Rehabilitacja kardiologiczna oparta o wysiłek fizyczny w chorobie wieńcowej

Wprowadzenie

Choroba wieńcowa (ChW) jest najczęstszą pojedynczą przyczyną zgonów na świecie. Ponieważ jednak umieralność z powodu ChW maleje, to coraz więcej osób żyje z tą chorobą. Mogą one potrzebować wsparcia w leczeniu objawowym oraz w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia powikłań, np. zawału serca. Rehabilitacja kardiologiczna oparta o wysiłek fizyczny w ChW ma na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia oraz rokowania u chorych.

Zakwalifikowane badania

Przeszukano piśmiennictwo naukowe pod kątem badań z randomizacją (losowym przydziałem uczestników do jednej z dwóch lub więcej grup), w których oceniano skuteczność ćwiczeń fizycznych, w porównaniu z ich, brakiem, u osób z ChW niezależnie od wieku. Ostatnie wyszukiwanie przeprowadzono w lipcu 2014 roku.

Główne wyniki⏎ ⏎ 

Podczas ostatniej aktualizacji przeglądu znaleziono 16 badań z randomizacją (3872 uczestników). Do analizy włączono ogółem 63 badania, w których uczestniczyło 14 486 osób z ChW, głównie po przebytym zawale serca oraz po operacji wszczepienia bypassów lub po angioplastyce (zabiegu poszerzenia zwężonego lub zablokowanego odcinka tętnicy).Wnioski z niniejszej aktualizacji są zgodne z poprzednią wersją przeglądu Cochrane (2011) i wykazują poważne korzyści płynące z rehabilitacji kardiologicznej opartej na wysiłku fizycznym, takie jak zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, hospitalizacji oraz poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem, w porównaniu z brakiem aktywności fizycznej. Wyniki dotyczące jakości życia związanej ze zdrowiem różniły się znacząco w poszczególnych badaniach.Nieliczne zidentyfikowane dane ekonomiczne wskazują, że rehabilitacja kardiologiczna oparta o wysiłek fizyczny jest opłacalna. Potrzeba więcej danych, aby lepiej ocenić wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne grupy chorych na ChW - obciążone zarówno większym, jak i mniejszym ryzykiem powikłań i zgonu.

Jakość danych naukowych

Niedokładne opisy metodologii, mimo poprawy w nowszych badaniach, utrudniają ocenę jakości metodologicznej i ryzyka wystąpienia ewentualnego błędu systematycznego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Sylwia Łach. Redakcja: Łukasz Strzeszyński

Tools
Information