Stosowanie rehabilitacji opartej na ćwiczeniach fizycznych w niewydolności serca

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Osoby z niewydolnością serca doświadczają znacznego upośledzenia wydolności wysiłkowej, co ma szkodliwy wpływ na ich codzienną aktywność, jakość życia związaną ze zdrowiem, a ostatecznie również na częstość przyjęć do szpitala i umieralność.

Charakterystyka badania

Dokonano przeglądu piśmiennictwa naukowego poszukując badań z randomizacją (badań doświadczalnych, w których porównywano dwie lub większą liczbę interwencji, w tym interwencję kontrolną lub brak interwencji, przypisując uczestników losowo do badanych grup), oceniających skuteczność rehabilitacji opartej na ćwiczeniach fizycznych w porównaniu z niewykonywaniem ćwiczeń u osób u dorosłych (po 18. roku życia) z niewydolnością serca. Kryteria włączenia badań do zaktualizowanego przeglądu zostały rozszerzone, aby uwzględnić nie tylko niewydolność serca z obniżeniem frakcji wyrzutowej (HFREF lub "skurczowa niewydolność serca"), lecz także niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFPEF lub "rozkurczowa niewydolność serca"). Przegląd obejmuje badania, których wyniki opublikowano do stycznia 2013 roku.

Najważniejsze wyniki

Odszukano 33 badania z randomizacją obejmujące 4740 uczestników. Wnioski z niniejszej aktualizacji są zgodne z poprzednią wersją (z 2010 roku) tego przeglądu Cochrane i wykazują ważne korzyści płynące ze stosowania rehabilitacji opartej na ćwiczeniach fizycznych, do których należą zmniejszenie ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz poprawa związanej ze zdrowiem jakości życia w porównaniu z postępowaniem bez wykonywania ćwiczeń. Wyniki badań znacznie się różniły w odniesieniu do jakości życia związanej ze zdrowiem. Większość dostępnych danych dotyczyła rehabilitacji opartej na ćwiczeniach fizycznych u osób z HFREF, jednak w obecnej aktualizacji uwzględniono też więcej danych pochodzących od osób obciążonych większym ryzykiem (klasa IV w skali NYHA) i chorych w podeszłym wieku oraz osób z HFPEF, a także więcej programów rehabilitacji realizowanych w warunkach domowych. Nie było danych wskazujących, że ćwiczenia fizyczne zwiększają ryzyko śmierci w krótkiej i długiej perspektywie czasowej. Niewiele danych o charakterze ekonomicznym świadczyło, że rehabilitacja oparta na ćwiczeniach fizycznych jest opłacalna. Potrzeba więcej danych naukowych, aby lepiej ocenić wyniki ćwiczeń fizycznych u osób z HFPEF, a także koszty i efekty programów rehabilitacji z wykonywaniem ćwiczeń wyłącznie w domu.

Jakość danych naukowych

Ocenę jakości metodologicznej i analizę pod kątem potencjalnego błędu systematycznego utrudnił niedostatek szczegółowych informacji na temat metod przeprowadzenia uwzględnionych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Share/Save