Zmniejszenie spożycia aflatoksyn dzięki edukacji rolniczej w celu poprawy procesu wzrastania niemowląt i dzieci w krajach słabo i średnio rozwiniętych

Pytanie badawcze

Czy zapewnienie edukacji rolniczej i żywieniowej w zakresie zmniejszenia spożycia aflatoksyn (pochodzących z zanieczyszczonych upraw żywności) w gospodarstwach domowych i społecznościach krajów słabo i średnio rozwiniętych (LMICs), poprawia proces wzrastania niemowląt i dzieci w porównaniu ze zwykłą edukacją lub jej brakiem?

Wprowadzenie

Aflatoksyny to toksyny wytwarzane przez pleśnie, które zanieczyszczają uprawy roślin spożywczych. Kukurydza zwyczajna i orzechy ziemne są głównym źródłem aflatoksyn w diecie, ponieważ spożywane są w dużych ilościach i przez wiele osób żyjących w krajach słabo i średnio rozwiniętych. Niektóre badania z tych krajów sugerują, że może istnieć związek między spożyciem aflatoksyn w czasie ciąży i wczesnego dzieciństwa, a wzrostem u niemowląt i małych dzieci.

Charakterystyka badań

Przeprowadzono trzy badania u kobiet w ciąży i karmiących piersią (1168 par matka-dziecko), kobiet w wieku rozrodczym (N = 231) oraz niemowląt i małych dzieci (< 59 miesięcy) ze społeczności wiejskich, utrzymujących się z hodowli kukurydzy w Kenii, Tanzanii i Zimbabwe. Tylko jedno badanie w Tanzanii, przy niejasnym poziomie narażenia na stronniczość, dostarczyło danych do tego przeglądu, ponieważ w innym badaniu nie podano żadnych wyników istotnych dla tego przeglądu, a w jeszcze kolejnym nie udało się uzyskać niepublikowanych danych dotyczących wzrostu, nawet po skontaktowaniu się z autorami tego badania.

W badaniu przeprowadzonym wśród kobiet karmiących piersią i ich dzieci sprawdzano wpływ edukacji rolniczej (prezentacje mające na celu zmianę praktyk rolników po zbiorach kukurydzy w celu zmniejszenia zawartości aflatoksyn (na przykład poprzez ręczne sortowanie i odłupywanie kukurydzy, stosowanie arkuszy suszących i środków owadobójczych)) na wagę dzieci, znormalizowaną dla wieku (odchylenie z-score pomiaru wagi w zależności od wieku (WAZ)), po sześciu miesiącach (z-score ocenia różnicę między tymi dziećmi a medianą populacji podobnych dzieci). Pracownicy zajmujący się rozbudową rolnictwa wyświadczali standardowe usługi rolnikom z grupy kontrolnej.

Główne wyniki

Wynik o bardzo niskiej istotności statystycznej sugerował, że WAZ 128 dzieci z gospodarstw rolniczych, które otrzymały wykształcenie rolnicze, może poprawić się o wynik z-score 0,57, w porównaniu do 121 dzieci z gospodarstw domowych, w których rolnicy otrzymywali tylko standardowe usługi. Oznacza to, że dziewczynka z grupy eksperymentalnej o prawidłowej wadze, w okresie od trzech do dziewięciu miesięcy przybrałaby na wadze o około 450 do 690 gramów więcej w porównaniu z dziewczynką z grupy kontrolnej. To znacząca różnica.

Innym sposobem pomiaru tego efektu jest porównanie odsetka niemowląt z niedowagą (WAZ ≥ 2 odchylenia standardowe poniżej mediany) w każdej z grup, po interwencji. W tym przypadku edukacja rolnicza może zmniejszyć odsetek dzieci z niedowagą średnio o 6,7% (wynik o bardzo niskiej istotności statystycznej) w porównaniu ze standardowymi usługami.

Żadne z uwzględnionych badań nie dotyczyło wpływu edukacji żywieniowej na długość procesu wzrastania, ani na niezamierzone efekty edukacji rolniczej lub żywieniowej.

Dowody wpływu edukacji rolniczej lub żywieniowej zmniejszającej narażenie na aflatoksyny i jej wpływ na wzrost dzieci w krajach słabo i średnio rozwiniętych były bardzo ograniczone. Dane jednego z badań sugerowały, że edukacja rolnicza ukierunkowana na zmianę praktyk stosowanych przez rolników po zbiorach w celu zmniejszenia narażenia na aflatoksyny, może prowadzić do zwiększenia masy ciała dzieci w stosunku do zwykłej edukacji lub jej braku.

Literatura została przeszukana do sierpnia 2019 r.

Jakość danych naukowych

Nie ma zaufania do niniejszych wyników. Rzeczywisty wpływ może znacznie się różnić.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Piechota Redakcja: Izabela Zapała

Tools
Information
Share/Save