Czynniki wpływające na świadczenie usług rehabilitacji domowej u osób wymagających rehabilitacji: jakościowa synteza danych naukowych

Celem tej jakościowej syntezy danych naukowych Cochrane było zbadanie czynników wpływających na usługi rehabilitacyjne świadczone w domach pacjentów. W syntezie przyjrzano się usługom, które świadczono osobiście, jak również usługom, które dostarczano za pośrednictwem telerehabilitacji. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizowaliśmy 53 badania jakościowe.

Najważniejsze informacje

Rehabilitacja domowa, świadczona osobiście lub poprzez telerehabilitację, może być postrzegana jako dostępniejsza i wygodniejsza niż usługi stacjonarne. Pacjenci, świadczeniodawcy i członkowie rodzin opisują również, w jaki sposób usługi domowe mogą zmienić charakter ich relacji i mieć praktyczne i zasobowe implikacje, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Co analizowano w niniejszym przeglądzie?

Pandemia COVID-19 doprowadziła do większego zainteresowania się domową opieką zdrowotną. Obejmuje ona świadczenia usług rehabilitacyjnych w warunkach domowych realizowanych bezpośrednio lub z wykorzystaniem telerehabilitacji. W procesie powrotu pacjentów do zdrowia domowe usługi rehabilitacyjne mogą stać się powszechną opcją, lub ich uzupełnieniem, zamiast usług świadczonych w ośrodkach. Telerehabilitacja staje się również coraz bardziej powszechna wraz ze zwiększeniem dostępu ludzi do technologii cyfrowych.

Jakie są główne wyniki niniejszego przeglądu?

Przeanalizowaliśmy 53 badania jakościowe, w których pacjenci otrzymywali świadczenia rehabilitacyjne we własnych domach. W niektórych badaniach świadczeniodawcy udzielali ich osobiście. W pozostałych badaniach świadczeniodawcy udzielali świadczenia poprzez telerehabilitację z wykorzystaniem technologii cyfrowych. W badaniach analizowano opinie i doświadczenia pacjentów, rodzin i pracowników służby zdrowia. Większość badań pochodziła z krajów o wysokich dochodach.

Nasze wyniki podkreślają kilka czynników, które mogą wpływać na organizację i realizację rehabilitacji domowej. Nasze zaufanie co do wiarygodności poniższych wyników uznaliśmy za umiarkowane lub wysokie.

Usługi rehabilitacyjne w domu świadczone osobiście lub poprzez telerehabilitację

Pacjenci postrzegają usługi domowe jako wygodne i mniej zakłócające ich codzienne czynności. Pacjenci i świadczeniodawcy sugerują również, że usługi te mogą zachęcać pacjentów do odpowiedzialności za własne zdrowie i sprawić, że poczują się współodpowiedzialni w procesie rehabilitacji. Jednak pacjenci, członkowie rodzin i świadczeniodawcy opisują problemy związane z prywatnością i poufnością, gdy usługi są świadczone w domu. Obejmują one większą prywatność wynikającą z możliwości ćwiczeń w domu, ale także utratę prywatności, gdy życie domowe staje się widoczne dla innych.

Pacjenci i świadczeniodawcy opisują również inne czynniki, które mogą wpływać na powodzenie usług rehabilitacyjnych w domu. Obejmują one wsparcie ze strony świadczeniodawców i członków rodziny, dobrą komunikację z świadczeniodawcami, wymagania stawiane pacjentom i ich otoczeniu oraz przejście od usług szpitalnych do usług świadczonych w domu.

Istota telerehabilitacji

Pacjenci, członkowie rodzin i świadczeniodawcy postrzegają telerehabilitację jako szansę na zwiększenie dostępności usług. Świadczeniodawcy wskazują jednak na praktyczne problemy przy ocenie, czy pacjenci prawidłowo wykonują ćwiczenia. Świadczeniodawcy i pacjenci opisują również zakłócenia ze strony członków rodziny.

Ponadto świadczeniodawcy skarżą się na brak sprzętu, infrastruktury i utrzymania, a pacjenci powołują się na problemy z użytecznością i frustrację związaną z technologią cyfrową. Świadczeniodawcy mają różne opinie na temat tego, czy telerehabilitacja jest dla nich opłacalna. Jednak wielu pacjentów postrzega telerehabilitację jako przystępną cenowo i oszczędną pod warunkiem zapewnienia sprzętu i infrastruktury.

Pacjenci i świadczeniodawcy sugerują, że telerehabilitacja może zmienić charakter ich relacji. Na przykład niektórzy pacjenci opisują, jak telerehabilitacja przyczynia się do łatwiejszej i swobodniejszej komunikacji. Inni pacjenci opisują poczucie opuszczenia podczas otrzymywania usług telerehabilitacyjnych.

Pacjenci, członkowie rodzin i świadczeniodawcy domagają się łatwych w użyciu technologii oraz większej liczby szkoleń i większego wsparcia. Sugerują również, że konieczne jest przeprowadzenie co najmniej kilku sesji osobistych ze świadczeniodawcą. Uważają, że same usługi telerehabilitacyjne mogą utrudniać nawiązanie niezbędnych kontaktów. Tłumaczą też, że niektóre usługi wymagają bezpośredniego kontaktu świadczeniodawcy (terapii manualnej). Świadczeniodawcy podkreślają znaczenie personalizacji usług do potrzeb i okoliczności każdej osoby.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 16 czerwca 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information