กลยุทธ์การควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ของ meticillin-resistant (MRSA) ในบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุ

MRSA เป็นแบคทีเรียที่อาจทําให้เกิดการติดเชื้อในคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาล ตอนนี้ MRSA กลายเป็นปัญหาสําหรับผู้สูงอายุ (ผู้อยู่อาศัย) ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา บ้านพักคนชราเหมาะสําหรับการแพร่กระจายของ MRSA: ผู้อยู่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน หลายคนมีปัญหาสุขภาพและอาจได้รับยาปฏิชีวนะและบางคนอาจมีแผลกดทับและอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นสายสวน ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเพิ่มความเสี่ยงของผู้อยู่อาศัยที่จะได้รับ MRSA และเพื่อเพิ่มความเสี่ยงของการตาย

มีการศึกษาวิธีการต่างๆมากมายในการป้องกันการแพร่กระจายของ MRSA โดยเฉพาะในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามเราพบเพียงหนึ่งการศึกษาที่ดูว่าโครงการการให้ความรู้และการฝึกอบรมเพื่อควบคุมการติดเชื้อมีผลต่อการแพร่กระจายของ MRSA ในบ้านพักคนชราสำหรับผู้สูงอายุหรือไม่ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่มีส่วนร่วมในโครงการและกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งยังคงมีการปฏิบัติตามปกติของพวกเขา

แม้ว่าจะมีหลักฐานสําหรับวิธีการที่ได้ผลดีในการป้องกันการแพร่กระจายของ MRSA ในโรงพยาบาล แต่ยังไม่ชัดเจนว่าวิธีการเหล่านี้จะได้ผลในบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุ ต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นหาสิ่งที่จะได้ผลในบ้านพักคนชรา

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ยังมีการขาดการวิจัยการประเมินผลของกลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อต่อการแพร่กระจายของ MRSA ในบ้านพักคนชรา ควรจะมีการดําเนินการการศึกษาอย่างเข้มงวดในบ้านพักคนชรา ที่เกี่ยวข้องกับผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่เพื่อทดสอบวิธีการที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับสภาพแวดล้อมพิเศษนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

พักคนชราสําหรับผู้สูงอายุให้สภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการติดและการแพร่กระจายของ meticillin resistant staphylococcus aureus (MRSA), ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ colonization และการติดเชื้อ เป็นที่ทราบกันดีว่ากลยุทธ์การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อมีความสําคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อ MRSA

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของกลยุทธ์การควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ของ meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ในบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุ

วิธีการสืบค้น: 

ในเดือนสิงหาคม 2013 สําหรับการปรับปรุงครั้งที่สามนี้ เราได้ค้นหา Cochrane Wounds Group Specialised Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, The Cochrane Library), Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE, The Cochrane Library), Ovid MEDLINE, OVID MEDLINE (In-process and Other Non-Indexed Citations), Ovid EMBASE, EBSCO CINAHL, Web of Science and the Health Technology Assessment (HTA) website. การวิจัยที่กำลังดำเนินการถูกสืบค้นผ่าน Current Clinical Trials, Gateway to Reseach, และ HSRProj (Health Services Research Projects in Progress)

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมทั้งหมด การศึกษาแบบ before and after และ interrupted time series ของการป้องกันการติดเชื้อ และวิธีการควบคุมในบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับการรวบรวมนำเข้า

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทำการทบทวนวรรณกรรมสองคนได้ตรวจสอบผลของการสืบค้นอย่างอิสระ ผู้ทำการทบทวนวรรณกรรมอีกหนึ่งคนประเมินเอกสารที่พบและสกัดข้อมูลซึ่งถูกตรวจสอบโดยผู้ทำการทบทวนวรรณกรรมคนที่สอง

ผลการวิจัย: 

สําหรับการปรับปรุงที่สามนี้พบเพียงหนึ่งการศึกษา ดังนั้นจึงไม่สามารถทำ meta-analysis ได้ การทดลองแบบสุ่มกลุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (cluster RCT) ในบ้านพักคนชรา 32 แห่งประเมินผลของการให้ความรู้และการฝึกอบรมการควบคุมการติดเชื้อต่อความชุกของ MRSA ผลลัพธ์หลักคือความชุกของ MRSA ในผู้อยู่อาศัยและพนักงานและการเปลี่ยนแปลงในคะแนนการตรวจสอบการควบคุมการติดเชื้อที่วัดการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ เมื่อการศึกษาครบ 12 เดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความชุกของ MRSA ระหว่างบ้านในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตรวจสอบการป้องกันการติดเชื้อได้สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญในบ้านในกลุ่มทดลองเมื่อเทียบกับบ้านควบคุม

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที 15 เมษายน 2020

Tools
Information