Miejscowa blokada nerwów obwodowych u osób ze złamaniem kości udowej

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie: Blokada nerwów obwodowych polega na wstrzyknięciu leku miejscowo znieczulającego w pobliżu nerwów w celu czasowego zablokowania przesyłania impulsów bólowych do mózgu. W niniejszym przeglądzie dokonano analizy danych naukowych pochodzących z badań z randomizacją oceniających skuteczność blokady nerwów obwodowych u chorych ze złamaniem kości stawu biodrowego (kości udowej; przyp. tłum.).

Okres wyszukiwania danych naukowych: Jest to aktualizacja wcześniej opublikowanego przeglądu. Wyszukiwanie zaktualizowano w sierpniu 2016 roku.

Charakterystyka badania: Do analizy włączyliśmy 31 badań (1760 dorosłych uczestników: 897 losowo przydzielonych do grupy blokady nerwów obwodowych oraz 863 do grupy, w której nie stosowano blokady miejscowej) przeprowadzonych w różnych krajach, opublikowanych w latach 1980—2016.

Źródła finansowania badań: Badania zostały sfinansowane przez instytucje charytatywne (n = 3), organizacje rządowe (n = 1), jednostki naukowe (n = 5), a w pozostałych nie określono źródła finansowania.

Główne wyniki: W porównaniu z innymi metodami znieczulenia, blokada nerwów obwodowych zastosowana podczas operacji złamania kości udowej w ciągu 30 minut skuteczniej redukuje ból związany z poruszaniem (odpowiednik -3,4 punktu dla różnicy między dwoma schematami przeciwbólowymi w skali od 0 do 10). Zastosowanie blokady nerwów obwodowych prowadzi także do zmniejszenia ryzyka zapalenia płuc. Na każde 7 osób ze złamaniem kości udowej, u jednej osoby mniej wystąpi zapalenie płuc. W badaniach nie obserwowano żadnych poważnych powikłań związanych z zastosowaniem blokady nerwów obwodowych, odnotowano natomiast skrócenie czasu do pierwszego uruchomienia chorych po operacji stawu biodrowego (o około 11 godzin). Nie zidentyfikowaliśmy wystarczającej liczby badań, aby określić, czy zastosowanie miejscowej blokady nerwów wpływa na częstość wystąpienia ostrego splątania, niedokrwienia mięśnia sercowego i zgonu w ciągu sześciu miesięcy od operacji. Blokada nerwów obwodowych zastosowana jako pojedynczy zastrzyk prowadzi do zmniejszenia kosztów leków przeciwbólowych.

Jakość danych naukowych: Jakość danych naukowych dotyczących zmniejszenia bólu przy poruszaniu w ciągu 30 minut od zastosowania blokady oceniliśmy jako wysoką, dotyczących zapalenia płuc, czasu do pierwszego uruchomienia chorego oraz kosztów leków przeciwbólowych jako umiarkowaną. Potrzebujemy więcej informacji, aby sformułować ostateczne wnioski na temat wpływu blokady nerwów obwodowych na ryzyko wystąpienia stanu ostrego splątania, niedokrwienia mięśnia sercowego oraz zgonu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Rafał Leonik Redakcja: Piotr Szymczak, Anna Bagińska, Małgorzata Kołcz