Wpływ szkoleń przełożonych na stres, absencję i samopoczucie pracowników

Wprowadzenie

Przełożeni powinni odgrywać kluczową rolę w tworzeniu warunków pracy swoich podwładnych, a więc środowiska promującego ich zdrowie i dobre samopoczucie. Programy szkoleniowe to popularny sposób na doskonalenie umiejętności przełożonych w tym zakresie.

Pytanie badawcze

Zbadaliśmy wpływ udziału przełożonych w 4 rodzajach szkoleń na stres podwładnych, ich absencję w pracy i stan psychiczny. Oceniliśmy efekty szkoleń dążących do poprawy relacji przełożonych z podwładnymi, a także tych mających na celu doskonalenie ich umiejętności w zakresie tworzenia środowiska pracy, zarówno w niej, jak i poza nią.

Charakterystyka badania

Przeprowadziliśmy 25 badań, z których cztery czekają na ocenę. W 21 badaniach, które poddano analizie, wzięło udział łącznie 3479 pracowników. Szesnaście badań dotyczyło szkoleń w zakresie relacji przełożony-pracownik, zarówno w pracy (7 badań), jak i poza nią (9 badań). Natomiast 5 pozostałych badań dotyczyło kształcenia w zakresie tworzenia środowiska pracy, z czego 3 badania przeprowadzono w miejscu pracy, a 2 poza nim. W 21 badaniach porównano stosowanie dwudziestu trzech interwencji z niestosowaniem szkoleń, szkoleniami pozorowanymi lub udziałem w innego rodzaju szkoleniach, w różnych okresach obserwacji.

Główne wyniki

Grupy, w których przełożeni wzięli udział w szkoleniach w zakresie zmniejszenia poziomu stresu pracowników (6 badań) lub zmniejszenia ich absencji w pracy (1 badanie) porównano z grupami, w których nie przeprowadzono szkoleń. Okazało się, że szkolenia odniosły niewielki efekt. Grupy, w których przełożeni wzięli udział w szkoleniach dotyczących poprawy samopoczucia podwładnych również porównano z grupami, w których nie przeprowadzono takich szkoleń. Wnioski były sprzeczne, w 2 badaniach odnotowano poprawę, a w 7 badaniach nie zaobserwowano efektu. Brakowało jednak wyników 2 badań, więc nie byliśmy w stanie ocenić rzeczywistego wpływu szkoleń na samopoczucie pracowników.

Nie zaobserwowano żadnych efektów przeprowadzania szkoleń przełożonych w zakresie zmniejszenia poziomu stresu pracowników (2 badania) lub absencji (1 badanie), w porównaniu ze szkoleniami pozorowanymi. Brak wyników jednego badania uniemożliwił ustalenie wpływu szkoleń na samopoczucie pracowników.

Wyniki jednego badania, w którym porównywano szkolenia przełożonych z innym rodzajem szkoleń mających na celu zmniejszenie poziomu stresu pracowników, nie dostarczyło wystarczających danych, aby móc ocenić efekty interwencji.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była bardzo niska dla większości wyników, ze względu na ryzyko błędu systematycznego (powodującego wypaczenie wyników badania - przyp. tłum.), niespójność wyników oraz nieprecyzyjne oszacowanie efektów. Badacze powinni rozważyć słabe punkty przedstawionych badań, aby móc odpowiednio zaplanować i przeprowadzić przyszłe badania, a ich wyniki przedstawić w odpowiedni sposób.

Wnioski

Podsumowując, zebrane dane wskazują na to, że szkolenia przełożonych nie zawsze skutkują zmniejszeniem absencji w pracy, zmniejszeniem poziomu stresu i poprawą samopoczucia podwładnych. Rozbieżność między pozornym konsensusem naukowym a empirycznymi dowodami może zostać przypisana nieodpowiedniemu zaprojektowaniu badań. W celu ustalenia, czy szkolenia przełożonych rzeczywiście wpływają na wymienione wyżej czynniki, niezbędne jest przeprowadzenie wyższej jakości badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Urban Redakcja: Daria Szafran, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information