Dapagliflozin for type 2 diabetes mellitus

To assess the effects of dapagliflozin for type 2 diabetes mellitus.

This is a protocol.