บริบทและเทคนิคที่แตกต่างกันในการวัดความดันโลหิตระหว่างตั้งครรภ์ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับสตรีและทารกหรือไม่

ปัญหาคืออะไร

การวัดความดันโลหิต (BP) อย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งสำคัญในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อวินิจฉัยและจัดการภาวะความดันโลหิตสูง สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ในการตั้งค่าต่างๆ (เช่นการวัดด้วยตนเองที่บ้านกับในคลินิก) และใช้เทคนิคต่างๆ (เช่นการวัดตามเสียงการไหลเวียนของเลือดที่แตกต่างกัน) อาจมีผลแตกต่างกันในการวินิจฉัยและติดตามความดันโลหิตสูงและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตทั้งในสตรีและทารก

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

หากตรวจไม่พบความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์และจัดการอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้ การทบทวนวรรณกรรมนี้จำเป็นเพื่อสร้างประโยชน์และความเสี่ยงของการตั้งค่าและเทคนิคเหล่านี้สำหรับสตรีและทารก

ผู้วิจัยพบหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้าง

เราค้นหาหลักฐานจากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบในเดือนเมษายน 2020 และพบ 3 การศึกษา (สตรี 536,607 คน) โดยรวมแล้วการศึกษาได้ดำเนินการในลักษณะที่เราไม่แน่ใจในผลการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 2 การศึกษาที่มีขนาดเล็กและการออกแบบอื่น ๆ

มี 1 การศึกษา (สตรี 154 คน) เปรียบเทียบการตั้งค่าความดันโลหิตในสหราชอาณาจักร: การตรวจความดันด้วยตนเองที่บ้านเทียบกับการวัดตามปกติในคลินิก มี 2 การศึกษา เปรียบเทียบเทคนิคในการวัดควมดัน: 1 การศึกษา (สตรี 220 คน) เปรียบเทียบเสียงการไหลเวียนของเลือดที่แตกต่างกันสองแบบเพื่อหาค่าความดันโลหิต diastolic BP (ตัวเลขด้านล่าง) ในออสเตรเลีย และอีกหนึ่งการศึกษา (สตรีที่มาคลอด 536,233 คน) ได้ตรวจสอบการเปิดตัวเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบกึ่งอัตโนมัติและ ชุดการศึกษา (วิธีการ CRADLE) เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติในแอฟริกา อินเดียและเฮติ

ไม่มีการศึกษาใดที่วัดความดันโลหิตสูง จำนวนสตรีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนคลอด ระยะเวลาที่ทารกอยู่ในหน่วยทารกแรกเกิด หรือสิ่งที่ทารกได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อช่วยในเรื่องการหายใจ

การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านเทียบกับการวัดความดันโลหิตตามปกติในคลินิก

การติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองอาจทำให้สตรีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะครรภ์เป็นพิษมากกว่าเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ แต่หลักฐานยังไม่แน่นอน

เราไม่แน่ใจว่าการติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองจะเพิ่มโอกาสของทารกตายคลอด ทารกเสียชีวิต (หลังคลอด) สตรีที่คลอดก่อนกำหนดหรือสตรีที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก

การติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อความเป็นไปได้ที่สตรีจะต้องเจ็บครรภ์คลอดเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ

การติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองอาจทำให้ทารกแรกเกิดเข้ารับการรักษาในหน่วยทารกแรกเกิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ

การศึกษานี้ไม่มีการเสียชีวิตของมารดาและไม่ได้รายงานจำนวนทารกที่เสียชีวิตก่อนหรือหลังคลอดไม่นาน

การวัดความดันโลหิตโดยใช้เสียงการไหลเวียนของเลือดที่แตกต่างกัน - Korotkoff phase IV (K4, นุ่มนวล และ muffled sound) เทียบกับ Korotkoff phase V (K5 เมื่อเสียงหายไป) เพื่อวัด diastolic BP

อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยระหว่างการใช้ K4 หรือ K5 เพื่อวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษ หลักฐานไม่แน่นอน

เราไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อการเสียชีวิตของทารกก่อนหรือไม่นานหลังคลอด

การศึกษานี้ไม่มีการเสียชีวิตของมารดาและไม่ได้รายงานจำนวนสตรีที่เข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยหนัก สตรีที่ต้องคลอดบุตรก่อนกำหนด ทารกตายคลอด (หลังคลอด) หรือทารกที่เข้ารับการรักษาในหน่วยทารกแรกเกิด

วิธีการของ CRADLE (จอสังเกตการณ์วัดความดันกึ่งอัตโนมัติและชุดการศึกษา) เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ

จอสังเกตการณ์วัดความดัน CRADLE อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดา

การศึกษานี้ไม่ได้รายงานจำนวนของสตรีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษที่ต้องได้รับการกระตุ้นให้เกิดการคลอด สตรีที่ต้องคลอดบุตรก่อนกำหนด ทารกเสียชีวิต (ก่อนและหลังคลอด) หรือจำนวนทารกที่เข้ารับการรักษาในหน่วยทารกแรกเกิด จำนวนสตรีที่เข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยหนัก ทารกตายคลอดและการเสียชีวิตของทารก (หลังคลอด) ได้รับการรายงานเฉพาะกลุ่มย่อยของสตรีในการศึกษานี้ ดังนั้นเราจึงไม่รวมผลลัพธ์เหล่านี้เข้ามาในการทบทวนวรรณกรรม

หลักฐานนี้หมายความว่าอย่างไร

จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมว่าการตรวจสอบความดันโลหิตด้วยตนเองในสตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงจะเป็นประโยชน์หรือไม่เนื่องจากการศึกษานี้มีขนาดเล็ก

การปฏิบัติในปัจจุบันคือการใช้ K5 (ไม่มีเสียงการไหลของเลือด) เพื่อวัดความดันโลหิตไดแอสโตลิกในสตรีมีครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูง

การทดลองใช้อุปกรณ์ CRADLE เพื่อตรวจสอบความดันโลหิตในครรภ์มีข้อจำกัดในการออกแบบและเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับประโยชน์ของอุปกรณ์นี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ประโยชน์ของการติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองในการตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูงยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากหลักฐานมีจำกัด หลักฐานมาจาก 1 การศึกษา การปฏิบัติในปัจจุบันคือการใช้ K5 (ไม่มีเสียงการไหลของเลือด) เพื่อวัดความดันโลหิตไดแอสโตลิกได้รับการสนับสนุนในสตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูง ประโยชน์ถ้ามีของการใช้อุปกรณ์ CRADLE เพื่อวัดความดันโลหิตในการตั้งครรภ์ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากข้อจำกัดและความไม่แน่นอนของการออกแบบการศึกษา

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การวัดความดันโลหิตปกติ (BP) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวินิจฉัยและการจัดการความผิดปกติของความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์เช่นภาวะครรภ์เป็นพิษ สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น คลินิกทั่วไปหรือการวัดค่าด้วยตนเองที่บ้าน และด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันเช่นการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความดันโลหิตหรือเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจผลกระทบของบริบทและเทคนิคต่างๆของการวัดความดันโลหิตที่มีต่อผลลัพธ์ที่สำคัญสำหรับสตรีตั้งครรภ์

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการตั้งค่าและเทคนิคการวัดความดันโลหิตในการวินิจฉัยความผิดปกติของความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์ต่อผลลัพธ์ของมารดาและทารกปริกำเนิด คุณภาพชีวิตของสตรีหรือการใช้ทรัพยากรทางบริการสุขภาพ

วิธีการสืบค้น: 

ผู้วิจัยได้สืบค้นหลักฐานจากฐานข้อมูล Pregnancy and Childbirth'sTrials Register, ClinicalTrials.gov, the WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) ในวันที่ 22 เมษายน 2020 และสืบค้นเอกสารอ้างอิงของรายงานการศึกษาที่สืบค้นได้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCT) ที่เกี่ยวข้องกับสตรีตั้งครรภ์โดยใช้อุปกรณ์ในการวัดความดันที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในบริบทที่แตกต่างกันหรือใช้เทคนิคต่างกัน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรมสองคน ดึงข้อมูล, ประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ และใช้ GRADE ในการประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน โดยเป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย: 

จาก 21 การศึกษาที่พบ เราได้รวบรวมไว้ 3 การศึกษาและไม่รวมเข้ามา 11 การศึกษา; และอีก 7 การศึกษากำลังดำเนินการอยู่ ใน 3 การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่รวมไว้ (สตรี 536,607 คน) มี 1 การศึกษาเป็น cluster-RCT ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมสูงกว่า 2 การศึกษา (การคลอด 536,233 ) แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลสำหรับผลลัพธ์ส่วนใหญ่ของเรา โดยทั่วไปเราจะตัดสินการศึกษาที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการมีอคติ อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากความไม่แน่นอนและความไม่แม่นยำ ไม่สามารถวิเคราะห์อภิมานได้เนื่องจากแต่ละการศึกษาประเมินการเปรียบเทียบที่แตกต่างกัน

ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานถึงผลลัพธ์หลักของ systolic BP ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 150 mmHg ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานผลลัพธ์รองที่สำคัญเหล่านี้: การเข้านอนในโรงพยาบาลก่อนคลอด ระยะเวลาการอยู่ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดของทารกแรกเกิด หรือการใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด และการใช้เครื่องช่วยหายใจ

การตั้งค่าการวัดความดันโลหิต: การวัดด้วยตนเองเทียบกับการวัดที่คลินิกทั่วไป (1 การศึกษา, สตรี 154 คน)

ไม่มีการเสียชีวิตของมารดาทั้งในกลุ่มที่วัดความดันด้วยตนเองหรือกลุ่มที่ดูแลตามปกติ การศึกษาไม่ได้รายงานการตายปริกำเนิด

การเฝ้าติดตามตนเองอาจทำให้การวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษทำได้มากขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ (risk ratio (RR) 1.49, 95% confidence interval(CI) 0.87 ถึง 2.54 ; สตรี 154 คน; 1 การศึกษา; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) แต่ 95% CI กว้าง ซึ่งสอดคล้องกับประโยชน์ที่เป็นไปได้และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การเฝ้าติดตามตนเองอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ (RR 1.09, 95% CI 0.82 ถึง 1.45; สตรี 154 คน; 1 การศึกษา; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

เราไม่แน่ใจว่าการติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองมีผลต่อการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักของมารดาหรือไม่ (RR 1.54, 95% CI 0.06 ถึง 37.25; สตรี 154 คน; 1 การศึกษา; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ), ทารกตายคลอด (RR 2.57, 95% CI 0.13 ถึง 52.63; สตรี 154 คน; 1 การศึกษา; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ), การเสียชีวิตของทารกแรกเกิด (RR 1.54, 95% CI 0.06 ถึง 37.25; สตรี 154 คน; 1 การศึกษา; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) หรือการคลอดก่อนกำหนด (RR 1.15, 95% CI 0.37 ถึง 3.55; สตรี 154 คน; 1 การศึกษา; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำและ 95% CI ที่กว้างทำให้สอดคล้องกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

การเฝ้าติดตามตนเองอาจทำให้การเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ (RR 1.53, 95% CI 0.65 ถึง 3.62; สตรี 154 คน; 1 การศึกษา; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) แต่ 95% CI กว้างรวมถึงความเป็นไปได้ในการรับน้อยลงเล็กน้อย ด้วยการวัดความดันด้วยตนเอง

เทคนิคการวัดความดันโลหิต: Korotkoff phase IV (K4, muffling sound) เทียบกับ Korotkoff phase V (K5, การหายไปของเสียง) เพื่อแสดงถึง diastolic BP (หนึ่งการศึกษา, สตรี 220 คน)

ไม่มีการเสียชีวิตของมารดาในกลุ่ม K4 หรือ K5

อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในการวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษระหว่างการใช้ K4 หรือ K5 สำหรับ diastolic BP (RR 1.16; 95% CI 0.89 ถึง 1.49; 1 การศึกษา; สตรี 220 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) เนื่องจากความกว้างของ 95% CI รวมถึงความเป็นไปได้ในการวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วย K4

เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างในการตายปริกำเนิดระหว่างกลุ่มหรือไม่เนื่องจากคุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำและ 95% CI สอดคล้องกับอันตรายที่เห็นได้และผลประโยชน์ที่เห็นได้ (RR 1.14, 95% CI 0.16 ถึง 7.92; 1 การศึกษา; สตรี 220 คน ; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

การทดลองไม่ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการรับมารดาเข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยหนัก การกระตุ้นให้เกิดการคลอด การตายของทารกแรกเกิด การคลอดก่อนกำหนด หรือการรับทารกแรกเกิดเข้ารักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

เทคนิคการวัดความดันโลหิต: วิธีการของ CRADLE (อุปกรณ์ CRADLE, จอภาพวัดความดันกึ่งอัตโนมัติพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมและชุดการศึกษา) เทียบกับการดูแลตามปกติ (1 การศึกษา; สตรีที่มาคลอด 536,233 คน)

อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างระหว่างการใช้อุปกรณ์ CRADLE กับการดูแลตามปกติในจำนวนการเสียชีวิตของมารดา (adjusted RR 0.80, 95% CI 0.30 ถึง 2.11; สตรี 536,233 คน; 1 การศึกษา; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) แต่ 95% CI สอดคล้องกับอันตรายและผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัด

การทดลองไม่ได้รายงานภาวะครรภ์เป็นพิษ การกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์ การตายปริกำเนิด การคลอดก่อนกำหนด หรือการทารกเข้ารักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด การรับมารดาเข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยหนักและผลลัพธ์ของทารกหลังคลอด (การตายคลอดและการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด) ได้รับการรวบรวมสำหรับสตรีในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยซึ่งพบได้จากผลลัพธ์ที่ไม่ได้มาจากลักษณะพื้นฐานจึงทำลายการจัดสรรแบบสุ่ม ดังนั้นความแตกต่างระหว่างกลุ่มไม่สามารถนำมาประกอบกับวิธีการที่ให้ และเราไม่ได้ดึงข้อมูลสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้มา

บันทึกการแปล: 

Translation notes CD012739.pub2

Tools
Information