โครงการ day care สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางสามารถลดความเสี่ยงในการจมน้ำได้หรือไม่

ใจความสำคัญ

โปรแกรม day care ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่นการให้ความรู้ในชุมชน การให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง และ playpens ที่จัดให้กับผู้ปกครองนอก day care อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเด็กจำนวนมากจมน้ำตายแต่ละปี

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้

เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทใกล้แหล่งน้ำเปิดมีความเสี่ยงที่จะจมน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่ได้ไปโรงเรียนหรือถูกปล่อยให้อยู่โดยไม่ได้รับการดูแล มีการแนะนำให้มีการดูแลเด็กเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ และการจัดบริการ day care ในศูนย์นอกบ้านจะช่วยได้

เราต้องการทราบว่าโครงการ day care สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางอาจช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุจากการจมน้ำ (ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง) ได้หรือไม่

เราได้ทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่พิจารณาผลของโปรแกรม day care ต่ออุบัติเหตุการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โปรแกรม day care อาจรวมถึงคุณลักษณะต่างๆ เช่น กิจกรรมการให้ความรู้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือการจมน้ำและกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย

การทบทวนวรรณกรรมนี้ทันสมัยแค่ไหน

เรารวมหลักฐานที่เผยแพร่จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2020

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 252,631 คน และเกิดขึ้นในชนบทของบังกลาเทศ

การศึกษา 1 รายการใช้เวลา 4 ปี 8 เดือน ประเมินผลของโปรแกรม day care ที่รวมการให้ความรู้ผู้ปกครอง ให้ penplays กับผู้ปกครอง และให้ความรู้ในชุมชน เมื่อเทียบกับผลของการไม่มี day care

อีกหนึ่งการศึกษาใช้เวลา 3 ปี 4 เดือน ผลของโปรแกรม day care เพียงอย่างเดียวและผลของโปรแกรม day care ร่วมกับ playpens ที่มอบให้กับผู้ปกครอง เปรียบเทียบกับผลของ playpens ที่ให้กับผู้ปกครอง

อะไรคือผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมของเรา

เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่มีโปรแกรม day care การมี day care สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี รวมกับการให้ความรู้ผู้ปกครอง playpens สำหรับผู้ปกครองและการให้ความรู้แก่ชุมชน อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ (หลักฐานจากการศึกษา 1 รายการในเด็ก 136,577 คน) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีทุกๆ 100,000 คนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ day care 77 คนอาจเสียชีวิตจากการจมน้ำเมื่อเทียบกับเด็ก 14 คนที่อยู่ในโปรแกรม day care

การจัดโปรแกรม day care ร่วมกับกิจกรรมเพิ่มเติมนี้ถูกกว่าค่าใช้จ่ายของทุก ๆ ปีที่สูญเสียไปจากการเจ็บป่วยความพิการหรือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการจมน้ำ (หลักฐานจากการศึกษา 1 ครั้งในเด็ก 136,577 คน)

เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของโปรแกรมการ day care เมื่อเปรียบเทียบกับ playpens ที่ให้กับผู้ปกครอง และเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของโปรแกรม day care รวมกับ playpens สำหรับผู้ปกครองเมื่อเปรียบเทียบกับ playpens เพียงอย่างเดียว

ไม่มีการศึกษาใดรายงานผลเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจมน้ำที่ไม่ร้ายแรง การสัมผัสน้ำที่ไม่ปลอดภัย ความปลอดภัยของโปรแกรม หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอื่น ๆ

ข้อจำกัดของหลักฐาน

ผลลัพธ์มาจากการศึกษาเชิงสังเกต 2 รายการ ซึ่งนักวิจัยได้สังเกตผลของวิธี (เช่นโปรแกรมการดูแลเด็ก) โดยไม่พยายามเปลี่ยนว่า ใครได้หรือไม่ได้รับ หลักฐานจากการศึกษาเชิงสังเกตไม่น่าเชื่อถือเท่ากับหลักฐานจากการศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุมซึ่งโปรแกรมที่คนได้รับจะถูกตัดสินโดยการสุ่ม

เรามีความมั่นใจในระดับปานกลางเกี่ยวกับผลของโปรแกรม day care (พร้อมคุณสมบัติพิเศษ) ต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี การวิจัยเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความมั่นใจในผลลัพธ์เหล่านี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนนี้แสดงหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรม day care ที่มีองค์ประกอบการดูแลนอกช่วกลางวันเพิ่มเติม เช่น การให้ความรู้ในชุมชน การให้ความรู้ผู้ปกครอง และ playpens ที่จัดให้กับผู้ปกครอง มีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากการจมน้ำในภูมิภาคที่มีภาระการจมน้ำสูงเมื่อเทียบกับ การไม่ได้รับโปแกรมใดๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 320,000 คนต่อปีและมากกว่า 90% ของการเสียชีวิตจากการจมน้ำเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง (LMICs) โดยมีอัตราการจมน้ำสูงสุดในเด็กอายุ 1 ถึง 4 ปี ในกลุ่มอายุนี้การเสียชีวิตเนื่องจากการจมน้ำพบได้บ่อยในพื้นที่ชนบทและประมาณ 75% ของอุบัติเหตุจากการจมน้ำเกิดขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติใกล้บ้าน การให้การดูแลเด็กอย่างเพียงพอสามารถป้องกันเด็กจากการจมน้ำได้ และโปรแกรม day care ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการอาจเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลัก

•เพื่อประเมินผลของโปรแกรม day care สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีต่อการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการจมน้ำ หรือต่ออุบัติเหตุจากการจมน้ำทั้งหมด (ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง) ใน LMICs เทียบกับไม่มี day care หรือการป้องกันการจมน้ำอื่น ๆ

วัตถุประสงค์รอง

• เพื่อประเมินผลของโปรแกรม day care ใน LMICs สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีต่อการสัมผัสน้ำที่ไม่ปลอดภัย

• เพื่อประเมินความปลอดภัยภายในวิธีเหล่านี้ (เช่นการแพร่เชื้อภายในสถานรับเลี้ยงเด็ก การล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางเพศของเด็กใน day care)

• เพื่อประเมินอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจภายในวิธีการเหล่านี้

• เพื่ออธิบายความคุ้มทุนของวิธีการดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการจมน้ำ

วิธีการสืบค้น: 

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2019 และสำหรับการปรับปรุงในวันที่ 18 สิงหาคม 2020 เราสืบค้น MEDLINE (PubMed), Embase, CENTRAL, ERIC และ CINAHL รวมถึงการลงทะเบียนการทดลอง 2 รายการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2019 และสำหรับการปรับปรุงในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2021 เราได้สืบค้นแหล่งข้อมูลอื่น ๆ อีก 12 แห่งรวมถึง website ขององค์กรที่พัฒนาวิธีการที่กำหนดเป้าหมายไปยังเด็ก

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการศึกษาแบบสุ่ม กึ่งสุ่มที่มีการควบคุม และแบบไม่สุ่ม (พร้อมด้วยคุณลักษณะการออกแบบการศึกษาเฉพาะที่ระบุไว้อย่างชัดเจน) ที่ใช้วิธีการ day care อย่างเป็นทางการ เป็นวิธีการเดียว หรือรวมกับการดูแลนอก day care เพิ่มเติม (เช่นกิจกรรมการให้ความรู้ที่มุ่งในการป้องกันการบาดเจ็บหรือการจมน้ำหรือกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ใน LMICs เพื่อเปรียบเทียบกับที่ไม่มีวิธีการดังกล่าวหรือกับมาตรการป้องกันการจมน้ำอื่น ๆ การศึกษาต้องรายงานอย่างน้อย 1 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน้ำหรือการบาดเจ็บสำหรับเด็กที่เข้าร่วม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนทำการคัดเลือกการศึกษาและการคัดลอกข้อมูล รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของอคติ และการประเมิน GRADE อย่างอิสระ

ผลการวิจัย: 

การศึกษาเชิงสังเกตแบบไม่สุ่ม 2 รายการ ทำในชนบทของบังกลาเทศ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 252,631 คน มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับการทบทวนวรรณกรรมนี้ หนึ่งในการศึกษาเหล่านี้เปรียบเทียบโปรแกรม day care อย่างเป็นทางการรวมกับการให้ความรู้ผู้ปกครอง คอกล้อมเคลื่อนที่ได้ (playpens) ที่จัดให้กับผู้ปกครอง และกิจกรรมในชุมชนเป็นส่วนประกอบนอก day care เพิ่มเติม เมื่อเทียบกับไม่มีโปรแกรมดังกล่าว โดยรวมแล้วเราประเมินว่าการศึกษานี้มีความเสี่ยงปานกลางต่ออคติ (ความเสี่ยงระดับปานกลางของอคติเนื่องจาก confounding ความเสี่ยงต่ออคติสำหรับโดเมนอื่น ๆ ) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการ day care อย่างเป็นทางการ ร่วมกับการให้ความรู้ผู้ปกครอง การจัด playpens ให้กับผู้ปกครอง และกิจกรรมในชุมชน ในพื้นที่ชนบทที่มีอุบัติการณ์การจมน้ำสูงมีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำในช่วงระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 8 เดือนเมื่อเทียบกับไม่มีโปรแกรม day care (hazard ratio 0.18, ช่วงความเชื่อมั่น 95% [CI] 0.06 ถึง 0.58; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 136,577 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) การเจ็บป่วยจากการจมน้ำ (การจมน้ำที่ไม่ร้ายแรงที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน) การจมน้ำทั้งหมด (ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง) การสัมผัสน้ำที่ไม่ปลอดภัย และความปลอดภัยของโปรแกรม (เช่นการแพร่เชื้อภายในสถานดูแลเด็ก การล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางเพศของเด็กใน day care ) ไม่มีการรายงาน และอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บอื่น ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ความคุ้มทุนมีรายงานอยู่ที่ 812 USD (95% CI 589 ถึง 1777) ต่อ disability-adjusted life-year ที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการจมน้ำ (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) การศึกษาที่ 2 เปรียบเทียบโปรแกรม day care ที่มีหรือไม่มีคอกล้อมเคลื่อนที่ได้ (playpens) ที่จัดให้กับผู้ปกครองเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม เปรียบเทียบกับ playpens ที่จัดให้กับผู้ปกครองเท่านั้นเพื่อเป็นวิธีการป้องกันการจมน้ำทางเลือก โดยรวมแล้วเราประเมินว่าการศึกษานี้มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่ออคติเนื่องจากเราตัดสินว่ามีอคติเนื่องจาก confounding มีความเสี่ยงขั้นวิกฤต เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมากเราจึงไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลต่ออัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของการใช้โปรแกรม day care เมื่อเทียบกับการให้ playpens (rate ratio 0.25, 95% CI 0.15 ถึง 0.41; 1 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 76,575 คน - หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ในทำนองเดียวกันเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของโปรแกรม day care ที่มี playpens ที่จัดให้เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับ playpens เพียงอย่างเดียว (rate ratio 0.06, 95% CI 0.02 ถึง 0.12; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 45,460 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ผลลัพธ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การเจ็บป่วยจากการจมน้ำการจมน้ำทั้งหมด การสัมผัสน้ำที่ไม่ปลอดภัย ความปลอดภัยของโปรแกรม อุบัติการณ์ของการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจอื่น ๆ และความคุ้มทุน - ไม่มีการรายงาน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 เมษายน 2021

Tools
Information