Telerehabilitacja dla osób słabowidzących

Jaki był cel niniejszego przeglądu?

Celem tego przeglądu była ocena korzyści płynących ze świadczenia usług rehabilitacji narządu wzroku na odległość (z zastosowaniem telerehabilitacji) dla osób słabowidzących. W telerehabilitacji dostawca usług rehabilitacji wzroku wykorzystuje podejście internetowe zamiast zwykłej opieki w biurze, aby szkolić osoby słabowidzące w celu poprawy wykorzystania pozostałych funkcji wzrokowych. Naszym głównym celem były zmiany w jakości życia związanej z widzeniem osiągnięte dzięki każdemu rodzajowi treningu, mierzone za pomocą kwestionariuszy. Interesowały nas również funkcje wzrokowe, takie jak zdolność czytania, a także zgodność z zaplanowanymi sesjami treningowymi i oceny satysfakcji.

Najważniejsze informacje

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie telemedycyną jako sposobem na pokonanie niektórych z wielu barier związanych z opieką w gabinecie dla osób słabowidzących, 2 trwające badania, po ich zakończeniu, mogą pomóc nam zrozumieć, czy telerehabilitacja może być wykorzystywana do świadczenia usług osobom słabowidzącym i czy efekty telerehabilitacji są podobne do opieki w gabinecie.

Co oceniano w ramach tego przeglądu?

Słabe widzenie to ograniczenie funkcji wzrokowych, których nie można skorygować za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub innych zabiegów medycznych i chirurgicznych. Osoby słabowidzące mogą mieć trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak czytanie czy prowadzenie pojazdów. Około 300 milionów ludzi na całym świecie ma słaby wzrok. Rehabilitacja wzroku jest jednym ze sposobów poprawy jakości życia osób słabowidzących, poprzez ocenę funkcjonowania wzroku, przepisanie odpowiednich pomocy lub urządzeń wspomagających wzrok, oferowanie usług pomocniczych oraz zapewnienie szkoleń w zakresie korzystania z urządzeń powiększających i strategii pozwalających na maksymalne wykorzystanie pozostałej zdolności widzenia. Udowodniono, że stacjonarny trening rehabilitacyjny dla osób słabowidzących jest skuteczny; istnieje jednak wiele wyzwań, które mogą uniemożliwić pacjentom uczestniczenie w wizytach w gabinecie lekarskim. Po przeprowadzeniu dodatkowego szkolenia następuje zwiększenie efektywności urządzeń powiększających oraz poprawa umiejętności korzystania z pozostałego widzenia. Technologia umożliwiła świadczenie niektórych usług opieki zdrowotnej za pośrednictwem Internetu, w tym telerehabilitacji, która oferuje również wygodę sesji rehabilitacyjnych w domu, w znajomym dla danej osoby otoczeniu. Obecnie nie ustalono jednak, czy takie podejście do usług zdalnych sprawdza się w przypadku rehabilitacji wzroku.

Jakie są najważniejsze wnioski tego przeglądu?

Znaleźliśmy 2 trwające badania dotyczące telerehabilitacji dla osób słabowidzących oraz 1 zakończone badanie, które pośrednio dotyczyło pytania badawczego. W zakończonym badaniu wykazano podobne efekty dla telerehabilitacji pod nadzorem terapeuty oraz samodzielnych, kontrolowanych działań polegających na przestrzeganiu zaleceń wskazanych w przewodniku do nauki obsługi nowego, noszonego na ciele urządzenia elektronicznego dla osób słabowidzących.

Na ile aktualne są powyższe dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do 14 września 2021 r. dla badania zakończonego i do 16 marca 2022 r. dla badań trwających.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Oksana Mlynko Redakcja: Anna Koza, Piotr Sekuła, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information