Promocja mycia rąk w zapobieganiu biegunce

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Niniejszy przegląd Cochrane podsumowuje badania oceniające wpływ promowania mycia rąk na częstość występowania biegunki u dzieci i dorosłych w dziennych ośrodkach opieki, szkołach, społecznościach, czy szpitalach. W wyniku wyszukiwania istotnych badań, przeprowadzonego do dnia 27 maja 2015 roku, włączyliśmy 22 badania kliniczne z randomizacją (losowym przydziałem uczestników do grup - przyp. tłum.) przeprowadzone w krajach o wysokim (HICs), niskim i średnim (LMICs) dochodzie. Badania te objęły łącznie 69 309 dzieci i 148 dorosłych.

Jak mycie rąk zapobiega biegunce i jak może być promowane

Biegunka powoduje wiele zgonów u dzieci poniżej piątego roku życia, głównie w LMICs. Drobnoustroje powodujące biegunkę są przenoszone z człowieka na człowieka poprzez żywność i wodę zanieczyszczone odchodami, lub poprzez bezpośredni kontakt. Mycie rąk po wypróżnieniu lub po przewinięciu dziecka, a przed przygotowywaniem i spożywaniem żywności, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia biegunki. Mycie rąk może być promowane przez grupowe lub indywidualne szkolenia w zakresie edukacji higienicznej, świadomości dotyczącej wpływu drobnoustrojów na zdrowie, poprzez wykorzystanie plakatów, ulotek, komiksów, piosenek a także poprzez sztukę aktorską.

Co oznaczają wyniki przeglądu

Promocja mycia rąk w placówkach opieki dziennej nad dziećmi lub szkołach w HICs prawdopodobnie zapobiega około 30% epizodów biegunki ( dane naukowe wysokiej jakości ), i może także zapobiegać, w podobnym odsetku, epizodom biegunki w szkołach w LMICs ( dane naukowe o niskiej jakości ). Wśród społeczności pochodzących z LMICs promocja mycia rąk zapobiegała około 28% epizodów biegunki ( dane naukowe o umiarkowanej jakości ). W jedynym badaniu przeprowadzonym w szpitalu, promocja mycia rąk również miała istotny wpływ na zmniejszenie średniej liczby biegunek ( dane naukowe o umiarkowanej jakości ). Jednak wniosek ten opiera się tylko na jednym badaniu, z zaledwie kilkoma uczestnikami, zatem niezbędne są dalsze badania, aby to potwierdzić. Wpływ promocji mycia rąk na związaną z nią poprawę higieny mycia rąk był większy w grupach otrzymujących interwencję niż w grupie kontrolnej bez względu na miejsce promocji (dane naukowe o jakości od niskiej do wysokiej ). Żadne z włączonych badań nie oceniało wpływu promocji mycia rąk na zgony związane z biegunką, umieralność z jakiejkolwiek przyczyny wśród dzieci poniżej piątego roku życia lub opłacalność promocji mycia rąk.

Wnioski

Promocja mycia rąk w HICs i LMICs może zmniejszyć częstość występowania biegunki o około 30%. Jednak niewiele wiadomo na temat tego, jak pomóc ludziom w utrzymaniu nawyku mycia rąk w dłuższej perspektywie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny