Homeopathic Oscillococcinum ® สำหรับการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่และการเจ็บป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อตรวจสอบว่า Homeopathic Oscillococcinum ® มีประสิทธิภาพมากกว่ายาหลอกในการป้องกันและ/หรือรักษาโรคไข้หวัดใหญ่และอาการเจ็บป่วยที่คล้ายไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่หรือเด็ก

ความเป็นมา
ไข้หวัดใหญ่ ('the flu') เป็นโรคทางเดินหายใจจากไวรัสที่มีการติดเชื้อสูง นอกเหนือจากการรักษาภาวะแทรกซ้อน (เช่น โรคปอดบวม) กลยุทธ์ทางการแพทย์ทั่วไปในการป้องกันหรือรักษาโรคไข้หวัดใหญ่นั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือน่าพอใจอย่างสิ้นเชิง Oscillococcinum ® เป็นยาโฮมีโอพาติก (homeopathic) ที่มีความเจือจางสูงที่ผลิตจากหัวใจและตับของเป็ดป่า ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ บางคนรับประทาน Oscillococcinum ® เป็นประจำในช่วงฤดูหนาวเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือเพื่อรักษาจากอาการไข้หวัดใหญ่

ลักษณะของการศึกษา
เรารวบรวมการศึกษา 6 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยการทดลองเชิงป้องกัน 2 ฉบับ (ทั้งหมด 327 ราย มีตั้งแต่เยาวชนถึงวัยกลางคนในรัสเซีย) และการทดลองเชิงการรักษา 4 ฉบับ (ทั้งหมด 1196 คน วัยรุ่นและผู้ใหญ่ในฝรั่งเศสและเยอรมนี)

ผลการศึกษาที่สำคัญ
ข้อค้นพบจากการทดลองเชิงการป้องกันทั้ง 2 ฉบับไม่ได้แสดงให้เห็นว่า Oscillococcinum ® สามารถป้องกันการเกิดไข้หวัดใหญ่ได้ แม้ว่าผลลัพธ์จากการทดลองทางคลินิกอีก 4 ฉบับ จะชี้ให้เห็นว่า Oscillococcinum ® บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ได้ใน 48 ชั่วโมง สิ่งนี้อาจเป็นเพราะความลำเอียงในวิธีการศึกษาทดลอง มีรายงานจากผู้ป่วยรายหนึ่งว่ามีอาการปวดศีรษะหลังจากรับประทาน Oscillococcinum ® หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงกันยายน 2014

คุณภาพของหลักฐาน
มาตรฐานโดยรวมของการรายงานการวิจัยนั้นไม่ดี ดังนั้นในหลายแง่ของวิธีการทดลองและผลลัพธ์ของความเสี่ยงที่จะเกิดอคตินั้นไม่ชัดเจน ดังนั้นเราจึงตัดสินให้หลักฐานโดยรวมมีคุณภาพต่ำ นั้นจึงทำให้ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ Oscillococcinum ® ในการป้องกันหรือรักษาโรคไข้หวัดใหญ่และอาการเจ็บป่วยที่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานที่ไม่ดีพอที่จะให้ข้อสรุปได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ Oscillococcinum ® ในการป้องกันหรือรักษาโรคไข้หวัดใหญ่และอาการเจ็บป่วยที่คล้ายไข้หวัดใหญ่ การค้นพบของเราไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่ Oscillococcinum ® อาจมีผลการรักษาที่เป็นประโยชน์ทางคลินิก แต่เนื่องจากการศึกษาที่เข้าเกณฑ์มีคุณภาพต่ำ หลักฐานจึงไม่น่าสนใจ ไม่มีหลักฐานแสดงถึงสิ่งอันตรายที่สำคัญทางคลินิกเนื่องมาจากการใช้ Oscillococcinum ®

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคจากเชื้อไวรัสที่มีการติดเชื้อสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว Oscillococcinum ® เป็นยาโฮมีโอพาติก (Homeopathic) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากหัวใจและตับของเป็ดป่าในสัดส่วน 1% จากนั้นจึงนำมาเจือจางด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ 200 ครั้ง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบว่า Homeopathic Oscillococcinum ® มีประสิทธิภาพมากกว่ายาหลอกในการป้องกันและ/หรือรักษาโรคไข้หวัดใหญ่และอาการเจ็บป่วยที่คล้ายไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่หรือเด็ก

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาจาก CENTRAL (2014, ฉบับที่ 8), MEDLINE (1966 ถึงสัปดาห์ที่ 4 สิงหาคม 2014), MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations (4 กันยายน 2014), AMED (2006 ถึง กันยายน 2014), Web of Science (1985 ถึง กันยายน 2014), LILACS (1985 ถึง กันยายน 2014) และ EMBASE (1980 ถึง กันยายน 2014) เราติดต่อผู้ผลิต Oscillococcinum ® เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุมใช้ยาหลอกของ Oscillococcinum ® ในการป้องกันและ/หรือการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่และอาการเจ็บป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่หรือเด็ก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 3 คน ที่เป็นอิสระต่อกันได้ดึงเอาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของอคติในการทดลองที่เหมาะสม

ผลการวิจัย: 

ไม่มีการทดลองใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปี 2014 นี้ เรารวบรวมการศึกษา 6 ฉบับ: การศึกษาทดลองการป้องกันโรค 2 ฉบับ (คนหนุ่มสาวจนถึงวัยกลางคน 327 คนในรัสเซีย) และการทดลองการรักษา 4 ฉบับ (วัยรุ่นและผู้ใหญ่ 1196 คนในฝรั่งเศสและเยอรมนี) มาตรฐานโดยรวมของการรายงานการทดลองนั้นไม่ดี และด้วยเหตุนี้มุมมองด้านระเบียบวิธีวิจัยที่สำคัญหลายประการของการทดลองจึงมีความเสี่ยงของการเกิดอคติไม่ชัดเจน ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างผลของ Oscillococcinum ® และยาหลอกในการป้องกันอาการเจ็บป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่: อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.48, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.17 ถึง 1.34, ค่า P = 0.16 การทดลองการรักษา 2 ฉบับ (ถูกตัดสินว่า 'มีคุณภาพต่ำ') รายงานข้อมูลที่เพียงพอที่ยอมรับให้ดึงข้อมูลเต็มได้: 48 ชั่วโมงหลังจากการรักษาช่วงต้น มี absolute risk reduction 7.7% ของความถี่ในการบรรเทาอาการที่ใช้ยา Oscillococcinum ® เมื่อเทียบกับยาหลอก (ความแตกต่างของความเสี่ยง (RD) 0.077, 95% CI 0.03 ถึง 0.12); RR เท่ากับ 1.86 (95% CI 1.27 ถึง 2.73; ค่า P = 0.001) มีนัยสำคัญแต่ผลกระทบที่สังเกตุได้นั้นน้อยลงในวันที่ 3 (RR 1.27, 95% CI 1.03 ถึง 1.56; ค่า P = 0.03) และไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มในวันที่ 4 (RR 1.11, 95% CI 0.98 ถึง 1.27; ค่า P = 0.10) หรือวันที่ 5 (RR 1.06, 95% CI 0.96 ถึง 1.16; ค่า P = 0.25) การศึกษา 1 จาก 6 ฉบับ รายงานผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการไม่พึงประสงค์ (ปวดศีรษะ) จากการใช้ Oscillococcinum ®

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ฎลกร จำปาหวาย

Tools
Information