osobistej (ang. personal protective equipment, PPE) oraz chęcią zapewnienia dobrej opieki nad pacjentem. W przeglądzie podkreślono również znaczenie uwzględniania całej infrastruktury przy wdrażaniu wytycznych IPC.

Co analizowano w tym przeglądzie?

Poszukiwaliśmy badań, które oceniały poglądy i doświadczenia pracowników służby zdrowia w odniesieniu do wytycznych IPC - szczególnie w przypadku chorób układu oddechowego, które zaczynają się nagle, jak COVID-19. Mogą to być wytyczne lokalne, krajowe lub międzynarodowe, dotyczące dowolnego systemu opieki zdrowotnej. Uwzględniliśmy badania dotyczące każdego pracownika służby zdrowia, który opiekował się pacjentami w dowolnej placówce służby zdrowia. Poszukiwano badań opublikowanych od 2002 roku, obejmujących okres od wybuchu epidemii zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) w 2003 roku.

Jakie są główne wyniki przeglądu?

Przeanalizowano 20 badań. Dziesięć badań przeprowadzono w Azji, po jednym w Afryce, Ameryce Północnej i Centralnej i dwa w Australii. W badaniach tych zgłębiano poglądy i doświadczenia pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia związane z SARS, H1N1 (świńska grypa), bliskowschodnim zespole niewydolności oddechowej (MERS), gruźlicą lub grypą sezonową. Większość pracowników służby zdrowia pracowała w szpitalach.

Nasz przegląd wskazał na kilka czynników, które wpłynęły na przestrzeganie wytycznych IPC przez pracowników ochrony zdrowia. Oceniliśmy, że następujące wnioski są dobrze lub bardzo dobrze poparte (umiarkowana do wysokiej pewności) dowodami naukowymi pochodzącymi z odnalezionych badań.

Pracownicy służby zdrowia nie byli pewni, czy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi, jeśli różniły się one od wytycznych krajowych lub międzynarodowych. Mieli trudności z przestrzeganiem długich lub niejasnych wytycznych, zwłaszcza jeśli zalecenia były niepraktyczne lub ulegały zmianom. Stosowanie środków ochrony indywidualnej i dodatkowej higieny (czyszczenia) oznaczało, że przestrzeganie wytycznych IPC zwiększało obciążenie pracą i zmęczenie. Na reakcje pracowników opieki zdrowotnej na wytyczne IPC wpływ miało wsparcie, jakie otrzymali od kierownictwa i kultura miejsca pracy.

Pracownicy służby zdrowia podkreślali znaczenie jasnej komunikacji na temat wytycznych IPC. Pracownicy ochrony zdrowia wskazywali jednak na brak szkolenia w zakresie samego zakażenia oraz sposobu używania środków ochrony osobistej. Uważali, że problemem jest, gdy szkolenie nie jest obowiązkowe i sądzili, że cały personel, w tym sprzątaczki, portierzy, personel kuchenny i inny personel pomocniczy, powinien być objęty szkoleniem IPC.

Problemem była niewystarczająca przestrzeń do izolowania pacjentów, brak przedpokoi, pryszniców i łatwego dostępu do urządzeń do mycia rąk. Praktyczne środki, takie jak zminimalizowanie przepełnienia, szybkie odsyłanie zakażonych pacjentów i ograniczenie liczby odwiedzających były ważne dla zmniejszenia liczby zakażeń.

Brak i niskiej jakości środków ochrony osobistej były poważnym problemem dla pracowników i kadry kierowniczej ochrony zdrowia. Zapotrzebowanie musi być dostosowywane w miarę pojawiania się kolejnych ognisk infekcji. Pracownicy opieki zdrowotnej uznali PPE za niewygodne w użyciu, a niektórzy stwierdzili, że PPE sprawiło, iż pacjenci poczuli się odizolowani i przestraszeni.

Pracownicy opieki zdrowotnej uważali, że dokładniej stosują się do wytycznych IPC, gdy dostrzegają ich wartość, na przykład zmniejszenie ryzyka zakażenia siebie i swoich rodzin lub ochronę pacjentów.

Wiele czynników wpływa na gotowość i zdolność pracowników opieki zdrowotnej do przestrzegania wytycznych IPC. Nasz przegląd zawiera zestaw pytań opracowanych na podstawie naszych ustaleń, które mają pomóc podmiotom świadczącym usługi zdrowotne w planowaniu, wdrażaniu lub zarządzaniu strategiami IPC, aby pomóc pracownikom w przestrzeganiu wytycznych IPC.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Ten przegląda obejmuje badania opublikowane do 26 marca 2020 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Stańczak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information