Prebiotics สำหรับป้องกัน necrotising enterocolitis ในทารกคลอดก่อนกำหนด

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม
การให้ prebiotics สำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดอย่างมากหรือน้ำหนักแรกเกิดน้อยมากจะป้องกันไม่ให้เกิด necrotising enterocolitis ได้หรือไม่

ความเป็นมา
ทารกคลอดก่อนกำหนดอย่างมาก (เกิดก่อนกำหนดมากกว่า 8 สัปดาห์) และทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก (น้อยกว่า 1.5 กก.) มีความเสี่ยงที่จะเกิด necrotising enterocolitis ซึ่งเป็นภาวะรุนแรงที่เยื่อบุลำไส้ของทารกบางส่วนเกิดการอักเสบและตาย ภาวะนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต การติดเชื้อร้ายแรง และปัญหาความพิการและการพัฒนาการในระยะยาว วิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันลำไส้อักเสบจอาจคือการเพิ่ม prebiotics (กลุ่มน้ำตาลที่ไม่สามารถย่อยได้เพื่อช่วยการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียที่ดีต่อสุขภาพ 'probiotics' ในลำไส้) ในนม

เราทำอะไร

เราค้นหาการทดลองที่ดูผลของ prebiotics ต่อความเสี่ยงของ necrotising enterocolitis ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและจัดอันดับความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร
เราพบ 7 การทดลองที่มีผู้เข้าร่วมเป็นทารกทั้งหมด 705 คน การทดลองส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและบางส่วนมีข้อบกพร่องในการออกแบบที่อาจทำให้ผลการวิจัยมีอคติ

ผลลัพธ์ที่สำคัญ
การวิเคราะห์แบบรวมแสดงให้เห็นว่าการให้ prebiotics สำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักต่ำมากอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในความเสี่ยงของ necrotising enterocolitis การเสียชีวิต หรือการติดเชื้อร้ายแรง แต่เราไม่ค่อยเชื่อมั่นในหลักฐาน 1 การทดลองได้ประเมินผลต่อความพิการหรือผลลัพธ์ด้านพัฒนาการ แต่เรามีความเชื่อมั่นน้อยมากในหลักฐานนี้

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร
เรามีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยในหลักฐานเกี่ยวกับผลต่อ necrotising enterocolitis การเสียชีวิต และการติดเชื้อร้ายแรง (และมีความเชื่อมั่นน้อยมากสำหรับผลต่อความพิการหรือผลลัพธ์ด้านพัฒนาการ) เนื่องจากความกังวลว่าวิธีการที่ใช้ในการทดลองที่รวมไว้อาจมีอคติที่แสดงประโยชน์ที่เกินจริงของการเสริม prebiotics และเนื่องจากการประมาณการผลกระทบบางอย่างไม่แม่นยำ

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนกรกฎาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ข้อมูลการทดลองที่มีอยู่ให้หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำเกี่ยวกับผลของ prebiotics ต่อความเสี่ยงของ NEC การเสียชีวิตทุกสาเหตุก่อนออกจากโรงพยาบาล และการติดเชื้อที่แพร่กระจาย และหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากเกี่ยวกับผลต่อพัฒนาการทางระบบประสาทที่บกพร่องสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารก VLBW ความเชื่อมั่นของเราในการประมาณการผลมีจำกัด ผลที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการประมาณการเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการทดลองขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงเพื่อแสดงหลักฐานที่มีความถูกต้องเพียงพอและนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การเสริมอาหารด้วย prebiotic oligosaccharides เพื่อปรับ microbiome ในลำไส้ได้รับการเสนอเป็นกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด necrotising enterocolitis (NEC) และการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องในทารกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างมากหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก (VLBW)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการเสริม prebiotics ทางลำไส้ (เทียบกับยาหลอกหรือไม่มีการรักษา) เพื่อป้องกัน NEC และการเจ็บป่วยและการตายที่เกี่ยวข้องในทารกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างมากหรือทารก VLBW

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูล Maternity and Infant Care และ Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) จากบันทึกแรกสุดจนถึงเดือนกรกฎาคม 2022 เราค้นหาฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิกและรายงานการประชุม และตรวจสอบรายการอ้างอิงของบทความที่ได้มา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และ quasi-RCTs ที่เปรียบเทียบ prebiotics กับยาหลอกหรือไม่มี prebiotics ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างมาก (อายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์) หรือทารก VLBW (น้ำหนักน้อยกว่า 1500 กรัม) ผลลัพธ์หลักคือ NEC และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ และผลลัพธ์รองคือการติดเชื้อที่แพร่กระจายที่เริ่มมีอาการช้า ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเกิด และความบกพร่องทางพัฒนาการทางระบบประสาท

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คน แยกกันประเมินความเสี่ยงของอคติของการทดลอง คัดลอกข้อมูล และสังเคราะห์ผลประมาณการ โดยใช้ risk ratio (RR) risk difference (RD) และ mean difference (MD) โดยมีช่วงความเชื่อมั่น (CIs) 95% ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์หลักที่สนใจคือ NEC และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ผลลัพธ์รองคือการติดเชื้อที่แพร่กระจายที่เริ่มมีอาการช้า (> 48 ชั่วโมงหลังคลอด) ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล และความบกพร่องทางพัฒนาการทางระบบประสาท เราใช้วิธี GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 7 การทดลองซึ่งมีทารกทั้งหมด 705 คนเข้าร่วม การทดลองทั้งหมดมีขนาดเล็ก (ค่าเฉลี่ยขนาดตัวอย่าง 100 คน) การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปกปิดการจัดสรรและปกปิดผู้ดูแลหรือผู้วิจัยอาจเป็นสาเหตุของอคติใน 3 การทดลอง Prebiotics ที่ทำการศึกษา ได้แก่ fructo- and galacto-oligosaccharides, inulin และ lactulose โดยทั่วไปจะให้ป้อนทุกวันพร้อมกับอาหารทางลำไส้ในระหว่างการอยู่ในโรงพยาบาลหลังคลอด

Meta-analyses ของข้อมูลจาก 7 การทดลอง(ทารก 686 คน) เสนอแนะว่า prebiotics อาจส่งผลให้ NEC แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 0.97, 95% CI 0.60 ถึง 1.56; RD ต่อ 1000 ไม่น้อยลง, 95% CI น้อยลง 50 ถึง มากขึ้น 40; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ), การตายจากทุกสาเหตุ (RR 0.43, 95% CI 0.20 ถึง 0.92; น้อยกว่า 40 ต่อ 1,000, 95% CI น้อยกว่า 70 ถึงไม่น้อยลงเลย; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หรือการติดเชื้อที่แพร่กระจายที่เริ่มมีอาการช้า (RR 0.79 , 95% CI 0.60 ถึง 1.06; น้อยลง 50 ต่อ 1000 95% CI น้อยลง 100 ถึง มากขึ้น 10; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ก่อนออกจากโรงพยาบาล ความเชื่อมั่นของหลักฐานนี้อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการมีอคติในการทดลองบางการศึกษา และความไม่แม่นยำของการประมาณการขนาดผล ข้อมูลที่มีอยู่จาก 1 การทดลองให้หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากเกี่ยวกับผลของ prebiotics ต่อการวัดความบกพร่องทางพัฒนาการทางระบบประสาท (Bayley Scales of Infant Development (BSID) Mental Development Index score (คะแนนดัชนีพัฒนาการทางจิต) < 85: RR 0.84, 95% CI 0.25 ถึง 2.90; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก คะแนน BSID Psychomotor Development Index < 85: RR 0.24, 95% 0.03 ถึง 2.00; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก cerebral palsy: RR 0.35, 95% CI 0.01 to 8.35; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 7 มิถุนายน 2023 Edit โดย ผกากรอง 1 กันยายน 2023

Tools
Information