การใช้ยาชาเฉพาะที่ในระงับความรู้สีกที่บริเวณเส้นประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ที่มีสะโพกร้าว

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: บล็อกเส้นประสาทรอบนอกประกอบด้วยการฉีดยาชาเฉพาะที่ใกล้กับเส้นประสาทเพื่อป้องกันการส่งสัญญาณความเจ็บปวดไปยังสมองชั่วคราว การทบทวนนี้ตรวจสอบหลักฐานจากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ที่ประเมินการใช้บล็อกเส้นประสาทส่วนปลายเพื่อจัดการความเจ็บปวดสำหรับคนที่มีสะโพกร้าว

ช่วงเวลาที่สืบค้น: นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ เราอัปเดตการค้นหาในเดือนสิงหาคม 2016

ลักษณะของการศึกษา เรารวมการทดลอง 31 เรื่อง (ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นผู้ใหญ่ 1760 คน: จำนวน 897 คนถูกสุ่มเข้ากลุ่มที่ได้รับการบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายและ จำนวน 863 คนไม่ได้รับการบล็อก) โดยมีการศีกษาในประเทศต่าง ๆ และเผยแพร่ระหว่างปี 1980 และ 2016

แหล่งเงินทุนการวิจัย: การทดลองได้รับทุนจากองค์กรการกุศล (n = 3) โดยองค์กรของรัฐ (n = 1) หรือโดยทรัพยากรของแผนก (n = 5) หรือไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุน

ผลการศึกษาที่สำคัญ: เมื่อเปรียบเทียบกับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีอื่นๆ การบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายที่ใช้ในการรักษาอาการปวดกระดูกสะโพกหักช่วยลดอาการปวดในการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นภายใน 30 นาที (เทียบเท่ากับความแตกต่างของระดับการปวด -3.4 จาก 0 ถึง 10 ในการให้การระงับปวดทั้งสองวิธี) ความเสี่ยงของโรคปอดอักเสบก็จะลดลงเช่นกันเมื่อใช้การระงับปวดที่เส้นประสาทส่วนปลายเพื่อรักษาอาการปวดสะโพกร้าว สำหรับผู้ที่มีกระดูกสะโพกหักทุกๆ 7 คนจะมี 1 คนที่มีอาการปอดอักเสบ การศึกษาพบว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบล็อกเส้นประสาทส่วนปลาย และมีรายงานว่ามีการลดเวลาของการเคลื่อนไหวร่างกายครั้งแรกภายหลังการผ่าตัดสะโพกร้าว (ก่อน 11 ชั่วโมง) เราไม่พบผู้เข้าร่วมการทดลองที่มากพอที่จะตัดสินว่าการบล็อกนั้นสร้างความแตกต่างในแง่ของการเกิดการสับสนเฉียบพลัน (acute confusion), กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและการตายภายในหกเดือนหลังการผ่าตัดหรือไม่ การบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายที่เกิดจากการได้รับจาการฉีดเพียงครั้งเดียวทำให้ต้นทุนยาระงับปวดลดลง

คุณภาพของหลักฐาน: เราจัดอันดับคุณภาพของหลักฐานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงในแง่ของการลดความเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวภายใน 30 นาทีและในระดับปานกลางสำหรับโรคปอดอักเสบ ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวร่างกาย และค่าใช้จ่ายของยาแก้ปวด เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะสรุปผลว่า การบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายมีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและการเสียชีวิต

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานคุณภาพสูงแสดงให้เห็นว่าได้รับการระงับความรู้สึกที่เส้นประสาทส่วนปลายช่วยลดความเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวภายใน 30 นาทีหลังจากการบล๊อก หลักฐานที่มีคุณภาพปานกลางแสดงให้เห็นว่า ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปอดอักเสบ ลดระยะเวลาในการลุกเดิน และลดต้นทุนของการรักษาด้วยยาแก้ปวด (single shot block)

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การระงับเส้นประสาทต่างๆ ด้วยยาชาเฉพาะที่ถูกนำมาใช้สำหรับระงับอาการปวดที่เกิดจากภาวะกระดูกสะโพกหักและจากผลที่ตามมาหลังการผ่าตัด การทบทวนวรรณกรรมนี้เผยแพร่ครั้งแรกในปี 1999 และปรับปรุงในปี 2001, 2002, 2009 และ 2017

วัตถุประสงค์: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้มุ่งเน้นไปที่การระงับความรู้สึกที่บริเวณเส้นประสาทส่วนปลายเพื่อเป็นการระงับปวดก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด หรือ การเสริมการระงับปวดสำหรับการดมยาสลบทั่วไปสำหรับการผ่าตัดสะโพกหัก เราทำการปรับปรุงเพื่อค้นหาการศึกษาใหม่และเพื่อปรับปรุงวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Cochrane

วิธีการสืบค้น: 

สำหรับการตรวจสอบที่อัปเดตเราค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้: Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; 2016, Issue 8), MEDLINE (Ovid SP, 1966 ถึง สิงหาคม สัปดาห์ที่ 1 2016), Embase (Ovid SP, 1988 ถึง 2016 สิงหาคม สัปดาห์ที่ 1) และ the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (EBSCO, 1982 ถึง สิงหาคม สัปดาห์ที่ 1 2016),รวมถึงการลงทะเบียนทดลองและรายการอ้างอิงของบทความที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บล็อกเส้นประสาทเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลที่จัดไว้สำหรับผู้ใหญ่อายุ 16 ปีขึ้นไปที่มีอาการกระดูกสะโพกร้าว

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์สองคนทำการประเมินการทดลองใหม่เพื่อคัดเข้าการศึกษา, พิจารณาคุณภาพการทดลองโดยใช้เครื่องมือ Cochrane และดึงข้อมูลอย่างอิสระต่อกัน หากเหมาะสมเราจะรวมผลลัพธ์ของการวัดผล เราจัดอันดับคุณภาพของหลักฐานตามเกณฑ์ GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการวิจัย 31 เรื่อง (ผู้เข้าร่วมวิจัย 1760 คน; 897 คนถูกสุ่มเข้ากลุุ่มบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายและ 863 ไม่ได้รับการระงับความรู้สึกที่เส้นประสาทส่วนปลาย) ผลการศึกษา 8 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วม 373 คน แสดงให้เห็นว่าบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายช่วยลดความเจ็บปวดในการเคลื่อนไหวภายใน 30 นาทีของการบล็อก (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) -1.41, ช่วงเชื่อมั่น 95% -2.14 ถึง -0.67; เทียบเท่ากับ -3.4 ในมาตราส่วนตั้งแต่ 0 ถึง 10; I2 = 90%; หลักฐานคุณภาพสูง) ขนาดของผลมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของยาชาเฉพาะที่ที่ใช้ (P <0.00001) จากการศึกษา 7 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 676 คน เราไม่พบความแตกต่างในความเสี่ยงของการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน (acute confusional state) (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.69, ช่วงเชื่อมั่น 95% 0.38 ถึง 1.27; I2 = 48% หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) การศึกษา 3 เรื่อง มีจำนวนผู้เข้าร่วม 131 คน รายงานว่า สามารถลดการเกิดปอดอักเสบได้ (RR 0.41, 95% CI 0.19 to 0.89; I2= 3%; จำนวนที่ต้องการในการรักษาเพื่อผลประโยชน์เพิ่มเติม (NNTB) 7, ช่วงเชื่อมั่น 95% 5 ถึง 72 หลักฐานคุณภาพปานกลาง ) เราไม่พบความแตกต่างของความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือการตายภายใน 6 เดือน แต่จำนวนผู้เข้าร่วมวิจัยมีจำนวนน้อยกว่าขนาดข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลลัพธ์ทั้งสองนี้ การศึกษา 2 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมวิจัย 155 คน รายงานว่าการบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายช่วยลดเวลาในการเคลื่อนไหวของร่างกาย (first mobilization) ครั้งแรกภายหลังการผ่าตัด (ความแตกต่างเฉลี่ย -11.25 ชั่วโมง, ช่วงเชื่อมั่น 95% -14.34 ถึง -8.15 ชั่วโมง; I2 = 52% คุณภาพของหลักฐานปานกลาง) การศีกษา 1 เรื่อง มีจำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย 75 คน ระบุว่า ค่าใช้จ่ายของการใช้ยาแก้ปวดลดลงเมื่อพวกเขาได้รับ single shot block (SMD -3.48, ช่วงเชื่อมั่น 95% -4.23 ถึง -2.74; หลักฐานคุณภาพปานกลาง)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ผศ.พญ. หลิงหลิง สาลัง ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 กรกฎาคม 2020