Wyspecjalizowane pielęgniarki zajmujące się wsparciem oraz opieką nad kobietami z rakiem piersi

Pytanie badawcze

Które interwencje przeprowadzane przez pielęgniarki wyspecjalizowane w opiece nad kobietami z rakiem piersi (ang. specialist breast care nurses, SBCN) poprawiają jakość życia u kobiet z rozpoznaniem tego nowotworu?

Dlaczego jest to ważna kwestia?

Rak piersi jest złożoną chorobą i najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na całym świecie. Przeżywalność uległa znacznej poprawie w ciągu ostatnich 20 lat w związku z postępami w leczeniu, ulepszonymi badaniami przesiewowymi i wielospecjalistycznym podejściem do opieki. Rak piersi to nie tylko choroba dotykająca sferę fizyczną, ma ona bowiem również wpływ na zdrowie psychiczne, emocjonalne i społeczne potrzeby osoby chorej.

SBCN definiuje się jako pielęgniarki posiadające „zaawansowaną wiedzę”, które spotykają się z kobietami w momencie rozpoznania choroby i zapewniają im informacje, wsparcie emocjonalne, ochronę praw pacjenta i stałą obecność na ścieżce leczenia, starając się zaspokoić wieloczynnikowe potrzeby pacjenta. Ważne jest, aby zrozumieć skuteczność tych działań, które mogą obejmować zastosowanie ukierunkowanej interwencji medycznej lub podjęcie przez SBCN nowych ról w zespole wielodyscyplinarnym.

Jak zidentyfikowaliśmy i oceniliśmy dane?

Przeszukaliśmy literaturę naukową pod kątem badań klinicznych z randomizacją porównujących interwencję SBCN ze standardową opieką lub z innymi interwencjami wspomagającymi. Za główny punkt końcowy obrano jakość życia, a oceniane wskaźniki obejmowały ogólną jakość życia związaną ze zdrowiem, jakość życia związaną z rakiem, nasilenie lęku i depresji oraz satysfakcję uczestników. Podsumowaliśmy dane naukowe ze wszystkich badań i wzięliśmy pod uwagę takie czynniki, jak sposób przeprowadzenia badań oraz to, czy wyniki były spójne.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 14 badań obejmujących 2905 uczestników oraz 4 trwające badania. 13 badań obejmowało kobiety z chorobą pierwotną, a 1 badanie obejmowało kobiety z zaawansowaną chorobą (czasami określaną jako choroba przerzutowa lub wtórna). Pogrupowaliśmy badania: psychospołeczne interwencje pielęgniarskie zarówno w chorobie podstawowej, jak i zaawansowanej oraz interwencje prowadzone przez SBCN zapewniające opiekę kontrolną.

Psychospołeczne interwencje pielęgniarskie w porównaniu z opieką standardową u kobiet z pierwotnym rakiem piersi

Włączyliśmy 9 badań obejmujących 1469 kobiet. W badaniach oceniano różne rodzaje interwencji psychospołecznych stosowanych w celu poprawy jakości życia związanej np. z nasileniem lęku, depresją, dystresem, funkcjonowaniem emocjonalnym i społecznym oraz objawy fizyczne; w niektórych z tych badań wyniki oceniano w okresie do 18 miesięcy przy użyciu szeregu różnych narzędzi pomiarowych. Dane naukowe sugerują, że interwencje psychospołeczne prowadzone przez SBCN u kobiet z rozpoznaniem pierwotnego raka piersi mogą poprawić jakość życia i satysfakcję z opieki.

Psychospołeczne interwencje pielęgniarskie w porównaniu z opieką standardową u kobiet z zaawansowanym (przerzutowym) rakiem piersi

Tylko w 1 badaniu stwierdzono, że nie było różnicy w wynikach dotyczących jakości życia po 3 miesiącach od zastosowania krótkiej psychospołecznej interwencji pielęgniarskiej, w porównaniu z opieką standardową u 105 kobiet z nowo rozpoznanym zaawansowanym rakiem piersi.

Specjalistyczne interwencje prowadzone przez pielęgniarki zajmujące się rakiem piersi, zapewniające dalszą opiekę kobietom z pierwotnym rakiem piersi

Uwzględniliśmy 4 badania z udziałem 1331 kobiet, w których odnotowano wyniki do 5 lat obserwacji. We wszystkich 4 badaniach wykazano, że opieka kontrolna prowadzona przez SBCN była równie skuteczna jak standardowa opieka w zakresie jakości życia kobiet i ich zadowolenia z opieki. Ogólnie rzecz biorąc, badania uchwyciły konkretny punkt czasowy w opiece nad daną osobą w ramach roli, która była wieloczynnikowa. Nie raportowano żadnych działań niepożądanych. Dane naukowe sugerują, że w porównaniu ze standardową opieką, interwencje SBCN poprawiają jakość życia związaną ze zdrowiem, satysfakcję z opieki, zmniejszają nasilenie lęku i depresji. Interwencje w zakresie opieki uzupełniającej w zakresie jakości życia kobiet i ich zadowolenia z opieki prowadzone przez SBCN są równie skuteczne jak standardowa opieka. Ogólnie rzecz biorąc, jakość danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej i czekamy na wyniki trwających badań, aby zwiększyć nasze zaufanie do tych ustaleń.

SBCN nie zapewniały dalszej opieki kontrolnej u kobiet z zaawansowanym rakiem piersi.

Co to oznacza?

Dane naukowe sugerują, że interwencje psychospołeczne prowadzone przez SBCN u kobiet z rozpoznaniem pierwotnego raka piersi mogą poprawić lub są co najmniej tak samo skuteczne jak standardowa opieka dla ogólnej jakości życia związanej ze zdrowiem, jakości życia specyficznej dla raka, wyników dotyczących nasilenia lęku i depresji oraz satysfakcji z opieki. W przyszłych badaniach należy lepiej podkreślić wiedzę fachową SBCN, aby można było w znaczący i skuteczny sposób przełożyć ją na praktykę i aby SBCN miały większy wpływ na obszar wsparcia psychospołecznego. Należy dokładniej opisać kwalifikacje i szkolenie SBCN oraz opis działań interwencyjnych.

Źródła finansowania badań

W 2 badaniach nie zgłoszono źródeł finansowania,w 11 badaniach zgłoszono otrzymanie finansowania od organizacji charytatywnych lub instytucji rządowych, a w 1 badaniu podano, że nie otrzymało ono żadnego finansowania. W 2 badaniach opisano rolę sponsorów.

Data wyszukiwania

11 czerwca 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Zalewska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information