การยับยั้งการสร้างเส้นเลือดในมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้คือเพื่อค้นหาว่ายาที่กำหนดเป้าหมาย vascular endothelial growth factor (VEGF) ซึ่งยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่แพร่กระจายไปไกล (แพร่กระจายไป) หรือไม่ตอบสนองหรือกลับมาเป็นอีก (เกิดขึ้นอีก) หลังจากการรักษาครั้งแรก ยาเหล่านี้ ได้แก่ bevacizumab, cediranib, apatinib, pazopanib, anlotinib และ nintedanib

ใจความสำคัญ
Bevacizumab ร่วมกับเคมีบำบัด อาจช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและอาจเพิ่มเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและร้ายแรงรวมถึงการทะลุของทางเดินอาหารผ่านผนังลำไส้ การเกิดลิ่มเลือด (เหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตัน) ในหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น) และการตกเลือด (haemorrhage)

Cediranib หรือ apatinib ร่วมกับเคมีบำบัด หรือ pazopanib เพียงอย่างเดียวอาจสร้างความแตกต่างในการอยู่รอดได้เล็กน้อยหรือไม่แตกต่าง Pazopanib และ lapatinib อาจลดอัตราการรอดชีวิต

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร
เราพบการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม (RCT) 4 รายการที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเราและรวบรวมสตรี 808 คน

เราพบการศึกษา 1 รายการที่รวมสตรี 452 คนที่ประเมินการใช้ bevacizumab ร่วมกับเคมีบำบัดเทียบกับเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว การเพิ่ม bevacizumab อาจช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยรวมและอาจเพิ่มอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง และร้ายแรง

การศึกษาที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสตรี 69 คนที่ได้รับยา cediranib ร่วมกับเคมีบำบัดเทียบกับเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว Cediranib อาจสร้างความแตกต่างในการอยู่รอดได้เล็กน้อยหรือไม่แตกต่าง และไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง หรือร้ายแรงหรือไม่

การศึกษาอื่นที่มีสตรี 59 คนรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ apatinib ร่วมกับเคมีบำบัด หรือ chemoradiotherapy (เคมีบำบัดพร้อมกับรังสีบำบัด) เทียบกับเคมีบำบัด หรือ chemoradiotherapy อย่างเดียว Apatinib อาจสร้างความแตกต่างในการรอดชีวิตเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่าง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสำหรับระยะเวลาการรอดชีวิตโดยไม่มีการดำเนินโรค (progression-free survival)

เราพบการศึกษา 1 รายการที่มีสตรี 228 คนที่เปรียบเทียบ pazopanib และ lapatinib กับ lapatinib อย่างเดียว หรือ pazopanib กับ lapatinib: pazopanib ร่วมกับ lapatinib อาจลดอัตราการรอดชีวิตและอาจเพิ่มอุบัติการณ์ของความดันโลหิตสูง; pazopanib เพียงอย่างเดียวอาจมีผลต่อการรอดชีวิตเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่าง และอาจเพิ่มอุบัติการณ์ของความดันโลหิตสูง

โดยรวมแล้วคุณภาพ (ความเชื่อมั่น) ของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากการเปรียบเทียบแต่ละครั้งมีเพียงการศึกษาเดียวและการศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ สนับสนุนการใช้ bevacizumab ร่วมกับเคมีบำบัด อย่างไรก็ตาม bevacizumab อาจเพิ่มเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง (การทะลุของระบบทางเดินอาหารหรือ fistulae, เหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตัน, ความดันโลหิตสูง) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง เราพบหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำที่ไม่สนับสนุนการใช้ cediranib ร่วมกับเคมีบำบัด, apatinib ร่วมกับเคมีบำบัด, apatinib ร่วมกับเคมีบำบัด / brachytherapy หรือ pazopanib monotherapy เราพบหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำที่บ่งชี้ว่า pazopanib และ lapatinib ทำให้ผลลัพธ์แย่ลง สารยับยั้ง VEGF apatinib และ pazopanib อาจเพิ่มความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความดันโลหิตสูง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 4 ของมะเร็งในสตรี ในอดีตสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจายหรือเป็นซ้ำมีทางเลือกในการรักษาที่จำกัด การรักษาด้วยการต่อต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่ เช่น vascular endothelial growth factor (VEGF) เป็นทางเลือกแทนการรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบเดิม ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการเติบโตของหลอดเลือดใหม่ ดังนั้นจึงจำกัดการเติบโตของเนื้องอกโดยการปิดกั้นการได้เลือด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายของ VEGF ในการรักษามะเร็งปากมดลูกที่เป็นต่อเนื่อง เป็นซ้ำ หรือระยะแพร่กระจาย

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการสืบค้น Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, การลงทะเบียนออนไลน์ของการทดลองทางคลินิก และบทคัดย่อของการประชุมทางวิทยาศาสตร์จนถึง 27 พฤษภาคม 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราตรวจสอบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) ซึ่งประเมินการใช้ targeting VEGF เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับเคมีบำบัดแบบเดิม หรือ targeting VEGF อื่น ๆ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 3 คนคัดกรองผลของการสืบค้น ดึงข้อมูล ประเมินความเสี่ยงของอคติ และวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการมาตรฐานของ Cochrane อย่างเป็นอิสระต่อกัน ความเชื่อมั่นของหลักฐาน ประเมินโดยวิธีการของ GRADE

ผลการวิจัย: 

พบการศึกษาทั้งหมด 1634 รายการ จากการศึกษาที่พบเหล่านี้ เราพบการศึกษา 4 รายการที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 808 คน ถูกนำเข้าในการทบทวนนี้ นอกจากนี้เรายังพบการศึกษา 2 รายการที่กำลังรอการจำแนกประเภทและการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 9 รายการ

Bevacizumab ร่วมกับเคมีบำบัดเทียบกับเคมีบำบัด

การรักษาด้วย bevacizumab ร่วมกับเคมีบำบัดอาจทำให้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว (อัตราส่วนอันตราย (HR) 0.77, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 0.62 ถึง 0.95; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 452 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) อย่างไรก็ตามอาจมีอาการไม่พึงประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเมื่อเทียบกับเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว ได้แก่ การทะลุของระบบทางเดินอาหาร หรือ fistulae (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 18.00, 95% CI 2.42 ถึง 133.67; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 440 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง); เหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตันที่ร้ายแรง (RR 4.5, 95% CI 1.55 ถึง 13.08; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 440 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง); และความดันโลหิตสูง (RR 13.75, 95% CI 5.07 ถึง 37.29; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 440 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) นอกจากนี้ยังอาจมีอุบัติการณ์การตกเลือดที่รุนแรงสูงขึ้น (RR 5.00, 95% CI 1.11 ถึง 22.56; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 440 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) นอกจากนี้ อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงอาจสูงขึ้น (RR 1.44, 95% CI 1.16 ถึง 1.79; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 439 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) อัตราส่วนต้นทุน-ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นคือ 295,164 เหรียญสหรัฐต่อปีสุขภาวะ (quality-adjusted life-year) (1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 452 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

Cediranib ร่วมกับเคมีบำบัดเทียบกับเคมีบำบัด

การรักษาด้วย cediranib ร่วมกับเคมีบำบัดอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว (HR 0.94, 95% CI 0.53 ถึง 1.65; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 69 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) เราพบผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนอย่างมากสำหรับอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการทะลุของระบบทางเดินอาหารหรือ fistulae (RR 3.27, 95% CI 0.14 ถึง 77.57; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 67 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก); ตกเลือดอย่างรุนแรง (RR 5.45, 95% CI 0.27 ถึง 109.49; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 67 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก); เหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตันที่ร้ายแรง (RR 3.41, 95% CI 0.14 ถึง 80.59; 1 การศึกษาผู้เข้าร่วม 60 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก); และความดันโลหิตสูงที่ร้ายแรง (RR 0.36, 95% CI 0.02 ถึง 8.62; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 67 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) นอกจากนี้ อาจมีหรือไม่มีอุบัติการณ์ที่คล้ายคลึงกันของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเมื่อเทียบกับเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว (RR 1.15, 95% CI 0.75 ถึง 1.78; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 67 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

Apatinib ร่วมกับเคมีบำบัด หรือ เคมีบำบัด / brachytherapy เปรียบเทียบกับ เคมีบำบัด หรือเคมีบำบัด / brachytherapy

การรักษาด้วย apatinib ร่วมกับเคมีบำบัด หรือเคมีบำบัด / brachytherapy อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตใกล้เคียงกันหรือไม่ เมื่อเทียบกับเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวหรือเคมีบำบัด / brachytherapy เพียงอย่างเดียว (HR 0.90, 95% CI 0.51 ถึง 1.60; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 52 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความดันโลหิตสูงอาจมีอุบัติการณ์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวหรือการรักษาด้วยเคมีบำบัด / การรักษาด้วยวิธี brachytherapy เพียงอย่างเดียว (RR 5.14, 95% CI 1.28 ถึง 20.73; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 52 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

Pazopanib ร่วมกับ Lapatinib เทียบกับ Lapatinib

การรักษาด้วย pazopanib ร่วมกับ lapatinib อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ lapatinib เพียงอย่างเดียว (HR 2.71, 95% CI 1.16 ถึง 6.31; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 117 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) เราพบผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนมากสำหรับอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการทะลุของระบบทางเดินอาหาร หรือ fistulae (RR 2.00, 95% CI 0.19 ถึง 21.59; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 152 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก); ตกเลือด (RR 2.00, 95% CI 0.72 ถึง 5.58; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 152 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก); และเหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตัน (RR 3.00, 95% CI 0.12 ถึง 72.50; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 152 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) นอกจากนี้อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ความดันโลหิตสูงอาจสูงขึ้น (RR 12.00, 95% CI 2.94 ถึง 49.01; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 152 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจมีหรือไม่มีอุบัติการณ์ที่คล้ายคลึงกันของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง เมื่อเทียบกับ lapatinib เพียงอย่างเดียว (RR 1.45, 95% CI 0.94 ถึง 2.26; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 152 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

Pazopanib กับ lapatinib

การรักษาด้วย pazopanib อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตใกล้เคียงกันหรือไม่เมื่อเทียบกับ lapatinib (HR 0.96, 95% CI 0.67 ถึง 1.38; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 152 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) เราพบผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนมากสำหรับอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการทะลุของระบบทางเดินอาหารหรือ fistulae (RR 1.03, 95% CI 0.07 ถึง 16.12; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 150 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก); ตกเลือด (RR 1.03, 95% CI 0.31 ถึง 3.40; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 150 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก); และเหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตัน (RR 3.08, 95% CI 0.13 ถึง 74.42; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 150 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) นอกจากนี้อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ความดันโลหิตสูงอาจสูงขึ้น (RR 11.81, 95% CI 2.89 ถึง 48.33; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 150 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) ความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงอาจใกล้เคียงกันหรือไม่ เมื่อเทียบกับ lapatinib (RR 1.31, 95% CI 0.83 ถึง 2.07; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 150 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มีนาคม 2021

Tools
Information