Zmniejszenie spożycia aflatoksyn dzięki edukacji rolniczej w celu poprawy procesu wzrastania niemowląt i dzieci w krajach słabo i średnio rozwiniętych

Pytanie badawcze

Czy zapewnienie edukacji rolniczej i żywieniowej w zakresie zmniejszania spożycia aflatoksyn (pochodzących z zanieczyszczonych upraw żywności) w gospodarstwach domowych i społecznościach krajów słabo i średnio rozwiniętych poprawia proces wzrastania niemowląt i dzieci, w porównaniu ze zwykłą edukacją lub jej brakiem?

Wprowadzenie

Aflatoksyny to toksyny wytwarzane przez pleśnie, które zanieczyszczają uprawy roślin spożywczych. Kukurydza i orzechy ziemne są głównym źródłem aflatoksyn w diecie, ponieważ wiele osób żyjących w krajach słabo i średnio rozwiniętych spożywa je w dużych ilościach. Wyniki niektórych badań przeprowadzonych w tych krajach sugerują, że może istnieć związek między spożyciem aflatoksyn w czasie ciąży i wczesnego dzieciństwa a wzrostem u niemowląt i małych dzieci.

Charakterystyka badań

Przeprowadzono trzy badania u kobiet w ciąży i karmiących piersią (1168 par matka-dziecko), kobiet w wieku rozrodczym (N = 231) oraz niemowląt i małych dzieci (w wieku <59 miesięcy) ze społeczności wiejskich, utrzymujących się z hodowli kukurydzy w Kenii, Tanzanii i Zimbabwe. Tylko jedno badanie przeprowadzone w Tanzanii, przy niejasnym wpływie na ryzyko wystąpienia błędu systematycznego, dostarczyło danych do tego przeglądu, ponieważ w innym badaniu nie podano żadnych wyników istotnych dla tego przeglądu, a w jeszcze kolejnym nie udało się uzyskać nieopublikowanych danych dotyczących wzrostu, nawet po skontaktowaniu się z autorami tego badania.

W badaniu przeprowadzonym wśród kobiet karmiących piersią i ich dzieci sprawdzano wpływ edukacji rolniczej (prezentacje mające na celu zmianę praktyk rolników po zbiorach kukurydzy w celu zmniejszenia zawartości aflatoksyn [na przykład poprzez ręczne sortowanie i odłupywanie kukurydzy, stosowanie arkuszy suszących i środków owadobójczych]) na masę ciała dzieci, odniesioną do wieku (z-score) po 6 miesiącach (z-score ocenia różnicę między masą ciała badanych dzieci a medianą w populacji podobnych dzieci). Pracownicy zajmujący się rozbudową rolnictwa wyświadczali standardowe usługi rolnikom z grupy kontrolnej.

Główne wyniki

Wyniki o bardzo niskiej wiarygodności pochodzące z jednego badania sugerowały, że masa ciała odniesiona do wieku u 128 dzieci z gospodarstw rolniczych, które otrzymały edukację rolniczą, może poprawić się o 0,57 (wskaźnik z-score), w porównaniu ze 121 dzieci z gospodarstw domowych, w których rolnicy otrzymywali tylko standardowe usługi. Oznacza to, że dziewczynka z grupy eksperymentalnej o prawidłowej masie ciała, w okresie od 3 do 9 miesięcy przybrałaby na wadze o około 450 do 690 gramów więcej niż dziewczynka z grupy kontrolnej. To znacząca różnica.

Innym sposobem pomiaru tego efektu jest porównanie odsetka niemowląt z niedowagą (masa ciała odniesiona do wieku ≥2 odchylenia standardowe poniżej mediany) w każdej z grup, po zastosowaniu interwencji. W tym przypadku edukacja rolnicza może zmniejszyć odsetek dzieci z niedowagą średnio o 6,7% (wynik o bardzo niskiej wiarygodności), w porównaniu ze standardowymi usługami.

Żadne z uwzględnionych badań nie dotyczyło wpływu edukacji żywieniowej na długość procesu wzrastania, ani na niezamierzone efekty edukacji rolniczej lub żywieniowej.

Dane naukowe dotyczące wpływu edukacji rolniczej lub żywieniowej zmniejszającej narażenie na aflatoksyny na wzrost dzieci w krajach słabo i średnio rozwiniętych były bardzo ograniczone. Dane z jednego z badań sugerowały, że edukacja rolnicza ukierunkowana na zmianę praktyk stosowanych przez rolników po zbiorach w celu zmniejszenia narażenia na aflatoksyny może prowadzić do zwiększenia masy ciała dzieci w stosunku do zwykłej edukacji lub jej braku.

Literatura została przeszukana do sierpnia 2019 r.

Jakość danych naukowych

Mamy bardzo niską pewność co do wiarygodności tych wyników. Rzeczywisty wpływ może się znacznie różnić.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Piechota Redakcja: Izabela Zapała, Karolina Moćko

Tools
Information