Jak można lepiej komunikować się w temacie środków, które pomagają zapobiegać i kontrolować COVID-19?

Kluczowe informacje

- W trakcie pandemii, rząd i inne władze powinny jasno komunikować się ze społeczeństwem w temacie sposobów zapewnienia jego bezpieczeństwa. Komunikacja ta powinna być dobrze zaplanowana i opierać się na obopólnym zaufaniu. W planowanie i realizację wzajemnej komunikacji należy zaangażować osoby i społeczności dotknięte pandemią. Komunikacja powinna docierać do wszystkich osób w całej społeczności, w tym również do tych, którzy mają trudności z czytaniem i pisaniem, do osób mówiących w innym języku niż dominujący w społeczności oraz osób borykających się z innymi trudnościami. Jasna komunikacja może poprawić skuteczność w przestrzeganiu środków zapewniających bezpieczeństwo.

- W niniejszym przeglądzie zidentyfikowano 6 tematów, które mogą wyznaczać kierunki najlepszych praktyk w zakresie komunikacji w temacie zdrowia publicznego podczas pandemii. Tematy te to:

1) Wzmocnienie zaufania publicznego i przeciwdziałanie dezinformacji;

2) Dwustronna komunikacja angażująca społeczności, tak aby ludzie mogli mieć wpływ na najskuteczniejszy sposób komunikacji;

3) Rozwój i przygotowanie do komunikacji ogólnopublicznej poprzez rozważenie, kim są odbiorcy i w jaki sposób można zaspokoić różne potrzeby ludzi w obrębie społeczności;

4) Funkcje komunikacji ogólnopublicznej, w tym sposób i czas przekazywania informacji;

5) Wspieranie zmiany zachowań na poziomie zarówno indywidualnym, jak i populacyjnym;

6) Rozwijanie i utrzymywanie na przestrzeni czasu otwartości i zdolności reagowania na komunikację w obszarze zdrowia publicznego.

- Wyniki przeglądu mogą pomóc rządowi i innym władzom w podejmowaniu decyzji dotyczących komunikacji w zakresie zdrowia publicznego podczas pandemii. Ustalenia te są istotne w kontekście pandemii COVID-19 i przyszłych sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym. Ustalenia te można zastosować w różnych krajach oraz w różnych sytuacjach wyjątkowych.

- W niniejszym przeglądzie wykryto pewne luki w badaniach. Obejmowały one: komunikację z osobami, które są bardziej narażone na poważne zachorowanie lub śmierć z powodu COVID-19, komunikację w krajach o niższych i średnich dochodach oraz komunikację w środowiskach o nierównościach społecznych. Dalsze badania w tych obszarach mogą pomóc w poszerzeniu wiedzy i ulepszeniu praktyk związanych z komunikacją w czasie pandemii.

Czym są środki fizycznego dystansowania się?

Termin „środki fizycznego dystansowania się” opisuje sposoby ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób, takich jak COVID-19, poprzez ograniczenie fizycznego kontaktu między ludźmi. Obejmują one śledzenie kontaktów, unikanie tłumów, izolację, kwarantannę oraz środki mające na celu ograniczenie przenoszenia wirusa w szkołach i w miejscach pracy.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie sposoby komunikacji ze społeczeństwem są najlepsze, aby zwiększyć zrozumienie i stosowanie przez ludzi środków dystansowania fizycznego w celu ochrony siebie i ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych podobnych chorób. Również chcieliśmy dowiedzieć się, czy istnieją sposoby komunikacji, które działają lepiej w niektórych grupach w społeczności, w tym u osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Co zrobiliśmy?

Aktualizację przeglądu przeprowadzono w 2020 roku. Przegląd z 2020 r. obejmował badania pierwotne (jakościowe i ilościowe) oraz źródła wtórne (badania przeglądowe i wytyczne).

Szukając tej aktualizacji, skupialiśmy się na wytycznych lub badaniach przeglądowych sprawdzających komunikację w temacie środków zapewniających dystans fizyczny w celu zapobiegania i/lub kontrolowania COVID-19 lub wybranych innych chorób zakaźnych. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki włączonych badań i wytycznych wraz z ustaleniami z przeglądu z 2020 r.

Czego się dowiedzieliśmy?

W naszym przeglądzie uwzględniono 68 badań (wytyczne, przeglądy i badania pierwotne [badania przeprowadzone były przez naukowców zbierających oryginalne dane]). Niniejsza aktualizacja dodała 17 wytycznych i 20 przeglądów (uznawanych za badania wtórne) do pierwotnego przeglądu z 2020 roku.

Zidentyfikowaliśmy 6 głównych tematów związanych z planowaniem i wdrażaniem komunikacji dotyczącej dystansu fizycznego podczas pandemii.

Tematy te mogą stanowić podstawę polityki i podejmowania decyzji dotyczących komunikacji w sytuacjach kryzysowych związanych z pandemią i zdrowiem publicznym. Tematy te to: 1) Wzmacnianie zaufania publicznego i przeciwdziałanie dezinformacji; 2) Komunikacja dwukierunkowa; 3) Rozwój i przygotowanie do komunikacji ogólnopublicznej; 4) Cechy komunikacji ogólnopublicznej; 5) Wspieranie zmiany zachowań na poziomie indywidualnym i populacyjnym; 6) Wspieranie i podtrzymywanie otwartości i reakcji na komunikację w zakresie zdrowia publicznego.

Jakie są ograniczenia analizowanych danych naukowych?

Aktualizacja koncentruje się na przeglądach i wytycznych. Zazwyczaj reprezentują one najlepsze dostępne dane naukowe, ale w tej aktualizacji oceniono je głównie jako niskiej lub umiarkowanej jakości. Ze względu na różną konstrukcję badań, ocena ich jakości nie służy do tworzenia hierarchii (rankingu) dowodów.

Mocną stroną tego przeglądu jest to, że główne tematy i ustalenia pochodzą z różnych źródeł, w tym z badań podstawowych, przeglądów i wytycznych. Podobne wyniki często podawano w różnych typach badań, w różnych populacjach i warunkach. Ustalenia z tego zaktualizowanego przeglądu również opierają się na wytycznych z przeglądu z 2020 r., uzupełniając kluczowe ustalenia i wypełniając główne luki. Uzyskanie podobnych wyników w różnych typach badań i dodanie nowych informacji w ramach tej aktualizacji, zwiększa naszą pewność co do wyników, mimo że jakość większości uwzględnionych badań jest niska lub umiarkowana. W związku z faktem, że ostatnie wyszukiwanie nowych danych naukowych miało miejsce w 2021 r., prawdopodobne jest, że obecnie istnieją kolejne, istotne dane naukowe.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information