Czynniki wpływające na przestrzeganie przez pracowników ochrony zdrowia wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń w odniesieniu do chorób zakaźnych układu oddechowego

Jaki jest cel przeglądu?

Niniejszy przegląd jest jednym z serii szybkich przeglądów przygotowanych przez podmioty współpracujące z Cochrane w celu dostarczenia informacji dotyczących pandemii COVID-19 w 2020 r. Celem niniejszego przeglądu badań jakościowych („synteza dowodów jakościowych”) Cochrane jest zbadanie czynników, które wpływają na przestrzeganie przez pracowników ochrony zdrowia wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń (IPC) w odniesieniu do chorób zakaźnych układu oddechowego. Aby odpowiedzieć na to pytanie, poszukiwaliśmy i analizowaliśmy badania jakościowe na ten temat.

Kluczowe informacje

Pracownicy ochrony zdrowia wskazują na kilka czynników, które wpływają na ich zdolność i chęć stosowania się do wytycznych IPC podczas leczenia chorób zakaźnych układu oddechowego. Obejmują one czynniki związane z samymi wytycznymi i sposobem ich przekazywania, wsparciem ze strony kadry kierowniczej, kulturą miejsca pracy, szkoleniem, przestrzenią fizyczną, dostępem i zaufaniem do środków ochrony osobistej (ang. personal protective equipment, PPE) oraz chęcią zapewnienia dobrej opieki nad pacjentem. W przeglądzie podkreślono również znaczenie uwzględniania całego personelu placówki, w tym personelu pomocniczego, przy wdrażaniu wytycznych IPC.

Co badano w tym przeglądzie?

Gdy choroby zakaźne układu oddechowego stają się powszechne, np. podczas pandemii COVID-19, stosowanie przez pracowników ochrony zdrowia strategii IPC staje się jeszcze ważniejsze. Strategie te obejmują stosowanie środków ochrony osobistej (takich jak: maski, przyłbice, rękawice, fartuchy), izolowanie pacjentów z zakażeniami dróg oddechowych od innych pacjentów oraz bardziej rygorystyczne procedury sprzątania. Badanie dotyczące tego, co pracownicy ochrony zdrowia sądzą o tych strategiach i jakie mają z nimi doświadczenia, może pomóc władzom i placówkom opieki zdrowotnej lepiej zrozumieć, jak najlepiej wspierać pracowników w ich wdrażaniu.

Jakie są główne wyniki przeglądu?

Znaleźliśmy 36 odpowiednich badań i wybraliśmy 20 z nich do analizy. Dziesięć badań przeprowadzono w Azji, cztery w Afryce, cztery w Ameryce Północnej i dwa w Australii. W badaniach tych zgłębiano poglądy i doświadczenia pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia związane z SARS, H1N1, MERS, gruźlicą lub grypą sezonową. Większość z tych pracowników pracowała w szpitalach, pozostali pracowali w placówkach podstawowej i społecznej opieki zdrowotnej.

Nasz przegląd wskazał na kilka czynników, które wpłynęły na przestrzeganie wytycznych IPC przez pracowników ochrony zdrowia. Poniższe czynniki opierają się na ustaleniach, co do których poziom zaufania oceniono jako umiarkowany do wysokiego.

Pracownicy opieki zdrowotnej czuli się niepewnie, gdy lokalne wytyczne były długie, niejasne lub nie odpowiadały wytycznym krajowym lub międzynarodowym. Mogli czuć się przytłoczeni, ponieważ lokalne wytyczne ciągle się zmieniały. Opisywali również w jaki sposób strategie IPC doprowadziły do zwiększonego obciążenia pracą i zmęczenia, na przykład dlatego, że musieli używać środków ochrony osobistej i podejmować się dodatkowego sprzątania. Pracownicy systemu opieki zdrowotnej opisywali, w jaki sposób na ich reakcje na wytyczne IPC wpłynął poziom wsparcia, które w ich odczuciu otrzymywali od swojego zespołu zarządzającego.

Klarowna komunikacja na temat wytycznych IPC była postrzegana jako niezbędna. Pracownicy ochrony zdrowia wskazywali jednak na brak szkolenia w zakresie samego zakażenia oraz sposobu używania środków ochrony osobistej. Za problem uważali też sytuacje, gdy szkolenie nie jest obowiązkowe.

Jako niezbędna była postrzegana wystarczająca ilość miejsca, by móc izolować pacjentów. Problemem była zbyt mała liczba pokoi izolacyjnych, przedpokoi (małych pokoi prowadzących z korytarza do pokoju izolacyjnego) i pryszniców. Inne ważne praktyczne środki opisane przez pracowników ochrony zdrowia obejmowały: minimalizację przepełnienia, przyśpieszony tryb dla zakażonych pacjentów, ograniczenie liczby odwiedzających oraz zapewnienie łatwego dostępu do miejsc do mycia rąk.

Brak środków ochrony osobistej lub środki ochrony osobistej niskiej jakości były poważnym problemem dla pracowników i kadry kierowniczej ochrony zdrowia. Podkreślili oni również potrzebę dostosowania ilości zapasów w związku z dalszymi wybuchami zakażeń.

Pracownicy ochrony zdrowia uważali, że ściślej przestrzegają wytycznych IPC, gdy widzą ich znaczenie. Inni pracownicy czuli się zmotywowani, aby stosować się do wytycznych z obawy przed zakażeniem siebie i swoich rodzin lub z poczucia odpowiedzialności za swoich pacjentów. Niektórzy pracownicy ochrony zdrowia mieli trudności z używaniem masek i innego sprzętu, gdy sprawiał on, że pacjenci czuli się odizolowani, przestraszeni lub napiętnowani. Uważali również maski i inny sprzęt za niewygodny w użyciu. Na to, czy pracownicy ochrony zdrowia stosują się do wytycznych IPC, może również wpływać kultura miejsca pracy.

W wielu ustaleniach pracownicy ochrony zdrowia wskazywali na znaczenie uwzględnienia całego personelu, w tym personelu sprzątającego, sanitariuszy, pracowników kuchni i innych pracowników pomocniczych, przy wdrażaniu wytycznych IPC.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Poszukiwaliśmy badań opublikowanych do marca 2020 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Stańczak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information
Share/Save