ใช้อะดรีนาลีนร่วมกับลิโดเคนสำหรับการผ่าตัดที่นิ้วมือและนิ้วเท้า

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม: ใช้อะดรีนาลีนร่วมกับลิโดเคนสำหรับการผ่าตัดที่นิ้วและนิ้วเท้า

ความเป็นมา การผ่าตัดที่นิ้วมือและนิ้วเท้านั้นมักทำภายใต้การระงับความรู้สีก อะดรีนาลีนถูกเพิ่มเข้าไปในยาชาเฉพาะที่เพื่อให้ยาชาออกฤทธิ์ได้นานขึัน อย่างไรก็ตามข้อแนะนำในการใช้ คือ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเมื่ออะดรีนาลีนถูกฉีดเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณที่มีหลอดเลือดแดงที่ปลายอวัยวะ (end arteries) นั่นคือ บริเวณที่มีหลอดเลือดแดงเพียงเส้นเดียวที่ไปเลี้ยงอวัยวะเหล่านั้น เช่น นิ้วมือและนิ้วเท้า อะดรีนาลีนอาจทำให้เกิดการหดรัดตัวของหลอดเลือดแดงและลดปริมาณเลือดไปยังอวัยวะเหล่านั้นส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เราต้องการค้นพบว่ามีหลักฐานใด ๆ ที่สนับสนุนความรู้นี้หรือไม่

ลักษณะของการศึกษา หลักฐานงานวิจัยที่มีถึงเดือนพฤศจิกายน 2014 เรารวมการศึกษาในเด็ก (อายุมากกว่า 28 วันและอายุน้อยกว่า 18 ปี) และผู้ป่วยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ทุกเพศที่มารับการผ่าตัดบริเวณนิ้วมือและนิ้วเท้าภายใต้การบล็อกเส้นประสาทโดยใช้อะดรีนาลีน (adrenaline) ร่วมกับลิโดเคน (lidocaine)

ผลการศึกษาที่สำคัญ เราพบการศึกษา 4 เรื่อง ผู้เข้าร่วมวิจัย 167 คน

การศึกษาขนาดเล็ก 1 เรื่อง รายงานระยะเวลาของการระงับความรู้สึกและพบว่าอะดรีนาลีนช่วยยืดระยะเวลาของการระงับความรู้สีก แต่คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ

ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การขาดเลือดที่ส่วนปลายของอวัยวะที่ได้รับการฉีดยา หรือการวิเคราะห์ราคาต้นทุนของการใช้ adrenaline ร่วมกับ lidocaine

ระยะเวลาของการบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดถูกรายงานโดยการศึกษา 1 เรื่อง แต่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับในการวิเคราะห์

มีการศึกษา 2 เรื่อง รายงานว่าปริมาณเลือดที่ออกลดลงในระหว่างการผ่าตัด ในการใช้ adrenaline ร่วมกับ lidocaine จากผลการศึกษาของเรา เราคาดว่าผู้ป่วย 17.2 คน จาก 100 คนที่ได้รับ adrenaline ร่วมกับ lidocaine (ระหว่าง 8.7 และ 29.8 คน) จะมีเลือดออกในระหว่างการผ่าตัดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วย 49 คนที่ได้รับ lidocaine เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามคุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำและเมื่อมีการวิจัยเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผลการศึกษาของเราในการประเมินนี้

คุณภาพของหลักฐาน

หลักฐานมีคุณภาพต่ำสำหรับทั้งในระยะเวลาการดมยาสลบและมีเลือดออกระหว่างการผ่าตัดด้วยการใช้อะดรีนาลีนร่วมกับลิโดเคน จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ประโยชน์ของการใช้อะดรีนาลีนร่วมกับลิโดเคน

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากข้อมูลที่มีอยู่มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้อะดรีนาลีนในการบล็อกเส้นประสาทที่นิ้ว หลักฐานที่มีบ่งชี้ว่า การเพิ่ม adrenaline ลงใน lidocaine อาจยืดระยะเวลาของการระงับความรู้สึกและลดความเสี่ยงของการมีเลือดออกระหว่างการผ่าตัดแม้ว่าคุณภาพของหลักฐานจะต่ำ เราได้พบว่ามีความจำเป็นที่นักวิจัยต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมที่มีขนาดใหญ่เพื่อที่จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สำคัญอื่นๆ เช่น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การวิเคราะห์ราคาต้นทุนและระยะเวลาของการบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การผ่าตัดที่นิ้วเป็นขั้นตอนทั่วไปในการผ่าตัดฉุกเฉินและการผ่าตัดประจำวัน Adrenaline ร่วมกับ lidocaine สามารถยืดเวลาการระงับความรู้สึกของนิ้วและในทางทฤษฎียังช่วยลดปริมาณเลือดที่ออกในระหว่างการผ่าตัด การบรรเทาอาการปวดหลังการผ่าตัดที่ยาวนานขึ้นสามารถลดความจำเป็นในการใช้ยาระงับปวดและสามารถส่งเสริมการทำกายภาพบำบัดของมือ โดยปกติ adrenaline จะถูกหลีกเลี่ยงในการฉีดที่บริเวณร่างกายที่มีหลอดเลือดแดงส่วนปลายเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการหดรัดตัวของหลอดเลือดแดง การขาดเลือดและการเกิดเนื้อตายเน่าที่ส่วนปลายต่อตำแหน่งที่มีการฉีดยา

วัตถุประสงค์: 

เพื่อที่จะประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้ adrenaline (any dilution) ร่วมกับ lidocaine (any dilution) ในการระงับการปวดที่เส้นประสาท (นิ้วมือและนิ้วเท้า)

วิธีการสืบค้น: 

ผู้ทำวิจัยได้สืบค้นจาก Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, Issue 11, 2014), MEDLINE via Ovid SP(1966 ถึง 18 พฤศจิกายน 2014) และ Embase via Ovid SP (1980 ถึง 18 พฤศจิกายน 2014) เรายังค้นหาเว็บไซต์เฉพาะเช่น www.indmed.nic.in ; www.cochrane-sadcct.org; และ http://www. Clinical trials.gov

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม (RCTs) ที่เปรียบเทียบการใช้ adrenaline กับ lidocaine และ lidocaine เพียงอย่างเดียวในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดที่บริเวณนิ้ว (นิ้วมือและนิ้วเท้า) ผลลัพธ์หลักของเราคือระยะเวลาของการระงับความรู้สึก อาการที่ไม่พึงประสงค์เช่น ischaemia distal บริเวณที่ฉีด และการวิเคราะห์ราคาต้นทุน ผลลัพธ์รองของเราคือระยะเวลาในการบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดและการลดปริมาณเลือดที่ออกระหว่างการผ่าตัด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนระเบียบวิธีการมาตรฐานของ Cochrane Collaboration ผู้ทำการทบทวนวรรณกรรม 2 คน ได้ทำการแยกรายละเอียดของวิธีการทดลองและข้อมูลผลลัพธ์ต่างๆ จากผลการวิจัยทั้งหมด ที่พิจารณาว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า เราทำการวิเคราะห์แบบ intention-to-treat เราใช้ fixed-effect model เมื่อไม่พบหลักฐานของความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการศึกษาและ ใช้ random-effects model เมื่อมีความแตกต่างกัน

ผลการวิจัย: 

เรารวม RCTs 4 เรื่อง ผู้เข้าร่วมวิจัย 167 คน ความเสี่ยงของการมีอคติของการศึกษาที่รวบรวมมาอยู่ในระดับสูงเนื่องจากไม่มีการรายงานวิธีการสุ่ม การปกปิดการได้รับยา หรีอการปกปิดการประเมินผล มีเพียงหนี่งการศีกษาที่กล่าวถึงผลลัพธ์หลักของเราเกี่ยวกับระยะเวลาของการผ่าตัด ความแตกต่างของระยะเวลาเฉลี่ยของการระงับปวดกับการใช้อะดรีนาลีนร่วมกับ การใช้ lidocaine คือ 3.20 ชั่วโมง (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 2.48 ถึง 3.92 ชั่วโมง, RCT 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมวิจัย 20 คน, หลักฐานคุณภาพต่ำ) ไม่มีการทดลองที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ischaemia distal บริเวณที่ฉีดและ ไม่มีการทดลองที่รายงานการวิเคราะห์ราคาต้นทุน ระยะเวลาของการบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดถูกรายงานโดยหนึ่งการศึกษา แต่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับในการวิเคราะห์ มีการศึกษา 2 เรื่อง ที่รายงานถึงผลลัพธ์รองในแง่ของ การลดปริมาณเลือดที่ออกระหว่างการผ่าตัด

ผู้เข้าร่วมวิจัย 9 จาก 52 คนในกลุ่มเพิ่มอะดรีนาลีนร่วมกับ lidocaine พบว่า มีเลือดที่ออกในระหว่างการผ่าตัด เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมวิจัย 25 คนจาก 51 คนในกลุ่มที่ใช้ lidocaine เพียงอย่างเดียว อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในกลุ่มที่เพิ่ม adrenaline ใน lidocaine เท่ากับ 0.35 (95% CI 0.19 ถึง 0.65; RCTs 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมวิจัย 103 คน, หลักฐานคุณภาพต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ผศ.พญ หลิงหลิง สาลัง ภาควิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 มิถุนายน 2020

Tools
Information