การรักษาเพื่อจัดการ Patent ductus arteriosus ในทารกที่คลอดก่อนกำหนด

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

การรักษาแบบใดที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยในการป้องกันหรือรักษาภาวะหัวใจที่พบได้บ่อยที่เรียกว่า Patent ductus arteriosus (PDA) ในทารกที่คลอดก่อนกำหนด

ความเป็นมา

PDA เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกน้ำหนักแรกเกิดต่ำ PDA เป็นช่องทางเดินของหลอดเลือดที่เปิดอยู่ระหว่างปอดและหัวใจ ซึ่งโดยปกติจะปิดในเวลาไม่นานหลังคลอด ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดต่ำ PDA อาจยังคงเปิดอยู่ และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่คุกคามชีวิตได้ เราต้องการทราบว่าการรักษาใดที่สามารถป้องกันหรือรักษา PDA และปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล

ลักษณะการศึกษา

เรารวบรวม Cochrane Reviews 16 ฉบับ จากทั้งหมด การทบทวนวรรณกรรม 6 ฉบับแสดงหลักฐานในการป้องกัน PDA ด้วยยา การผ่าตัด หรือวิธีการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาหรือการผ่าตัด การทบทวนวรรณกรรม 1 ฉบับให้หลักฐานการรักษา PDA ก่อนที่ทารกจะมีอาการ ในขณะที่การทบทวนวรรณกรรมที่เหลือแสดงหลักฐานการรักษาทารกที่มีอาการจาก PDA ด้วยยาหรือการผ่าตัด

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

Overview นี้พบว่าทั้ง Indomethacin และ Ibuprofen อาจลดเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงและความจำเป็นในการผ่าตัด PDA เมื่อให้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนดก่อนที่จะมีอาการจาก PDA เมื่อทารกมีอาการจาก PDA การบำบัดด้วยยาที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ Indomethacin, Ibuprofen และ Acetaminophen (โดยเฉพาะเมื่อให้เร็ว) จะมีผลในการปิด PDA หากใช้การรักษาด้วย Ibuprofen โดบการรับประทานดูเหมือนจะดีกว่าการให้ทางหลอดเลือดดำ และ ibuprofen ในปริมาณที่สูงขึ้นดูเหมือนจะมีประสิทธิผลในการปิด PDA มากกว่าขนาดมาตรฐาน

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

จากข้อมูลของ GRADE (วิธีการให้คะแนนความเชื่อมั่นของการทดลองที่สนับสนุนผลลัพธ์แต่ละรายการ) ความเชื่อมั่นของหลักฐานมีตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง ตามเกณฑ์ของ AMSTAR 2 (วิธีการให้คะแนนคุณภาพของบทความทบทวน) คุณภาพของ Cochrane Reviews ที่รวมอยู่ยังแปรผันจากสูงไปต่ำวิกฤต แต่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปานกลางและต่ำ

หลักฐานการค้นหาเป็นปัจจุบันแค่ไหน

การค้นหาเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ภาพรวมนี้สรุปหลักฐานจาก Cochrane Review of RCTs 16 ฉบับ เกี่ยวกับผลของวิธีการเพื่อป้องกันและรักษา PDA ในทารกที่คลอดก่อนกำหนด

Indomethacin เชิงป้องกันช่วยลด IVH ที่รุนแรง แต่ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลรวมของการเสียชีวิตหรือความพิการทางพัฒนาการทางระบบประสาทระดับปานกลาง/รุนแรง Ibuprofen เชิงป้องกันอาจลด IVH ที่รุนแรงลงเล็กน้อย (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ในขณะที่หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ Acetaminophen เชิงป้องกันต่อ IVH ที่รุนแรง ยายับยั้ง prostaglandin ที่มีอยู่ทั้งหมดดูเหมือนมีประสิทธิผลในการปิด PDA ที่มีอาการเมื่อเทียบกับการไม่รักษา (หลักฐานความเชื่อมั่นสูงสำหรับยา Indomethacin หลักฐานความน่าเชื่อถือปานกลางสำหรับยา Ibuprofen หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำสำหรับการให้ยา Acetaminophen เมื่อให้เร็ว) Ibuprofen แบบรับประทานดูเหมือนจะมีประสิทธิผลในการปิด PDA มากกว่า IV Ibuprofen (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) Ibuprofen ขนาดสูงดูเหมือนจะมีประสิทธิผลในการปิด PDA มากกว่า Ibuprofen ขนาดมาตรฐาน (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

ขณะนี้มีการทบทวนวรรณกรรมที่กำลังดำเนินการสองรายการ หนึ่งรายการเกี่ยวกับการจำกัดสารน้ำสำหรับ PDA ที่มีอาการ และอีกหนึ่งรายการเกี่ยวกับการจัดการ PDA แบบลุกล้ำในทารกที่คลอดก่อนกำหนด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Patent ductus arteriosus (PDA) มีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและการตายที่สำคัญในทารกคลอดก่อนกำหนด มีการสำรวจวิธีการที่ไม่ใช่ยา ยา และการผ่าตัดหลายวิธีเพื่อป้องกันหรือรักษา PDA

วัตถุประสงค์: 

เพื่อสรุปหลักฐาน Cochrane Neonatal เกี่ยวกับวิธีการรักษา (ทางเภสัชวิทยาหรือการผ่าตัด) สำหรับการป้องกัน PDA และภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง และการรักษาสำหรับการจัดการ PDA ที่ไม่มีอาการและมีอาการในทารกคลอดก่อนกำหนด

วิธีการ: 

เราค้นหา Cochrane Database of Systematic Review เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2022 สำหรับ Cochrane Review ที่ดำเนินการอยู่และเผยแพร่แล้วเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษา PDA ในทารกที่คลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) หรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำ (น้อยกว่า 2500 กรัม) เรารวบรวม Cochrane Review ที่เผยแพร่ทั้งหมดเพื่อประเมินประเภทของการรักษาต่อไปนี้: การบำบัดทางเภสัชวิทยาโดยใช้ยาที่ยับยั้ง prostaglandin (indomethacin, ibuprofen และ acetaminophen), การรักษาทางเภสัชวิทยาแบบเสริม, ขั้นตอนการปิด PDA แบบผ่าตัด และการรักษาที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา ผู้ประพันธ์ 2 คน คัดกรองการทบทวนวรรณกรรมที่ได้จากการค้นหาและดึงข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่รวมไว้โดยใช้แบบฟอร์มการคัดลอกข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างอิสระ แก้ไขความเห็นต่างโดยการหารือกับผู้ประพันธ์คนที่ 3 ผู้ประพันธ์ 2 คนประเมินคุณภาพระเบียบวิธีของการทบทวนวรรณกรรมอย่างอิสระโดยใช้เครื่องมือ AMSTAR 2 (A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews) เรารายงานความเชื่อมั่นของหลักฐาน GRADE ตามที่ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประเมินโดยใช้ตารางสรุปผล

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม Cochrane Reviews 16 ฉบับซึ่งสอดคล้องกับการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม (RCT) 138 ฉบับ และทารกคลอดก่อนกำหนด 11,856 คน ในการป้องกันและรักษา PDA ในทารกคลอดก่อนกำหนด การทบทวนวรรณกรรม 1 ใน 16 ฉบับไม่มีการศึกษาที่รวบรวมไว้ ดังนั้นจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในผลลัพธ์ การทบทวนวรรณกรรม 6 ฉบับ รายงานเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน PDA และรวมถึงการป้องกันทางเภสัชวิทยาด้วยยาที่ยับยั้ง prostaglandin การผ่าตัด PDA ligation เพื่อป้องกัน และวิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยา (การป้องกันทรวงอกระหว่างการบำบัดด้วยแสงและการจำกัดปริมาณของสารน้ำที่ให้) การทบทวนวรรณกรรม 1 ฉบับรายงานเกี่ยวกับการใช้ indomethacin ในการจัดการ PDA ที่ไม่แสดงอาการ; การทบทวนวรรณกรรม 9 ฉบับรายงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการ PDA ที่มีอาการ และรวมถึงการรักษาด้วยยาที่ยับยั้ง prostaglandin ด้วยวิธีให้ยาและขนาดยาต่างๆ การผ่าตัด PDA ligation และการรักษาเสริม (การใช้ furosemide และ dopamine ร่วมกับ indomethacin) คุณภาพของการทบทวนวรรณกรรมแตกต่างกันไป การทบทวนวรรณกรรม 2 ฉบับได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพสูง, การทบทวนวรรณกรรม 7 ฉบับ มีคุณภาพปานกลาง, 5 ฉบับมีคุณภาพต่ำ ในขณะที่การทบทวนวรรณกรรม 2 ฉบับได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพต่ำอย่างยิ่ง

สำหรับการป้องกัน PDA นั้น indomethacin เชิงป้องกันช่วยลดภาวะเลือดออกในโพรงสมองอย่างรุนแรง (IVH; relative risk (RR) 0.66, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.53 ถึง 0.82; RCTs 14 ฉบับ, ทารก 2588 คน) และความจำเป็นในการปิด PDA แบบรุกล้ำ (RR 0.51, 95% CI 0.37 ถึง 0.71; RCTs 8 ฉบับ, ทารก 1791 คน) แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ส่งผลต่อผลรวมของการเสียชีวิตหรือความพิการทางพัฒนาการทางระบบประสาทระดับปานกลาง/รุนแรง (RR 1.02, 95% CI 0.90 ถึง 1.15; RCTs 3 ฉบับ, ทารก 1491 คน) Ibuprofen เชิงป้องกันอาจลด IVH ที่รุนแรงลงเล็กน้อย (RR 0.67, 95% CI 0.45 ถึง 1.00; RCTs 7 ฉบับ, ทารก 925 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และความจำเป็นในการปิด PDA แบบรุกล้ำ (RR 0.46, 95% CI 0.22 ถึง 0.96; RCTs 7 ฉบับ, ทารก 925 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเรื่องผลของ acetaminophen เชิงป้องกันเกี่ยวกับ IVH ที่รุนแรง (RR 1.09, 95% CI 0.07 ถึง 16.39; RCT 1 ฉบับ, ทารก 48 คน) Necrotising enterocolitis (NEC) ลดลงด้วยทั้งการผ่าตัด ligation เพื่อป้องกัน (RR 0.25, 95% CI 0.08 ถึง 0.83; RCT 1 ฉบับ, ทารก 84 คน) และการจำกัดสารน้ำ (RR 0.43, 95% CI 0.21 ถึง 0.87; RCTs 4 ฉบับ, ทารก 526 คน)

สำหรับการรักษา PDA ที่ไม่แสดงอาการ ดูเหมือนว่า indomethacin จะลดการเกิด PDA ที่มีอาการหลังการรักษา (RR 0.36, 95% CI 0.19 ถึง 0.68; RCTs 3 ฉบับ, ทารก 97 คน; คุณภาพของการทบทวนวรรณกรรม: ต่ำอย่างยิ่ง)

สำหรับการรักษา PDA ที่มีอาการ ยายับยั้ง prostaglandin ที่มีอยู่ทั้งหมดดูเหมือนจะมีประสิทธิผลในการปิด PDA มากกว่ายาหลอกหรือไม่มีการรักษา (indomethacin: RR 0.30, 95% CI 0.23 ถึง 0.38; RCTs 10 ฉบับ, ทารก 654 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง; ibuprofen: RR 0.62, 95% CI 0.44 ถึง 0.86; RCTs 2 ฉบับ, ทารก 206 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง; การให้ acetaminophen ในระยะแรก: RR 0.35, 95% CI 0.23 ถึง 0.53; RCTs 2 ฉบับ ทารก 127 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) Ibuprofen แบบรับประทานดูเหมือนจะมีประสิทธิผลในการปิด PDA มากกว่าการให้ Ibuprofen ทางหลอดเลือดดำ (RR 0.38, 95% CI 0.26 ถึง 0.56; 5 RCTs, ทารก 406 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) Ibuprofen ขนาดสูงดูเหมือนจะมีประสิทธิผลในการปิด PDA มากกว่าการให้ Ibuprofen ขนาดมาตรฐาน (RR 0.37, 95% CI 0.22 ถึง 0.61; 3 RCTs, ทารก 190 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ในแง่ของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยา Indomethacin NEC ดูเหมือนจะน้อยกว่าเมื่อใช้ Ibuprofen (ทุกวิธีการให้; RR 0.68, 95% CI 0.49 ถึง 0.94; 18 RCTs, ทารก 1292 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง), Ibuprofen แบบรับประทาน (RR 0.41, 95% CI 0.23 ถึง 0.73; 7 RCTs, ทารก 249 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และด้วย Acetaminophen (RR 0.42, 95% CI 0.19 ถึง 0.96; RCTs 4 ฉบับ, ทารก 384 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) อย่างไรก็ตาม NEC ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ Indomethacin เป็นเวลานานเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่สั้นกว่า (RR 1.87, 95% CI 1.07 ถึง 3.27; RCTs 4 ฉบับ, ทารก 310 คน)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 พฤษภาคม 2023 Edit โดย ผกากรอง 5 สิงหาคม 2023

Tools
Information