Interwencje telefoniczne w leczeniu objawów u dorosłych chorych na nowotwór

Wprowadzenie
Chorzy na nowotwór doświadczają różnych objawów spowodowanych chorobą i jej leczeniem. Objawy te mogą obejmować: depresję, lęk, zmęczenie i ból. Są one często leczone na co dzień przez pacjentów lub członków ich rodzin. Jeśli objawy nie są dobrze wyleczone, może to prowadzić do innych problemów, takich jak trudności w wykonywaniu codziennych zadań, zły sen i niska jakość życia.

Specjaliści od leczenia nowotworów opracowali psychologiczne i edukacyjne metody leczenia, aby pomóc chorym radzić sobie z objawami raka. Takie leczenie (lub interwencje) można dostarczać przez telefon (interwencje telefoniczne) w domach pacjentów, zamiast osobiście w szpitalu.

Na jakie pytania ma na celu odpowiedzieć ten przegląd?
Ten przegląd Cochrane miał na celu ustalenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy interwencje telefoniczne dla dorosłych chorych na nowotwór są skuteczne w łagodzeniu objawów i leczeniu raka?

2. Które objawy zmniejszają się najbardziej podczas stosowania interwencji telefonicznych?

3. Które części interwencji telefonicznych mają największy wpływ na zmniejszanie nasilenia objawów nowotworu?

W niniejszym przeglądzie interwencje telefoniczne były interwencjami udzielanymi wyłącznie lub głównie przez telefon. Udzielali ich pracownicy służby zdrowia. Poza kontaktem telefonicznym mogły obejmować także kontakt osobisty lub dostarczanie informacji w formie drukowanej, cyfrowej lub online - jako ulotki, programy komputerowe i strony internetowe.

Jak odpowiedzieliśmy na te pytania?
Przeszukaliśmy medyczne bazy danych i czasopisma, aby znaleźć wszystkie badania z randomizacją, w których zastosowano interwencję telefoniczną w celu zmniejszenia jakichkolwiek objawów raka. W badaniach z randomizacją osoby badane przydziela się losowo do jednej z grup leczenia; dostarczają one najbardziej wiarygodnych danych naukowych. W badaniach można porównać interwencje telefoniczne z inną interwencją telefoniczną, z innym rodzajem interwencji (np. osobistą) lub ze standardową opieką. Uczestnikami tych badań byli dorośli chorzy na jakikolwiek nowotwór w dowolnym stadium.

Wyniki
Do przeglądu włączono 32 badania, w których uczestniczyło łącznie 6250 osób. Większość badań (21) przeprowadzono w USA. W 9 badaniach rekrutowano kobiety chore na raka piersi, a 11 badań obejmowało osoby chore na raka piersi, jelita grubego, płuc lub prostaty. W 14 badaniach wzięli udział chorzy na nowotwory we wczesnym stadium rozwoju. W 24 badaniach interwencje prowadziły pielęgniarki. Tylko w 10 badaniach interwencje dostarczano wyłącznie telefonicznie, a w 16 badaniach łączono rozmowy telefoniczne z innymi materiałami (drukowanymi lub cyfrowymi). W badaniach oceniano: objawy depresji, lęku, cierpienia emocjonalnego, niepewności, zmęczenia, bólu, objawy zaburzeń seksualnych i bezdech. Oceniano w nich również wpływ występowania wszystkich objawów łącznie (ogólne doświadczenie objawowe).

W większości badań porównywano interwencję telefoniczną ze standardową opieką albo z łącznym stosowaniem standardowej opieki i dodatkowego wsparcia. W 8 badaniach porównano ze sobą dwie interwencje telefoniczne; w niektórych porównywano je również ze standardową opieką.

Ponieważ badania różniły się między sobą, nie mogliśmy połączyć wyników w jedną analizę dla każdego objawu. Jednak w niektórych badaniach oceniono zmiany w zakresie nasilenia objawów używając standaryzowanych lub podobnych skal. Używając skal rejestrowano wyniki uczestników na początku, w trakcie i na końcu interwencji, uzyskując wynik wyrażony jako zmiana między tymi wartościami. Przeanalizowaliśmy wyniki badań, w których odnotowano zmianę.

Co nam mówią wyniki przeglądu?
Dwadzieścia jeden badań dostarczyło dowodów dotyczących depresji - dla porównania interwencji telefonicznej ze standardową opieką lub z innymi interwencjami - ale tylko w 9 badaniach możliwe było obliczenie zmiany. W tych stwierdzono, że interwencje telefoniczne zdawały się zmniejszać nasilenie objawów depresji. Podobnie, interwencje telefoniczne okazały się skuteczne, w porównaniu ze standardową opieką lub z innymi interwencjami, w zmniejszaniu lęku (16 badań; w 5 przedstawiono zmianę), zmęczenia (9 badań; w 6 przedstawiono zmianę) i cierpienia emocjonalnego (7 badań; w 5 przedstawiono zmianę).

Dane naukowe w zakresie innych objawów były ograniczone, co utrudniło wyciągnięcie wniosków.

Wiarygodność danych naukowych
Interwencje telefoniczne zdają się łagodzić niektóre objawy raka i pomagać w leczeniu choroby, jednak badania były niewielkie i bardzo różniły się od siebie, więc nasza pewność co do wiarygodności danych naukowych jest bardzo niska. Nie jest jasne, czy stosowanie samych interwencji telefonicznych - czy też w połączeniu ze spotkaniami osobistymi, dostarczaniem materiałów drukowanych lub audio - jest najskuteczniejsze w ograniczaniu tych wielu objawów, których doświadczają chorzy na nowotwór.

Wnioski
Interwencje telefoniczne są wygodne dla pacjentów, ich rodzin i pracowników służby zdrowia, ale wyniki naszego przeglądu były niejednoznaczne. Co więcej, rygorystyczne badania na ten temat pomogłyby odpowiedzieć na nasze pytania badawcze.

Data wyszukiwania
Przegląd ten obejmuje dane opublikowane do stycznia 2019 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Stańczak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information