هومیوپاتی ®Oscillococcinum برای پیشگیری و درمان بیماری آنفلوآنزا و شبه-آنفلوآنزا

سوال مطالعه مروری
تعیین اینکه هومیوپاتی ®Oscillococcinum موثرتر از دارونما (placebo) در پیشگیری و/یا درمان بیماری آنفلوانزا و شبه-آنفلوانزا در بزرگسالان یا کودکان است یا خیر.

پیشینه
آنفلوآنزا(«فلو (the flu)») یک بیماری تنفسی ویروسی بسیار عفونی است. به غیر از درمان‌های عوارض (مانند پنومونی)، استراتژی‌های پزشکی مرسوم، برای پیشگیری یا درمان آنفلوآنزا کاملا موثر یا رضایت‌بخش نیستند. ®Oscillococcinum نوع رقیقی از فرآورده‌های هومیوپاتی است که از قلب و کبد اردک وحشی تهیه می‌شود که ممکن است مخزن ویروس‌های فلو باشند. برخی از افراد ®Oscillococcinum را به‌طور منظم در طول ماه‌های زمستان، به منظور پیشگیری از فلو یا به عنوان درمان برای علائم فلو مصرف می‌کنند.

ویژگی‌های مطالعه
ما شش مطالعه را وارد کردیم که از دو کارآزمایی پیشگیری (در مجموع 327 جوان تا بزرگسال میانسال در روسیه) و چهار کارآزمایی درمان (در مجموع 1196 نوجوان و بزرگسال در فرانسه و آلمان) تشکیل می‌شد.

نتایج کلیدی
یافته‌های حاصل از دو کارآزمایی پیشگیری نشان ندادند که ®Oscillococcinum می‌تواند از بروز آنفلوآنزا پیشگیری کند. اگر‌چه نتایج حاصل از چهار کارآزمایی بالینی دیگر نشان داد که ®Oscillococcinum باعث رهایی از علائم آنفلوانزا در 48 ساعت می‌شود، این موضوع ممکن است به دلیل سوگیری در روش‌های کارآزمایی باشد. یک بیمار سردرد را پس از مصرف ®Oscillococcinum گزارش کرد. شواهد تا سپتامبر 2014 به‌روز است.

کیفیت شواهد
استاندارد کلی گزارش‌دهی پژوهش ضعیف بود، و در نتیجه بسیاری از جنبه‌های روش‌های کارآزمایی و نتایج، در معرض خطر نامشخص سوگیری (bias) قرار داشتند. بنابراین شواهد به‌طور کلی با کیفیت پایین در نظر گرفته شد، که از نتیجه‌گیری روشن در مورد اثر ®Oscillococcinum در پیشگیری یا درمان آنفلوآنزا و شبه-آنفلوآنزا پیشگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد خوب کافی برای اطمینان از نتیجه‌گیری قوی در مورد اثر ®Oscillococcinum در پیشگیری یا درمان بیماری آنفلوآنزا و شبه-آنفلوآنزا وجود ندارد. یافته‌های ما این احتمال را رد نمی‌کند که ®Oscillococcinum می‌تواند اثر درمانی بالینی مفیدی داشته باشد، اما با توجه به کیفیت پایین مطالعات واجد شرایط، شواهد قانع کننده نیستند. شواهدی از آسیب‌های مهم بالینی در اثر ®Oscillococcinum وجود نداشت.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی بسیار عفونی است که به خصوص در ماه‌های زمستان شایع است. ®Oscillococcinum نوعی داروی هومیوپاتی ثبت شده است که از محلول 1% عصاره قلب و کبد اردک وحشی تهیه شده، و سپس به‌طور سریالی 200 بار با آب و الکل رقیق می‌شود.

اهداف: 

تعیین اینکه هومیوپاتی ®Oscillococcinum موثرتر از دارونما (placebo) در پیشگیری و/یا درمان بیماری آنفلوانزا و شبه-آنفلوانزا در بزرگسالان یا کودکان است یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما در CENTRAL (2014، شماره 8)، MEDLINE (1966 تا هفته 4 آگوست، 2014)، MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations (4 سپتامبر 2014)، AMED (2006 تا سپتامبر 2014)، Web of Science (1985 تا سپتامبر 2014)، LILACS (1985 تا سپتامبر 2014) و EMBASE ( 1980 تا سپتامبر 2014) جست‌وجو کردیم. ما با تولید‌کنندگان ®Oscillococcinum برای کسب اطلاعات در مورد کارآزمایی‌های بیشتر تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی، کنترل شده با دارونما (placebo) برای تعیین اینکه ®Oscillococcinum موثر‌تر از دارو‌نما در پیشگیری و/یا درمان بیماری آنفلوآنزا و شبه-آنفلوانزا در بزرگسالان یا کودکان است یا خیر.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

سه نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج و خطر سوگیری (bias) را در کارآزمایی‌های واجد شرایط ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی جدیدی در این به‌روز‌رسانی 2014 گنجانده نشد. ما شش مطالعه را وارد کردیم: دو کارآزمایی پروفیلاکسی (در مجموع 327 بزرگسال جوان تا میانسال در روسیه) و چهار کارآزمایی درمانی (در مجموع 1196 نوجوان و بزرگسال در فرانسه و آلمان). استاندارد کلی گزارش‌دهی کارآزمایی ضعیف بود و از این رو بسیاری از جنبه‌های مهم روش‌شناسی کارآزمایی‌ها، دارای خطر نامشخص سوگیری بودند. بین اثرات ®Oscillococcinum و دارونما، در پیشگیری از بیماری شبه-آنفلوآنزا، تفاوت آماری مهمی وجود نداشت: خطر نسبی (RR): 0.48؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.17 تا 1.34؛ P value = 0.16. دو کارآزمایی درمان (با «کیفیت پایین» قضاوت شدند) اطلاعات کافی را برای استخراج کامل داده‌ها گزارش کردند: 48 ساعت پس از شروع درمان، کاهش خطر مطلق 7.7% در فراوانی تسکین علائم با ® Oscillococcinum در مقایسه با دارونما وجود داشت (تفاوت خطر (RD): 0.077؛ 95% CI؛ 0.03 تا 0.12)؛ RR معادل 1.86 بود (95% CI؛ 1.27 تا 2.73؛ P value= 0.001). اثری معنادار اما کوچکی در سه روز مشاهده شد (RR؛ 1.27؛ 95% CI؛ 1.03 تا 1.56؛ P value = 0.03)، و تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها در چهار روز (RR؛ 1.11؛ 95% CI؛ 0.98 تا 1.27؛P value =0.10) یا در پنج روز (RR؛ 1.06؛ 95% CI؛ 0.96 تا 1.16؛ P value = 0.25) مشاهده نشد. یکی از شش مطالعه گزارش کرد که یک بیمار دچار عوارض جانبی (سردرد) بر اثر مصرف ®Oscillococcinum شد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information