ธัญพืชเต็มเมล็ดสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด

ความเป็นมา

อาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ดประกอบด้วยหลายชนิดรวมถึง ธัญพืชเต็มเมล็ดที่เป็นข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด และข้าวโอ๊ต คำว่า 'ธัญพืชเต็มเมล็ด' รวมทั้งธัญพืชที่บดเช่นข้าวโอ๊ตและข้าวสาลี

วิธีการศึกษา

เราประเมินการศึกษาแบบสุ่มเก้าเรื่อง ที่ประเมินผลของ อาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ดเปรียบเทียบกับธัญพืชขัดสีหรืออาหารปกติต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือด หรือระดับความดันโลหิต (ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง) หลักฐานที่มีอยู่เป็นปัจจุบันจนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2016

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

มีการติดตามผลของอาหารอย่างน้อย 12 สัปดาห์ แต่การศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย จำนวนผู้เข้าร่วมน้อยและคุณภาพหลักฐานในภาพรวมต่ำ เราไม่พบการศึกษาที่รายงานผลของธัญพืชเต็มเมล็ดต่อการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาทั้งเก้าเรื่องรายงานผลของอาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ดต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดหรือระดับความดันโลหิต เราไม่พบผลที่มีต่อคอเลสเตอรอลในเลือดหรือความดันโลหิตจากผลของอาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ด การศึกษาสี่เรื่องได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอิสระระดับชาติและหน่วยงานรัฐบาล ขณะที่การศึกษาที่เหลือพบว่าได้รับทุนหรือระดมทุนจากหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับผลของธัญพืช (cereals)

สรุปผล

มีหลักฐานไม่เพียงพอจากการศึกษาแบบ randomised controlled trials ในปัจจุบันที่จะแนะนำการบริโภคอาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ดเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือลดคอเลสเตอรอลในเลือด หรือความดันโลหิต

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานไม่เพียงพอจากการศึกษาแบบ RCTs เกี่ยวกับผลของอาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ดต่อผลลัพธ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือต่อปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของ CVD เช่น ไขมันในเลือดและความดันโลหิต การศึกษามีความเสี่ยงของการเกิดอคติไม่ชัดเจนหรือมีความเสี่ยงสูงจากขนาดตัวอย่างน้อยและการให้สิ่งแทรกแซงในระยะเวลาสั้น และคุณภาพโดยรวมของหลักฐานต่ำ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาที่ได้รับการออกแบบที่ดี RCTs ที่เหมาะสมด้วยระยะเวลาศึกษาที่นานขึ้นในการประเมินการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มีหลักฐานจากการศึกษาเชิงสังเกตว่า ธัญพืชเต็มเมล็ดสามารถมีผลดีต่อความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) การทบทวนวรรรกรรมก่อนหน้านี้พบว่าการศึษาส่วนใหญ่ให้สิ่งแทรกแซงในระยะสั้น ขณะนี้มีการศึกษาแบบ randomised controlled trials (RCTs) ที่ศึกษาในระยะเวลาที่นานขึ้น การทบทวนครั้งนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนฉบับเดิมที่ดำเนินการในปี 2007

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องนี้คือ เพื่อประเมินผลของอาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ดต่อการตายทั้งหมด การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด (ไขมันในเลือด หรือความดันโลหิต) ในผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ใช้การศึกษาแบบ RCTs ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน CENTRAL (Issue 8, 2016) ใน Cochrane Library, MEDLINE (1946 ถึง 31 สิงหาคม 2016), Embase (1980 ถึง สัปดาห์ที่ 35 2016) และ CINAHL Plus (1937 ถึง 31 สิงหาคม 2016) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2016 เรายังสืบค้นใน ClinicalTrials.gov เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2017 และ the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform (WHO ICTRP) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2017 เราตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงของการศึกษาที่เกี่ยวข้องและไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือกการศึกษาแบบ RCTs ที่ประเมินผลของอาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ดหรืออาหารที่มีส่วนผสมของธัญพืชเต็มเมล็ดเปรียบเทียบกับอาหารที่มีองประกอบคล้ายคลึงกันอย่างน้อย 12 สัปดาห์ ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ในการคัดเข้าคือผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค CVD

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนสองคนคัดเลือกการศึกษาโดยอิสระต่อกัน ดึงข้อมูลและประเมินคุณภาพโดยผู้ทบทวนคนแรก และตรวจสอบโดยผู้ทบทวนคนที่สอง ผู้ทบทวนคนที่สอง ตรวจสอบการวิเคราะห์ เราประเมินผลการรักษาโดยใช้ความต่างของค่าเฉลี่ยด้วย fixed-effect model และ heterogeneity จากสถิติ I2 และ Chi2 เราประเมินคุณภาพของหลักฐานในภาพรวมโดยใช้ GRADE ด้วยซอฟต์แวร์ GRADEpro

ผลการวิจัย: 

เรานำเข้าการศึกษาแบบ RCTs เก้าเรื่อง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1414 คน (อายุอยู่ในช่วง 24 ถึง 70 ปี; อายุเฉลี่ย 45 ถึง 59 ปี ที่มีการรายงานไว้) ที่เปรียบเทียบธัญพืชเต็มเมล็ดกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับธัญพืชเต็มเมล็ดต่ำหรือธัญพืชขัดสี เราไม่พบการศึกษาที่รายงานผลของอาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ดต่อการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมด หรือการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทั้งหมด เจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่ (unstable angina) การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด) การศึกษาที่นำเข้าทั้งหมดรายงานผลของอาหารจากธัญพืชเต็มเมล็ดต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงไขมันในเลือดและความดันโลหิต ทุกการศึกษาเป็นการป้องกันขั้นปฐมภูมิและมีความเสี่ยงของการเกิดอคติที่ไม่ชัดเจนหรือมีความเสี่ยงสูง และไม่มีการศึกษาใดให้สิ่งแทรกแซงมากกว่า 16 สัปดาห์

โดยภาพรวมเราไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับธัญพืชเต็มเมล็ดและกลุ่มควบคุมสำหรับระดับคอเลสเตอรอลรวม (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 0.07 ช่วงเชื่อมั่น 95% -0.07 ถึง 0.21; การศึกษา 6 เรื่อง (7 การเปรียบเทียบ); ผู้เข้าร่วม 722 คน; หลักฐานมีคุณภาพต่ำ)

ใช้ GRADE ประเมินคุณภาพโดยรวมของหลักฐานที่มีอยู่ต่อคอเลสเตอรอลพบว่ามีคุณภาพต่ำ การศึกษาสี่เรื่องได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอิสระระดับชาติและหน่วยงานรัฐบาล ขณะที่การศึกษาที่เหลือพบว่าได้รับทุนหรือระดมทุนจากหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในผลของธัญพืช

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นางสาวน้ำเพชร จำปาทอง Cochrane ประเทศไทย แปลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2017

Tools
Information