มาตรการทางกายภาพ เช่น การล้างมือหรือสวมหน้ากากอนามัย หยุดหรือชะลอการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจหรือไม่

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

ไวรัสทางเดินหายใจคืออะไร

ไวรัสทางเดินหายใจเป็นไวรัสที่ติดเชื้อในเซลล์ทางเดินหายใจ: จมูก คอ และปอด การติดเชื้อเหล่านี้ อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงและส่งผลต่อการหายใจตามปกติ อาจทำให้เกิดไข้หวัด (ไข้หวัดใหญ่) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) และ COVID-19

ไวรัสทางเดินหายใจแพร่กระจายได้อย่างไร

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจะแพร่กระจายอนุภาคของไวรัสไปในอากาศเมื่อไอหรือจาม บุคคลอื่นจะติดเชื้อได้ หากสัมผัสกับอนุภาคไวรัสเหล่านี้ในอากาศหรือบนพื้นผิวที่มันตกลงไป ไวรัสทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผ่านชุมชน ประชากร และเกิดการระบาดในระดับประเทศ (epidemics) และการระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemics)

เราจะหยุดการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจได้อย่างไร

มาตรการทางกายภาพเพื่อพยายามหยุดยั้งไวรัสทางเดินหายใจที่แพร่กระจายระหว่างคน ได้แก่ :

· ล้างมือบ่อยๆ

· ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

· จามหรือไอใส่บริเวณข้อศอกของตัวเอง

· เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

· สวมหน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ถุงมือ และสวมเสื้อคลุมป้องกัน

· หลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้อื่น (การแยกหรือกักกัน);

· รักษาระยะห่างจากคนอื่น (ระยะห่าง); และ

· ตรวจสอบคนที่เข้ามาในประเทศ เพื่อหาสัญญาณของการติดเชื้อ (คัดกรอง)

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรมนี้

เราต้องการค้นหาว่ามาตรการทางกายภาพใดที่สามารถหยุดหรือชะลอการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจ

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่พิจารณาผลของมาตรการทางกายภาพเพื่อหยุดยั้งการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ

เราสนใจว่ามีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจในการศึกษาเท่าใด และมาตรการทางกายภาพมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร

ช่วงเวลาที่สืบค้น: นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรก ในปี 2007 เรารวมหลักฐานที่เผยแพร่จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2020

สิ่งที่เราพบ

เราพบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 67 รายการ ศึกษาในประเทศที่มีรายได้ต่ำ ปานกลาง และสูงทั่วโลก: ในโรงพยาบาลโรงเรียน บ้าน สำนักงาน ศูนย์ดูแลเด็กและชุมชนในช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ ช่วงไข้หวัดใหญ่ H1N1 ระบาดทั่วโลกในปี 2009 และการระบาดตามฤดูกาลของไข้หวัดใหญ่ ถึงปี 2016 ไม่มีการศึกษาใดที่ทำการศึกษาในช่วงการระบาดของ COVID-19 เราพบการศึกษาที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่จำนวน 6 รายการ การศึกษาที่ไม่ได้เผยแพร่จำนวน 3 รายการที่ประเมินผลของหน้ากากอนามัยในช่วง COVID-19

การศึกษา 1 รายการ ศึกษาผลของการกักกันและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตา เสื้อคลุมและถุงมือ หรือทำการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ

เราประเมินผลของ:

· หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด

· หน้ากากอนามัยแบบ N95/P2 (หน้ากากแบบปิดที่กรองอากาศที่หายใจเข้า ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์นิยมใช้มากกว่าคนทั่วไป) และ

· การดูแลสุขอนามัยของมือ (ล้างมือและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อมือ)

ผลลัพธ์ของการทบทวนวรรณกรรมคืออะไร

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด

การศึกษา 7 รายการ ทำในชุมชน และ 2 ราการ ทำในบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อเทียบระหว่างการไม่สวมหน้ากากอนามัยกับการสวมหน้ากากอนามัย พบว่าอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่แตกต่างกันเลยถึงจำนวนของผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (การศึกษา 9 รายการ, 3507 คน); และอาจไม่มีความแตกต่างกันเลยถึงจำนวนผู้ที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติว่าเป็นไข้หวัด (การศึกษา 6 รายการ, 3,005 คน) ไม่ค่อยมีรายงานผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ ยกเว้นความรู้สึกไม่สุขสบาย

หน้ากากอนามัยแบบ N95/P2

มีการศึกษา 4 รายการ ซึ่งศึกษาในบุคลากรทางการแพทย์ และการศึกษาเล็กๆ จำนวน 1 รายการ ซึ่งทำการศึกษาชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด หน้ากากอนามัยแบบ N95/P2 อาจมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกัน (การศึกษา 5 รายการ, ผู้เข้าร่วม 8407 คน); และอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกันในจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (การศึกษา 5 รายการ, ผู้เข้าร่วม 8407 คน) หรือโรคทางเดินหายใจ (การศึกษา 3 รายการ, ผู้เข้าร่วม 7799 คน) ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ไม่ได้รับการรายงานอย่างดี แต่มีการระบุถึงความรู้สึกไม่สุขสบาย

การดูแลสุขอนามัยของมือ

การปฏิบัติตามโปรแกรมการดูแลสุขอนามัยของมือ อาจลดจำนวนผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือได้รับการยืนยันว่าเป็นไข้หวัดเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามโปรแกรมดังกล่าว (การศึกษา 16 รายการ, ผู้เข้าร่วม 61,372 คน) มีการศึกษาจำนวนน้อยที่วัดผลไม่พึงประสงค์ มีการกล่าวถึงอาการระคายเคืองที่ผิวหนังในผู้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มือ

ความน่าเชื่อถือจากผลที่ได้นี้เป็นอย่างไร

เราเชื่อมั่นในผลลัพธ์เหล่านี้ว่า โดยทั่วไปมีความน่าเชื่อถือในระดับต่ำสำหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการบอกเล่าที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ แต่เราเชื่อมั่นในระดับปานกลางสำหรับการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจที่ได้รับการยืนยันจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้ากากอนามัยและหน้ากากอนามัยแบบ N95/P2 ผลลัพธ์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐานเพิ่มเติม ผู้คนจำนวนค่อนข้างน้อยปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยหรือเกี่ยวกับสุขอนามัยของมือซึ่งอาจส่งผลต่อผลการศึกษา

ใจความสำคัญ

เราไม่แน่ใจว่าการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากอนามัยแบบ N95/P2 ช่วยชะลอการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจ

โปรแกรมการดูแลสุขอนามัยของมืออาจช่วยชะลอการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีความเสี่ยงสูงที่จะอคติในการทดลอง ความหลากหลายในวิธีการประเมินผลลัพธ์ และการปฏิบัติตามมาตรการของสิ่งแทรกแซงที่ค่อนข้างต่ำในระหว่างการศึกษา ซึ่งนี่จะเป็นข้อจำกัดในการสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน

มีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของการสวมหน้ากากอนามัย หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่ำถึงปานกลาง ทำให้เราไม่ค่อยเชื่อมั่นค่าประมาณของผลกระทบที่ได้ และผลกระทบที่แท้จริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ การรวมผลการศึกษาจาก randomised trial ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจลดลงอย่างชัดเจนจากการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ หน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัดในช่วงระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ หน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัดเมื่อเทียบกับหน้ากากอนามัย N95/P2 ในบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยตามปกติเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ การดูแลสุขอนามัยของมือมีแนวโน้มที่จะลดภาวะการเจ็บป่วยทางเดินหายใจได้พอประมาณ อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางกายภาพอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

มีความต้องการงานวิจัยแบบ RCT ขนาดใหญ่ และออกแบบวิธีการศึกษาอย่างดี เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของวิธีการแทรกแซงเหล่านี้ในหลายพื้นที่และประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด ARI มากที่สุด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การแพร่ระบาดของไวรัสหรือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI) เป็นภัยคุกคามระดับโลก ตัวอย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ที่เกิดจากไวรัส H1N1pdm09 ในปี 2009 กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ในปี 2003 และโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ที่เกิดจาก SARS-CoV-2 ในปี 2019 ยาต้านไวรัสและวัคซีนอาจไม่เพียงพอที่จะป้องกันการแพร่ระบาด นี่คือการอัปเดตของ Cochrane Review ที่เผยแพร่ในปี 2007, 2009, 2010 และ 2011 หลักฐานที่สรุปในการทบทวนนี้ไม่ได้รวมถึงผลการศึกษาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการแทรกแซงทางกายภาพเพื่อขัดขวางหรือลดการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจเฉียบพลัน

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นหลักฐานจาก CENTRAL, PubMed, Embase, CINAHL เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2020 เราสืบค้นหลักฐานจาก ClinicalTrials.gov และ WHO ICTRP เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2020 เราได้ทำการวิเคราะห์การอ้างอิงแบบย้อนกลับและไปข้างหน้าในการศึกษาใหม่ที่เพิ่งรวมเข้า

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวม randomised controlled trials (RCTs) และ cluster-RCTs เพื่อตรวจสอบผลของการแทรกแซงทางกายภาพ (การคัดกรองที่ด่าน การแยกตัว การกักกันตัว การเว้นระยะห่าง การป้องกันส่วนบุคคล การดูแลสุขอนามัยของมือ การสวมหน้ากากอนามัย และการกลั้วคอ) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ในการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้เราได้รวมการศึกษาเชิงสังเกตไว้ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับการอัปเดตนี้ มีจำนวนการศึกษาแบบ RCT เพียงพอที่จะตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของเรา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามมาตรฐานของ Cochrane นอกจากนี้เรายังใช้ GRADE เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ผู้ทำการทบทวนวรรณกรรมจำนวน 3 คู่ ดำเนินการดึงข้อมูลอย่างเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แบบคัดลอกข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้ แต่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาแบบ RCT และ cluster-RCT สำหรับการอัปเดตนี้ เราไม่ได้ติดต่อนักวิจัยจากงานวิจัยต้นฉบับสำหรับกรณีที่มีข้อมูลสูญหาย เนื่องจากความเร่งด่วนในการทำการทบทวนวรรณกรรมให้เสร็จสิ้น เราดึงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (อันตราย) ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแทรกแซงต่างๆ

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมงานวิจัยแบบ RCT และ cluster- RCT ใหม่จำนวน 44 รายการ ในการอัปเดตนี้ได้รวบรวมงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มจำนวนทั้งหมด 67 รายการ ไม่มีการศึกษาใดที่ทำการศึกษาในช่วงการระบาดของ COVID-19 มีการศึกษา 6 รายการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งการศึกษาจำนวน 3 รายการ ประเมินผลของการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งกำลังดำเนินการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโควิดและอีกหนึ่งเรื่องเสร็จสิ้นแล้ว

การศึกษาจำนวนมากดำเนินการในช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ แต่มีการศึกษาหลายเรื่องศึกษาในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 ซึ่งเป็นการระบาดทั่วโลกในปี 2009 และในช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจนถึงปี 2016 ดังนั้น การศึกษาจึงดำเนินการในบริบทของการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจส่วนล่าง เปรียบเทียบกับ COVID-19 การศึกษาที่รวบรวม ได้ดำเนินการในสถานที่ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่โรงเรียนในเขตชานเมือง ไปจนถึงหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลในประเทศที่มีรายได้สูง เมืองชั้นในที่มีความแออัดในประเทศที่มีรายได้ต่ำ และย่านผู้อพยพในประเทศที่มีรายได้สูง การปฏิบัติตามมาตรการของสิ่งแทรกแซงอยู่ในระดับต่ำในการศึกษาจำนวนมาก

ความเสี่ยงของการเกิดอคติสำหรับ RCT และ cluster- RCT ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงหรือไม่ชัดเจน

การสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด เปรียบเทียบกับ การไม่ได้สวมหน้ากาก

เราได้รวบรวมการทดลองจำนวน 9 รายการ (ซึ่ง 8 รายการ เป็น cluster-RCTs) เปรียบเทียบการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัดกับการไม่สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสทางเดินหายใจ (การทดลอง 2 รายการ ทำการศึกษาในบุคลากรทางการแพทย์และอีก 7 รายการ ทำการศึกษาในชุมชน) หลักฐานจากทั้ง 9 การทดลองนี้มีความน่าเชื่อถือในระดับต่ำ (ผู้เข้าร่วม 3507 คน) ที่พบว่าการสวมหน้ากากอนามัยอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการเจ็บป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เมื่อเทียบกับการไม่สวมหน้ากาก (risk ratio (RR) 0.99, 95% CI 0.82 ถึง 1.18) มีหลักฐานที่มีความเชื่อถือในระดับปานกลางว่าการสวมหน้ากากอนามัยอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการเกิดไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการเมื่อเทียบกับการไม่สวมหน้ากากอนามัย (RR 0.91, 95% CI 0.66 ถึง 1.26; การศึกษา 6 รายการ; ผู้เข้าร่วม 3005 คน) แทบไม่มีการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายและการรายงานผลลัพธ์ก็ทำได้ไม่ดี การศึกษาจำนวน 2 รายการ ดำเนินการในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 มีแผนจะทำการศึกษาในอาสาสมัครจำนวน 72,000 คน การศึกษาจำนวน 1 รายการ ประเมินผลการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด (N = 6000) (ตีพิมพ์ใน Annals of Internal Medicine 18 พฤศจิกายน 2020) และอีก 1 เรื่องประเมินผลการสวมหน้ากากที่ทำจากผ้า (N = 66,000)

หน้ากากอนามัยแบบ N95/P2 เปรียบเทียบกับ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด

เรารวบรวมการทดลองที่เปรียบเทียบการสวมหน้ากากอนามัย N95/P2 กับ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด (การศึกษาจำนวน 4 รายการ ทำการศึกษาในสถานพยาบาล และอีก 1 รายการ ศึกษาในครัวเรือน) มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผลของการสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95/P2 เมื่อเปรียบเทียบกับ การสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด ต่ออาการการเจ็บป่วยทางเดินหายใจทางคลินิก (RR 0.70, 95% CI 0.45 ถึง 1.10; หลักฐานความน่าเชื่อถือระดับต่ำ; การศึกษา 3 รายการ; ผู้เข้าร่วม 7779 คน) และ ILI (RR 0.82, 95% CI 0.66 ถึง 1.03; หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับต่ำ; การศึกษา 5 รายการ; ผู้เข้าร่วม 8407 คน) หลักฐานถูกมีข้อจำกัดเนื่องจากความไม่ชัดเจนของผลการศึกษา และความแตกต่างกันของผลลัพธ์ที่ได้จากการบอกเล่า (subjective outcomes) การสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95/P2 เปรียบเทียบกับ การสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกันเลยต่อวัตถุประสงค์และความแม่นยำของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ (RR 1.10, 95% CI 0.90 ถึง 1.34; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง; การศึกษา 5 รายการ; ผู้เข้าร่วม 8407 คน) การจำกัดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมผลการศึกษาจากเฉพาะกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้สร้างความแตกต่างกับผลการวิเคราะห์ในภาพรวม การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายและการรายงานผลลัพธ์ทำได้ไม่ดี มีการกล่าวถึงความรู้สึกไม่สุขสบายในการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด หรือ หน้ากากอนามัยแบบ N95/P2 ในการศึกษาหลายรายการ การศึกษาที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจำนวน 1 รายการ กำลังคัดเลือกผู้เข้าร่วม 576 คน เปรียบเทียบหน้ากากอนามัยแบบ N95/P2 กับ หน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด โดยทำการศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาด COVID-19

การดูแลสุขอนามัยของมือ เปรียบเทียบกับ กลุ่มควบคุม

พื้นที่ที่ศึกษา คือ โรงเรียน ศูนย์ดูแลเด็ก บ้าน และสำนักงาน ในการเปรียบเทียบการดูแลสุขอนามัยมือกับกลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับสิ่งแทรกแซง) พบว่าจำนวนผู้ป่วย ARI ในกลุ่มที่ดูแลสุขอนามัยมือลดลงร้อยละ 16 (RR 0.84, 95% CI 0.82 ถึง 0.86; การศึกษา 7 รายการ; ผู้เข้าร่วม 44,129 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง) บ่งบอกถึงประโยชน์ที่น่าจะเป็นไปได้ เมื่อพิจารณาผลที่กำหนดอย่างเคร่งครัดมากขึ้นของ ILI และไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ การประมาณผลกระทบของ ILI (RR 0.98, 95% CI 0.85 ถึง 1.13; การศึกษา 10 รายการ; ผู้เข้าร่วม 32,641 คน; หลักฐานความน่าเชื่อถือระดับต่ำ) และไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ (RR 0.91, 95% CI 0.63 ถึง 1.30; การศึกษา 8 รายการ; ผู้เข้าร่วม 8,332 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำ) บ่งชี้ว่าวิธีการที่ใช้สร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เรารวมผลการศึกษาจากการศึกษาทั้งหมด 16 รายการ (ผู้เข้าร่วม 61,372 คน) ผลลัพธ์ที่ประกอบด้วยผลลัพธ์จาก ARI หรือ ILI หรือ ไข้หวัดใหญ่ (composite outcome) โดยแต่ละการศึกษาจะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลแค่เพียงครั้งเดียวและรายงานผลครอบคลุมที่สุด ข้อมูลที่รวมผลเข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นว่าการดูแลสุขอนามัยของมืออาจมีประโยชน์ ซึ่งพบว่าอาจช่วยลดความเจ็บป่วยทางเดินหายใจได้ 11% (RR 0.89, 95% CI 0.84 ถึง 0.95; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำ) แต่ข้อมูลมีความแตกต่างกันสูง มีไม่กี่การศึกษาที่ประเมินและรายงานผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย

มีการศึกษาที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่จำนวน 2 รายการ ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการล้างมือในเด็ก 395 คน เป็นการศึกษาที่ดำเนินการนอกช่วงการระบาดของโรค COVID-19

เราพบ RCT จำนวน 1 รายการ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกักกันตัว/การรักษาระยะห่าง พนักงานบริษัทในญี่ปุ่นถูกขอให้อยู่บ้านหากสมาชิกในครอบครัวมีอาการ ILI ในภาพรวม จำนวนคนงานขนาดไม่เยอะมากในกลุ่มที่ได้รับวิธีการแทรกแซงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เมื่อเทียบกับคนงานในกลุ่มควบคุม (2.75% เทียบกับ 3.18%; hazard ratio 0.80, 95% CI 0.66 ถึง 0.97) อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่บ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อมีโอกาสติดเชื้อมากกว่า 2.17 เท่า

เราไม่พบ RCT เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ชุดคลุมและถุงมือหรือการคัดกรองที่ด่าน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2020