การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ

ความเป็นมา

โรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราการเสียชีวิตของ CHD ที่ลดลง คนจำนวนมากขึ้นมีชีวิตอยู่กับ CHD และอาจต้องการการช่วยเหลือเพื่อจัดการกับอาการของตนเอง (เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ หายใจถี่หลังการออกกำลังกาย และความเหนื่อยล้า) และลดโอกาสของปัญหาในอนาคต เช่น หัวใจวาย การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (การฝึกออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับวิธีการทางจิตวิทยาหรือการให้ความรู้) มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพและผลลัพธ์ของผู้ที่เป็นโรค CHD

ลักษณะของการศึกษา

เราค้นหาวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (การทดลองที่สุ่มแบ่งผู้เข้าร่วมไปยังกลุ่มการรักษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากสองกลุ่มขึ้นไป) โดยพิจารณาที่ประสิทธิผลของการรักษาโดยใช้การออกกำลังกายเปรียบเทียบกับการไม่ออกกำลังกายในคนทุกวัยที่มี CHD หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนกันยายน 2020

ผลลัพธ์สำคัญ
การปรับปรุงล่าสุดนี้พบ 22 การทดลองใหม่ (ผู้เข้าร่วม 7795 คน) เรารวมทั้งหมด 85 การทดลอง ที่ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 23,430 คน ที่รอดชีวิตจากอาการหัวใจวาย และผู้ที่ได้รับการผ่าตัดบายพาสหัวใจหรือการผ่าตัดขยายหลอดเลือด (ขั้นตอนที่ทำให้หลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำตีบหรืออุดตัน) 38 (45%) ของการทดลองเกี่ยวข้องกับวิธีการเฉพาะการออกกำลังกายและ 47 (55%) เกี่ยวข้องกับวิธีการด้วยการออกกำลังกายกับส่วนประกอบอื่นๆ ประเภทของการออกกำลังกายที่รวมบ่อยที่สุดคือการปั่นจักรยานอยู่กับที่ การเดิน หรือการฝึกแบบวงจร 21 วิธีการ (25%) ทำที่บ้านของผู้เข้าร่วม

ผลการวิจัยของการปรับปรุงนี้สอดคล้องกับเวอร์ชันก่อนหน้า (2016) ของ Cochrane Review นี้ และแสดงให้เห็นประโยชน์ที่สำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม หัวใจวาย และการเข้าโรงพยาบาล และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการไม่ออกกำลังกาย มีการพบหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์จำนวนเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายนั้นคุ้มค่า การศึกษาจำนวนมากที่พบในการปรับปรุงปัจจุบันนี้ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งเพิ่มความสามารถในการนำผลลัพธ์ของเราไปใช้ในบริบทเหล่านี้ที่ระดับของ CHD สูงและยังคงเพิ่มขึ้น

คุณภาพของหลักฐาน
แม้ว่าการรายงานวิธีการจะดีขึ้นในการทดลองใหม่ๆ นี้ แต่การขาดการรายงานด้านระเบียบวิธีที่สำคัญทำให้ยากต่อการประเมินคุณภาพของระเบียบวิธีโดยรวมและความเสี่ยงของอคติที่อาจเกิดขึ้นได้ของหลักฐาน

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

Cochrane Review ฉบับปรับปรุงนี้สนับสนุนบทสรุปของเวอร์ชันก่อนหน้า โดย CR โดยการออกกำลังกายให้ประโยชน์ที่สำคัญกับผู้ที่เป็นโรค CHD รวมถึงการลดความเสี่ยงของ MI การลดลงเล็กน้อยในการเสียชีวิตจากสาเหตุทั้งหมด และการลดลงอย่างมากในการรักษาในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ ร่วมกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุง HRQoL ที่การติดตามผลถึง 12 เดือน ในการติดตามผลในระยะยาว ประโยชน์อาจรวมถึงการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและ MI ในทศวรรษที่ผ่านมา การทดลองมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะรวมผู้หญิง และดำเนินการใน LMIC ซึ่งทำให้เพิ่มการเอาการค้นพบไปใช้ RCTs ของ CR ที่ออกแบบมาอย่างดีและรายงานอย่างเพียงพอในผู้ที่มี CHD เป็นตัวแทนของการปฏิบัติทางคลินิกตามยังมีความต้องการ การทดลองควรรายงานผลลัพธ์ทางคลินิกอย่างชัดเจน รวมถึงการตายและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และรวมถึงการวัดผล HRQoL ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามผลในระยะยาว และประเมินต้นทุนและความคุ้มค่า

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราการเสียชีวิตของ CHD ที่ลดลง คนจำนวนมากขึ้นที่อยู่กับ CHD อาจต้องการความช่วยเหลือในการจัดการอาการและการพยากรณ์โรค การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (CR) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสุขภาพและผลลัพธ์ของผู้ที่เป็นโรค CHD นี่คือการปรับปรุงของ Cochrane Review ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในปี 2016

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลทางคลินิกและความคุ้มค่าของ CR ที่เน้นการออกกำลังกาย (การฝึกออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับวิธีการทางจิตสังคมหรือการให้ความรู้) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 'ไม่ออกกำลังกาย' ต่อการตาย การเจ็บป่วย และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (HRQoL) ใน คนที่มี CHD

วิธีการสืบค้น: 

เราปรับปรุงการค้นหาจาก Cochrane Review ที่ทำก่อนหน้า โดยค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase และฐานข้อมูลอื่นๆ อีกสองฐานข้อมูลในเดือนกันยายน 2020 นอกจากนี้เรายังค้นหาทะเบียนการทดลองทางคลินิกสองรายการในเดือนมิถุนายน 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ของวิธีการที่เน้นการออกกำลังกายด้วยการติดตามผลอย่างน้อยหกเดือน เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ 'ไม่ออกกำลังกาย' ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยชายและหญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) การปลูกถ่ายหลอดเลือดหัวใจ(CABG) หรือได้รับการรักษาหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง (PCI) หรือมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราคัดเลือกเอกสารอ้างอิงที่พบทั้งหมด คัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติตามวิธีของ Cochrane เราแบ่งชั้นของ meta-analysis ตามระยะเวลาการติดตาม: ระยะสั้น (6 ถึง 12 เดือน); ระยะกลาง (> 12 ถึง 36 เดือน); และระยะยาว ( > 3 ปี) และใช้ meta-regression เพื่อสำรวจตัวปรับเปลี่ยนผลการรักษาที่อาจเกิดขึ้น เราใช้ GRADE สำหรับผลลัพธ์หลักที่ 6 ถึง 12 เดือน (จุดเวลาติดตามผลที่พบบ่อยที่สุด)

ผลการวิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้รวม 85 การศึกษา ซึ่งสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 23,430 คน การปรับปรุงล่าสุดนี้พบการทดลองใหม่ 22 รายการ (ผู้เข้าร่วม 7795 คน) ประชากรประกอบด้วยผู้ป่วยส่วนใหญ่หลัง MI และหลัง revascularisation โดยมีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 47 ถึง 77 ปี

ในทศวรรษที่ผ่านมา ค่ามัธยฐานของเปอร์เซ็นต์ของสตรีที่เป็นโรค CHD เพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 17% แต่สตรียังคงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือก (<15 %) 21 การทดลอง ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (LMICs) รายงานการทดลองโดยรวมไม่ดี แม้ว่าจะมีหลักฐานว่าคุณภาพดีขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ค่ามัธยฐานของระยะเวลาติดตามผลที่ยาวที่สุดคือ 12 เดือน (ช่วง 6 เดือนถึง 19 ปี)

ในการติดตามผลระยะสั้น (6 ถึง 12 เดือน) CR การออกกำลังกายมีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลงเล็กน้อย (risk ratio (RR) 0.87, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.73 ถึง 1.04; 25 การทดลอง หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) การลดลงอย่างมากใน MI (RR 0.72, 95% CI 0.55 ถึง 0.93; 22 การทดลอง; จำนวนที่จำเป็นในการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม 1 ราย (NNTB) 75, 95% CI 47 ถึง 298; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และการรักษาในโรงพยาบาลทุกสาเหตุลดลงอย่างมาก (RR 0.58, 95% CI 0.43 ถึง 0.77; 14 การทดลอง; NNTB 12, 95% CI 9 ถึง 21; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) CR จากการออกกำลังกายมีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี (RR 0.88, 95% CI 0.68 ถึง 1.14; 15 การทดลอง; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง), CABG (RR 0.99, 95% CI 0.78 ถึง 1.27; 20 การทดลอง; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และ PCI (RR 0.86, 95% CI 0.63 ถึง 1.19; 13 การทดลอง; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) การติดตามผลนานถึง 12 เดือน เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของ CR จากการออกกำลังกายต่อการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในโรงพยาบาล โดยมีช่วงความเชื่อมั่นที่กว้าง ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์และอันตรายที่สำคัญ (RR 0.80, 95% CI 0.41 ถึง 1.59 หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) มีหลักฐานของความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการทดลองสำหรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในโรงพยาบาล (I 2 = 53%) และอคติในการศึกษาเพียงเล็กน้อยสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลทุกสาเหตุ แต่ไม่ใช่สำหรับผลลัพธ์อื่นๆ ทั้งหมด

ที่การติดตามระยะกลาง แม้ว่าการตายจากทุกสาเหตุอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี (RR 0.90, 95% CI 0.80 ถึง 1.02; 15 การทดลอง), MI (RR 1.07, 95% CI 0.91 ถึง 1.27; 12 การทดลอง ), PCI (RR 0.96, 95% CI 0.69 ถึง 1.35; 6 การทดลอง), CABG (RR 0.97, 95% CI 0.77 ถึง 1.23; 9 การทดลอง) และการรักษาในโรงพยาบาลทุกสาเหตุ (RR 0.92, 95% CI 0.82 ถึง 1.03; 9 การทดลอง) พบอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอย่างมาก (RR 0.77, 95% CI 0.63 ถึง 0.93; 5 การทดลอง) หลักฐานไม่แน่นอนสำหรับความแตกต่างในความเสี่ยงของการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในโรงพยาบาล (RR 0.92, 95% CI 0.76 ถึง 1.12; 3 การทดลอง)

ในการติดตามผลระยะยาว แม้ว่าการตายจากทุกสาเหตุอาจมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี(RR 0.91, 95% CI 0.75 ถึง 1.10) CR จากการออกกำลังกายอาจส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอย่างมาก (RR 0.58, 95% CI 0.43 ถึง 0.78; 8 การทดลอง) และ MI (RR 0.67, 95% CI 0.50 ถึง 0.90; 10 การทดลอง) หลักฐานไม่แน่นอนสำหรับ CABG (RR 0.66, 95% CI 0.34 ถึง 1.27; 4 การทดลอง) และ PCI (RR 0.76, 95% CI 0.48 ถึง 1.20; 3 การทดลอง)

Meta-regression แสดงให้เห็นประโยชน์ในผลลัพธ์ที่ไม่ขึ้นกับ case mix ของ CHD, ประเภทของ CR, ปริมาณการออกกำลังกาย, ระยะเวลาติดตามผล ปีที่ตีพิมพ์ บริบทของ CR สถานที่ศึกษา ขนาดตัวอย่าง หรือความเสี่ยงของอคติ

มีหลักฐานว่า CR โดยการออกกำลังกายอาจเพิ่ม HRQoL เล็กน้อยในหลายการวัดย่อย (องค์ประกอบทางจิต SF-36, การทำงานทางกาย สมรรถภาพทางกาย สุขภาพทั่วไป ความมีชีวิตชีวา การทำงานทางสังคมและคะแนนสุขภาพจิต) ถึงการติดตามที่ 12 เดือน อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ความแตกต่างที่สำคัญทางคลินิก การศึกษาประเมินผลทางเศรษฐกิจจาก 8 การทดลองแสดงให้เห็นว่า CR โดยการออกกำลังกายเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในแง่ของการเพิ่ม quality-adjusted life years (QALYs)

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2021

Tools
Information