ประสบการณ์และการรับรู้ของผู้รับบริการในการได้รับข้อมูลด้านสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพของ Cochrane นี้ คือ การสำรวจมุมมองและประสบการณ์ของลูกค้าเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยระบบสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือของพวกเขา การสังเคราะห์ของเราพิจารณาการสื่อสารเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด และสุขภาพเด็ก สุขภาพทางเพศ และการวางแผนครอบครัว โดยการสังเคราะห์ เราหมายถึงการรวบรวมและการสังเคราะห์ผลลัพธ์จากการศึกษาเชิงคุณภาพขั้นต้นไปสู่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น เรารวบรวมการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำเข้า 35 การศึกษาในการสังเคราะห์

การสังเคราะห์นี้เชื่อมโยงกับ Cochrane Reviews อื่นๆ ที่ประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารด้านสุขภาพแบบดิจิทัลที่กำหนดเป้าหมายประเภทนี้

ใจความสำคัญ

ผู้รับบริการหลายคนชอบรับข้อความจากบริการสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม ผู้รับบริการบางรายมีปัญหาในการรับข้อความเนื่องจากไม่ปัญหาในการเข้าถึงเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ หรือภาษา การอ่าน หรือปัญหาความเป็นส่วนตัว ประสบการณ์ของผู้รับบริการยังได้รับอิทธิพลจากการกำหนดเวลาข้อความ ความถี่ เนื้อหา และผู้ส่ง

เราศึกษาอะไรในการสังเคราะห์นี้

รัฐบาลและระบบสุขภาพเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสื่อสารกับผู้รับบริการ เมื่อข้อมูลถูกกำหนดเป้าหมายไปยังเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และเมื่อระบบสุขภาพตัดสินใจว่าจะสื่อสารเมื่อใดและอย่างไร สิ่งนี้เรียกว่า 'การสื่อสารกับผู้รับบริการเป้าหมายแบบดิจิทัล' ประเภทของการสื่อสารของผู้รับบริการเป้าหมายทั่วไป คือ การส่งข้อความที่เตือนให้ประชาชนไปตรวจตามนัดหรือรับประทานยาของพวกเขา ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ การโทรศัพท์ การตอบสนองด้วยเสียงแบบโต้ตอบหรือข้อความมัลติมีเดียที่ให้ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ การให้คำแนะนำ การเฝ้าสังเกต และการสนับสนุน

เราศึกษามุมมองและประสบการณ์ของลูกค้าเกี่ยวกับการสื่อสารแบบกำหนดเป้าหมายผ่านโทรศัพท์มือถือ เรามุ่งเน้นการสื่อสารกับสตรีมีครรภ์และผู้ปกครองของเด็กเล็ก ตลอดจนผู้ใหญ่และวัยรุ่นเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและการวางแผนครอบครัว

ผลลัพธ์หลักของการสังเคราะห์นี้คืออะไร

เรารวบรวมนำเข้า 35 การศึกษาจากทั่วโลก การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ของผู้รับบริการเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทนี้มีความหลากหลาย บางคนรู้สึกว่าโปรแกรมเหล่านี้ให้ความรู้สึกถึงการสนับสนุนและความเชื่อมโยง เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่ามีคนอุทิศเวลาในการส่งข้อความถึงพวกเขา (หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) พวกเขายังอธิบายการแบ่งปันข้อความกับเพื่อนและครอบครัวของพวกเขา (ความเชื่อมั่นปานกลาง)

อย่างไรก็ตาม ผู้รับบริการยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาเมื่อใช้โปรแกรมเหล่านี้ ผู้รับบริการบางรายเข้าถึงเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตได้ลำบาก (ความเชื่อมั่นสูง) บางคนไม่มีโทรศัพท์ ทำโทรศัพท์หายหรือเสีย ไม่สามารถจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ (ความเชื่อมั่นปานกลาง) ผู้รับบริการบางราย โดยเฉพาะผู้หญิงและวัยรุ่น เข้าถึงการใช้โทรศัพท์ได้โดยมีผู้อื่นควบคุม (ความเชื่อมั่นปานกลาง) ค่าใช้จ่ายของข้อความอาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน และหลายคนคิดว่าข้อความไม่ควรมีค่าใช้จ่าย (ความเชื่อมั่นสูง) ปัญหาด้านภาษาและทักษะในการอ่าน การเขียน และการใช้โทรศัพท์มือถือก็อาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน (ความเชื่อมั่นปานกลาง)

ผู้รับบริการที่เผชิญกับการถูกตีตราหรือปัญหาสุขภาพส่วนตัว เช่น เอชไอวี การวางแผนครอบครัว หรือการดูแลการทำแท้ง ต่างก็กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (ความเชื่อมั่นสูง) ผู้รับบริการบางรายแนะนำกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ เช่น การใช้ภาษาที่เป็นกลางและปรับเปลี่ยนเนื้อหา เวลา และความถี่ของข้อความ (ความเชื่อมั่นสูง)

ผู้รับบริการต้องการข้อความในเวลาและความถี่ที่สะดวกสำหรับพวกเขา (ความเชื่อมั่นปานกลาง) พวกเขามีความพึงพอใจสำหรับช่องทางการจัดส่งที่แตกต่างกัน (เช่น บริการข้อความสั้น (SMS) หรือการตอบกลับด้วยเสียงแบบโต้ตอบ) (ความเชื่อมั่นปานกลาง) พวกเขายังมีความชื่นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาข้อความ ได้แก่ ความรู้ใหม่ การเตือนความจำ วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ (ความเชื่อมั่นปานกลาง) มุมมองของผู้รับบริการเกี่ยวกับผู้ที่ส่งการสื่อสารด้านสุขภาพทางดิจิทัลสามารถส่งผลต่อมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับโปรแกรม และประชาชนส่วนใหญ่ต้องการผู้ส่งที่พวกเขารู้จักและเชื่อถือได้ (ความเชื่อมั่นปานกลาง)

ความเป็นปัจจุบันของการสังเคราะห์นี้เป็นอย่างไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตีพิมพ์ก่อนเดือนกรกฎาคม 2017

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การสังเคราะห์ของเราระบุปัจจัยหลายประการที่สามารถมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการใช้งานโปรแกรมการสื่อสารกับผู้รับบริการเป้าหมายโดยใช้อุปกรณ์มือถือ ซึ่งรวมถึงอุปสรรคในการใช้งานที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียม ผู้วางแผนโปรแกรมควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เมื่อออกแบบและใช้งานโปรแกรม ผู้ประพันธ์การทดลองในอนาคตจำเป็นต้องจัดการกับปัจจัยเหล่านี้อย่างจริงจังและรายงานความพยายามของพวกเขาในเอกสารเผยแพร่การทดลองของพวกเขา

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

รัฐบาลและระบบสุขภาพกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อสื่อสารกับผู้ป่วยและสาธารณชนมากขึ้น การสื่อสารกับผู้รับบริการแบบดิจิทัลที่เป็นเป้าหมาย คือ เมื่อระบบสุขภาพส่งข้อมูลไปยังบุคคลเฉพาะรายหรือกลุ่มบุคคลโดยอิงตามสุขภาพหรือสถานะของประชากร ประเภทของการสื่อสารของผู้รับบริการเป้าหมายทั่วไป คือ การส่งข้อความที่เตือนให้ประชาชนไปตรวจตามนัดหรือรับประทานยาของพวกเขา ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ การโทรศัพท์ การตอบสนองด้วยเสียงแบบโต้ตอบหรือข้อความมัลติมีเดียที่ให้ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ การให้คำแนะนำ การเฝ้าสังเกต และการสนับสนุน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อสำรวจการรับรู้และประสบการณ์ของผู้รับบริการเกี่ยวกับการสื่อสารดิจิทัลแบบกำหนดเป้าหมายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ มารดา ทารกแรกเกิด เด็ก หรือวัยรุ่น (Reproductive, Maternal, Newborn, Child, or Adolescent Health (RMNCAH))

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นฐานข้อมูล MEDLINE (OvidSP), MEDLINE In‐Process & Other Non‐Indexed Citations (OvidSP), Embase (Ovid), World Health Organization Global Health Library และ POPLINE สำหรับการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2017 ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล (ดูภาคผนวก 2)

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมนำเข้าการศึกษาที่ใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ที่สำรวจการรับรู้และประสบการณ์ของผู้รับบริการเกี่ยวกับการสื่อสารดิจิทัลแบบกำหนดเป้าหมายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในขอบเขตของ RMNCAH และมาจากการทุกพื้นที่ทั่วโลก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้การเลือกตัวอย่างแบบ maximum variation purposive sampling สำหรับการสังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กรอบการสุ่มตัวอย่าง 3 ขั้นตอน เราดำเนินการวิเคราะห์กรอบแก่นสาระ (a framework thematic analysis) โดยใช้ the Supporting the Use of Research Evidence (SURE) เป็นจุดเริ่มต้น เราประเมินความเชื่อมั่นของเราในผลการศึกษา โดยใช้วิธี GRADE-CERQual (Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research) เราใช้วิธีเมทริกซ์ (Matrix) เพื่อสำรวจว่าอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่ระบุได้ในการสังเคราะห์ของเราได้ถูกแก้ปัญหาในการทดลองแล้วหรือไม่ รวมถึงที่เกี่ยว Cochrane Reviews of effectiveness

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 35 รายการ จากหลากหลายประเทศใน 6 ทวีป การศึกษา 19 รายการ ดำเนินการในการประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง และ การศึกษา 16 รายการดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง งานศึกษาบางเรื่องสำรวจมุมมองของผู้ที่เคยรับบริการกับวิธีการนี้ ในขณะที่การศึกษาอื่นๆ คือ สมมติฐานตามธรรมชาติ โดยถามสิ่งที่ประชาชนรู้สึกว่าพวกเขาต้องการอะไรจากวิธีการด้านสุขภาพแบบดิจิทัล การศึกษาครอบคลุมการสื่อสารกับผู้รับบริการเป้าหมายแบบดิจิทัล เช่น การแจ้งเตือนการใช้ยาหรือการนัดหมาย ข้อมูลสุขภาพก่อนคลอด การสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ หรือข้อมูลสุขภาพทางเพศทั่วไป

การสังเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ของผู้รับบริการเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทนี้มีความหลากหลาย บางคนรู้สึกว่าโปรแกรมเหล่านี้ให้ความรู้สึกถึงการสนับสนุนและความเชื่อมโยง เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่ามีคนอุทิศเวลาในการส่งข้อความถึงพวกเขา (หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) พวกเขายังอธิบายการแบ่งปันข้อความกับเพื่อนและครอบครัวของพวกเขา (ความเชื่อมั่นปานกลาง)

อย่างไรก็ตาม ผู้รับบริการยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาเมื่อใช้โปรแกรมเหล่านี้ ผู้รับบริการบางรายเข้าถึงเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตได้ลำบาก (ความเชื่อมั่นสูง) บางคนไม่มีโทรศัพท์ ทำโทรศัพท์หายหรือเสีย ไม่สามารถจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ (ความเชื่อมั่นปานกลาง) ผู้รับบริการบางราย โดยเฉพาะผู้หญิงและวัยรุ่น เข้าถึงการใช้โทรศัพท์ได้โดยมีผู้อื่นควบคุม (ความเชื่อมั่นปานกลาง) ค่าใช้จ่ายของข้อความอาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน และหลายคนคิดว่าข้อความไม่ควรมีค่าใช้จ่าย (ความเชื่อมั่นสูง) ปัญหาด้านภาษาและทักษะในการอ่าน การเขียน และการใช้โทรศัพท์มือถือก็อาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน (ความเชื่อมั่นปานกลาง)

ผู้รับบริการที่เผชิญกับการถูกตีตราหรือปัญหาสุขภาพส่วนตัว เช่น เอชไอวี การวางแผนครอบครัว หรือการดูแลการทำแท้ง ต่างก็กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (ความเชื่อมั่นสูง) ผู้รับบริการบางรายแนะนำกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ เช่น การใช้ภาษาที่เป็นกลางและปรับเปลี่ยนเนื้อหา เวลา และความถี่ของข้อความ (ความเชื่อมั่นสูง)

ผู้รับบริการต้องการข้อความในเวลาและความถี่ที่สะดวกสำหรับพวกเขา (ความเชื่อมั่นปานกลาง) พวกเขามีความพึงพอใจสำหรับช่องทางการจัดส่งที่แตกต่างกัน (เช่น บริการข้อความสั้น (SMS) หรือการตอบกลับด้วยเสียงแบบโต้ตอบ) (ความเชื่อมั่นปานกลาง) พวกเขายังมีความชื่นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาข้อความ ได้แก่ ความรู้ใหม่ การเตือนความจำ วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ (ความเชื่อมั่นปานกลาง) มุมมองของผู้รับบริการเกี่ยวกับผู้ที่ส่งการสื่อสารด้านสุขภาพทางดิจิทัลอาจส่งผลต่อมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับโปรแกรม (ความเชื่อมั่นปานกลาง)

สำหรับภาพรวมของข้อค้นพบและความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โปรดดูตาราง 'สรุปผลการค้นพบเชิงคุณภาพ'

เมทริกซ์ของเราแสดงให้เห็นว่าการทดลองจำนวนมากที่ประเมินโปรแกรมประเภทนี้ไม่ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เราระบุ แม้ว่านี่อาจเป็นปัญหาในการรายงานก็ตาม

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นายอนุวัตน์ เพ็งพุฒ นักวิขาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2021

Tools
Information