Interwencje w zakresie poprawy warunków sanitarnych w celu zapobiegania biegunce

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu Cochrane była ocena czy da się ograniczyć występowanie biegunki poprzez interwencje sanitarne mające na celu zapewnienie, modernizację lub zachęcanie ludzi do korzystania z toalet lub latryn. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie istotne badania o uprzednio określonej, rygorystycznej metodologii i znaleźliśmy 51 badań z udziałem 238 535 osób.

Najważniejsze informacje

Znaleźliśmy dane naukowe na to, że interwencje sanitarne mogą chronić przed biegunką. Jednak efekty różniły się w zależności od rodzaju interwencji i otoczenia, a pewność względem znalezionych danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej.

Co analizowano w niniejszym przeglądzie?

Biegunka jest główną przyczyną zgonów i chorób, zwłaszcza wśród małych dzieci w krajach o niskich dochodach. Wiele patogenów wywołujących biegunkę jest przenoszonych poprzez kontakt z ludzkim kałem. Urządzenia sanitarne, takie jak toalety i latryny, służą jako podstawowa bariera oddzielająca patogeny wydalane wraz z kałem od środowiska. W niniejszym przeglądzie przeanalizowano badania interwencyjne mające na celu poprawę dostępu do urządzeń sanitarnych lub ich użytkowania. Zidentyfikowaliśmy 51 badań dotyczących takich interwencji, z których większość pochodziła z krajów o niskim lub średnim dochodzie.

Jakie były najważniejsze wyniki przeglądu?

Wyniki sugerują, że interwencje sanitarne zmniejszają biegunkę o około 15% do 26%, zarówno u małych dzieci podatnych na takie zakażenia, jak i we wszystkich grupach wiekowych. Jednak nie wszystkie interwencje były skuteczne, a efekty różniły się znacznie w zależności od rodzaju interwencji i otoczenia. Oszacowaliśmy, że interwencja mająca na celu zapewnienie dostępu do urządzeń sanitarnych osobom praktykującym otwartą defekację prawdopodobnie zmniejszyłaby biegunkę o około 11% do 21%, interwencja mająca na celu poprawę istniejących urządzeń sanitarnych może zmniejszyć biegunkę o około 15% do 35%, a interwencja mająca na celu zmianę zachowania w celu poprawy dostępu do urządzeń sanitarnych lub korzystania z nich bez zapewniania infrastruktury lub dotacji prawdopodobnie zmniejszyłaby biegunkę o około 15% do 18%. Jednak pewność względem odnalezionych danych naukowych wahała się od umiarkowanej do bardzo niskiej, a przyszłe badania prawdopodobnie zmienią nasze szacunki, szczególnie w przypadku interwencji zapewniających dostęp do urządzeń sanitarnych lub poprawiających istniejące urządzenia sanitarne. Konieczne są również dalsze badania, aby zrozumieć, jaki rodzaj interwencji przyniósłby największą ochronę zdrowia w różnych środowiskach.

Na ile aktualne są powyższe dane naukowe?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 16 lutego 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Małgorzata Maraj

Tools
Information