Anti-sclerostin antibodies for the treatment of osteoporosis