Otyłość a ryzyko niekorzystnych wyników u chorych na COVID-19

Jaki jest wpływ otyłości na wyniki zdrowotne u chorych na COVID-19?

Kluczowe informacje

• Istnieją wystarczające dane naukowe potwierdzające, że ekstremalna otyłość (BMI >40 kg/m 2 ) zwiększa ryzyko zgonu, konieczności zastosowania rurki do oddychania, hospitalizacji i przyjęcia na oddział intensywnej terapii z powodu COVID-19. 

• Otyłość ogólnie powoduje, że dana osoba potrzebuje wprowadzenia specjalnej wymaga rurki do oddychania.

• Im większe BMI, tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie ciężko przechodzić COVID-19.  

Co to jest otyłość?

Otyłość definiuje się jako nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie tłuszczu w różnych częściach ludzkiego ciała, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Do oceny otyłości można wykorzystać różne wskaźniki, takie jak wskaźnik masy ciała (BMI), który jest wyrażony jako masa ciała w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu. WHO sklasyfikowała otyłość w 3-stopniowej skali. Zgodnie z tą klasyfikacją otyłość stopnia I obejmuje BMI w zakresie od 30 do 35 kg/m 2 , stopnia II od 35 do 40 kg/m 2 , a stopnia III od 40 kg/m 2 i więcej.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy otyłość ma jakikolwiek wpływ na śmiertelność, wymaganie wprowadzenia rurki do oddychania, ryzyko hospitalizacji, przyjęcia na OIOM, poważnych chorób lub zapalenia płuc w przebiegu COVID-19.  

Co zrobiliśmy?

Przeprowadziliśmy systematyczne wyszukiwanie w medycznych bazach danych dotyczące związku otyłości ze śmiertelnością i innymi wynikami w okresie od grudnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. Następnie skategoryzowaliśmy i oceniliśmy te wyniki na podstawie naszego zaufania do danych naukowych, wielkości badania i jego jakości.

Czego się dowiedzieliśmy?

Zidentyfikowaliśmy 171 kwalifikujących się badań, z czego 149 badań (12 045 976 uczestników) dostarczyło danych ilościowych do ≥1 z naszych metaanaliz. Jeśli chodzi o punkty końcowe, w 111 badaniach oceniano śmiertelność, w 48 – konieczność zastosowania rurki do oddychania, w 47 – ryzyko przyjęcia na OIOM, w 34 – ryzyko hospitalizacji, w 32 – ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, w 6 – ryzyko zapalenia płuc, w 5 – długość hospitalizacji, w 2 – długość pobytu na OIOM, a w 1 badaniu – czas stosowania rurki do oddychania. 

Głównie wyniki

Wykazano, że istnieją dane naukowe o dużej wiarygodności wskazujące, że otyłość III stopnia wiąże się z większym ryzykiem zgonu wśród chorych na COVID-19. Stwierdziliśmy jednak, że w łagodnych przypadkach otyłości (stopnia I i II) czynnik ten może nie być niezależnie związany ze zwiększonym ryzykiem zgonu w tej grupie chorych. Podobnie, jesteśmy bardzo pewni, że otyłość jest niezależnym ważnym czynnikiem związanym z ryzykiem konieczności zastosowania rurki do oddychania u chorych na COVID-19. Jednak szacowane wielkości efektów nie były zgodne z zależnością dawka-odpowiedź wśród zwiększających się stopni otyłości dla przyjęcia na OIOM, hospitalizacji, ciężkiego przebiegu COVID-19 i zapalenia płuc. Podsumowując, w niniejszym przeglądzie zbadano potencjalny związek między występowaniem otyłości a ryzykiem niekorzystnych skutków w przebiegu COVID-19. Byliśmy w stanie zebrać dane naukowe z wielu badań i doszliśmy do wniosku, że istnieje związek między otyłością i ryzykiem zgonu oraz koniecznością stosowania rurki do oddychania (dane wysokiej jakości).

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Chociaż BMI jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem, związek między BMI i zawartością tkanki tłuszczowej jest nieliniowy. Co więcej, w naszym przeglądzie nie dokonano dyskryminacji między samodzielnie zgłaszanym i mierzonym BMI. Wreszcie, pomimo naszych najlepszych starań, nie byliśmy w stanie nadążyć za szybkim tempem publikacji na temat COVID-19. 

Na ile aktualne są dane naukowe?
Dane naukowe obejmują okres do kwietnia 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information