Udoskonalanie wdrażania polityki, działań i programów w zakresie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i/lub przeciwdziałania otyłości w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze
Celem tego przeglądu jest ocena skutków realizowania strategii, których celem jest udoskonalenie wdrażania (lub poprawa już trwających) polityk, działań lub programów, realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, w zakresie promowania zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i/lub przeciwdziałania otyłości. Oceniliśmy także, czy realizowanie takich strategii zwiększyło wiedzę i umiejętności oraz wpłynęło na poprawę postawy kadr tych placówek. Chcieliśmy również określić koszt lub opłacalność prowadzenia działań wspomagających wdrażanie, czy wiązało się ono jakimikolwiek niepożądanymi skutkami oraz czy miało to wpływ na dziecięce odżywianie, aktywność fizyczną lub masę ciała.

Wprowadzenie
Zauważyliśmy, że dostarczanie szeregu interwencji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było skuteczne pod względem ulepszenia dziecięcej diety, zwiększenia aktywności fizycznej oraz zapobiegania nadmiernemu przyrostowi masy ciała. Pomimo istnienia takich danych naukowych oraz zaleceń zawartych w wytycznych praktyki klinicznej dotyczących wprowadzania takiej polityki oraz działań, wiele placówek opiekuńczo-wychowawczych tego nie robi. Bez odpowiedniego wdrożenia, dzieci nie odniosą żadnych korzyści z realizacji polityki oraz działań skierowanych na poprawę ich stanu zdrowia.

Charakterystyka badań
Zidentyfikowano 10 badań, spośród których w 8 oceniano strategie wdrażania, w porównaniu ze stosowaniem standardowej praktyki, a w 2 badaniach porównano ze sobą różne metody wdrażania strategii. Celem badań było ulepszenie wdrażania polityki oraz działań dotyczących kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych (2 badania), aktywności fizycznej (2 badania) lub obu powyższych (6 badań). Wdrażanie strategii we wszystkich 10 badaniach opierało się na dostarczaniu materiałów edukacyjnych, spotkaniach edukacyjnych, kontroli i otrzymywaniu informacji zwrotnych, kształtowaniu opinii, stosowaniu drobnych nagród oraz zachęt, organizacji spotkań o szerokim zasięgu oraz spotkań z osobami posiadającymi wykształcenie medyczne. Oceniane strategie to tylko ułamek wielu różnych strategii, które można by zastosować w celu ulepszenia wdrażania w omawianym kontekście.

Data wyszukiwania
Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2015 roku.

Główne wyniki
Żadna ze strategii wymienionych w przeglądzie nie poprawiła wdrażania wszystkich docelowych zasad oraz działań, jednak stosowanie większości strategii wiązało się z poprawą w zakresie co najmniej jednej praktyki lub przynajmniej jednego działania. Wyniki badań dostarczają słabych lub niespójnych danych naukowych dotyczących efektów stosowania strategii, których celem jest ulepszenie wprowadzania polityki, działań oraz programów dotyczących dziecięcej diety, aktywności fizycznej oraz masy ciała, jak również zwiększenia wiedzy i poprawy postawy kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych. Brak ujednoliconej terminologii w tym obszarze badawczym może oznaczać, że być może nie odnaleziono innych badań dotyczących tego tematu. Mimo to, na podstawie wyników kilku zidentyfikowanych badań możemy przypuszczać, że badania nad wprowadzeniem takiej polityki oraz działań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są jeszcze we wczesnym stadium rozwoju.

Jakość danych naukowych
Jakość danych naukowych dla wszystkich ocenianych punktów końcowych oceniliśmy jako bardzo niską, w związku z tym nie możemy być zbyt pewni wiarygodności otrzymanych wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Beta Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Share/Save