การเพิ่มการดื่มน้ำเพื่อป้องกันนิ่วทางเดินปัสสาวะ

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราดำเนินการศึกษานี้เพื่อหาว่าการดื่มน้ำมากขึ้นสามารถป้องกันการเป็นนิ่วในไตได้หรือไม่.

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

นิ่วในไตพบได้บ่อยในประชากรทั่วไป การดื่มน้ำมากขึ้นอาจป้องกันการมีนิ่วในคนที่ไม่เคยเป็นนิ่วมาก่อน และ/หรือ ช่วยคนที่เคยมีนิ่วในอดีตไม่ให้กลับเป็นอีกครั้ง เราไม่แน่ใจว่าวิธีการนี้ได้ผลดีหรือไม่ และไม่แน่ใจว่าการดื่มน้ำมากขึ้นมีผลอันไม่พึงประสงค์หรือไม่

ลักษณะของการศึกษา

เราตรวจสอบงานวิจัยที่ตีพิมพ์จนถึงตุลาคม 2019 เรารวบรวมการศึกษาที่มีการตัดสินใจแบบไม่สุ่มระหว่างการที่ผู้คนถูกขอให้ดื่มน้ำมากขึ้น (ให้ผลิตปัสสาวะอย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน) หรือผู้คนที่ไม่ได้รับคำแนะนำใดเป็นพิเศษ เราพบว่าไม่มีการศึกษาของคนที่ไม่เคยเป็นนิ่วไตมาก่อน เราพบ 1 การศึกษาซึ่งดำเนินการใน 220 คนที่เคยมีนิ่วที่มีส่วนประกอบของแคลเซียม แต่ไม่มีนิ่วแล้วเมื่อเริ่มต้นการศึกษา อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 41 ปี และสองในสามของผู้เข้าร่วมเป็นผู้ชาย

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เราพบว่าการดื่มน้ำมากขึ้นอาจจะลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำของนิ่ว นอกจากนี้ยังอาจยืดเวลาของการกลับมาเป็นซ้ำของนิ่วเช่นกัน เราไม่พบหลักฐานของผลอันไม่พึงประสงค๋

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

ความน่าเชื่อถือของหลักฐานของทั้งสองผลลัพธ์นั้นอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหมายความว่าผลที่แท้จริงอาจจะแตกต่างกว่านี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่พบหลักฐานของ RCT ในบทบาทของการเพิ่มการบริโภคน้ำเพื่อป้องกันระดับปฐมภูมิของนิ่วระบบปัสสาวะ สำหรับการป้องกันระดับทุติยภูมิ การเพิ่มการบริโภคน้ำจนได้ปัสสาวะอย่างน้อย 2.0 ลิตรต่อวันอาจลดการกลับเป็นซ้ำของนิ่วระบบปัสสาวะและยืดระยะเวลาการกลับเป็นนิ่วซ้ำในคนที่เคยมีประวัติเป็นโรคนิ่วระบบปัสสาวะมาก่อน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของการค้นพบนี้มีข้อจำกัด เราไม่พบหลักฐานสำหรับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคนิ่วของระบบปัสสาวะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยโดยมีความชุกที่เพิ่มขึ้นและมีอัตรากลับเป็นซ้ำสูง การศึกษาแบบสังเกตได้มีการรายงานว่าการเพิ่มการดื่มน้ำมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดนิ่วของระบบปัสสาวะแต่ยังมีข้อจำกัดของคุณภาพของหลักฐาน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริโภคน้ำเพิ่มขึ้นกับการบริโภคน้ำตามมาตรฐานสำหรับการป้องกันการเกิดนิ่วของระบบปัสสาวะในผู้เข้าร่วมที่เคยและไม่เคยมีประวัตินิ่วระบบปัสสาวะ

วิธีการสืบค้น: 

เราดำเนินการค้นหาอย่างเป็นระบบใน PubMed (MEDLINE), EMBASE (Ovid) และ the Cochrane Library จนถึง 15 ตุลาคม 2019 เราทำการค้นหาบทความด้วยมือ (handsearched) การศึกษาทางคลินิกที่ลงทะเบียนไว้ และรายการอ้างอิงของบทความที่ดึงมา เราไม่ได้ใช้ข้อจำกัดใดสำหรับภาษาหรือสถานะของสิ่งพิมพ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) และ การทดลองกึ่งแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (quasi-RCTs) ที่ศึกษาประโยชน์และโทษของการบริโภคน้ำที่เพิ่มขึ้นเทียบกับการดื่มน้ำตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วของระบบปัสสาวะในผู้เข้าร่วมที่เคยหรือไม่เคยมีประวัติเป็นนิ่วระบบปัสสาวะมาก่อน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการวิจัยตามมาตรฐานของ Cochrane ผู้ทบทวนสองคนดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติอย่างมีอิสระต่อกัน เรารวบรวมผลของข้อมูล dichotomous (เช่น อุบัติการณ์/อัตราการเกิดซ้ำของนิ่วระบบปัสสาวะ เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์) โดยใช้สัดส่วนความเสี่ยง (risk ratios; RRs) กับ ช่วงความเชื่อมั่น 95% เราคำนวณ hazard ratio (HRs) และ corresponding 95% CIs เพื่อประเมินผลกระทบต่อการแทรกแซงสำหรับ time-to event outcomes เราประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานโดยวิธี GRADE

ผลการวิจัย: 

การสืบค้นของเราไม่พบการศึกษาแบบ RCTs ที่ศึกษาบทบาทของการเพิ่มการดื่มน้ำเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วของระบบปัสสาวะในผู้เข้าร่วมที่มีหรือไม่มีประวัตินิ่วระบบปัสสาวะมาก่อน (การป้องกันระดับปฐมภูมิ) เราพบ 1 การศึกษาแบบ RCT ที่ประเมินผลของการเพิ่มการดื่มน้ำเปรียบเทียบกับการดื่มน้ำมาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วระบบปัสสาวะในคนที่เคยเป็นนิ่วระบบปัสสาวะมาก่อน (การป้องกันระดับทุติยภูมิ) การศึกษานี้สุ่มผู้เข้าร่วมจำนวน 220 คน (110 ผู้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มเพิ่มการดื่มน้ำ และ 110 อยู่ในกลุ่มควบคุมที่มีการบริโภคน้ำตามมาตรฐาน) การเพิ่มการบริโภคน้ำนิยามโดยการได้ปริมาณปัสสาวะอย่างน้อย 2.0 ลิตรต่อวัน

จากการศึกษานี้ การบริโภคน้ำเพิ่มขึ้นอาจลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วซ้ำ (RR 0.45, 95% CI 0.24 ถึง 0.84; 199 ผู้เข้าร่วม; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เทียบเท่ากับการเกิดนิ่วน้อยลง 149 ราย (43 ถึง 205 ราย) จากผู้เข้าร่วมทุกๆ 1000 ราย กับ การเกิดนิ่วซ้ำ 270 รายจากผู้เข้าร่วมทุกๆ 1000 รายตลอดห้าปีในกลุ่มควบคุม

การบริโภคน้ำเพิ่มขึ้นอาจยืดเวลาการเกิดซ้ำของนิ่วระบบปัสสาวะเปรียบเทียบกับการบริโภคตามมาตรฐาน (HR 0.40, 95% CI 0.20 ถึง 0.79; 199 ผู้เข้าร่วม; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) จากหลักฐานอัตราการเป็นซ้ำของนิ่วระบบปัสสาวะอยู่ที่ 270 จาก 1000 ผู้เข้าร่วมตลอดห้าปี ซึ่งเทียบเท่ากับการลดลงของการเกิดซ้ำถึงน้อยกว่า 152 ราย จาก 1000 ผู้เข้าร่วม (50 ถึง 209 ราย)

จากผลลัพธ์ทั้งสอง เราลดความเชื่อมั่นของหลักฐานจากข้อจำกัดของการศึกษาและความไม่เที่ยงของผลการศึกษา เราไม่พบหลักฐานสำหรับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

บันทึกการแปล: 

แปลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020 โดย พญ.กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tools
Information