آیا شرایط و تکنیک‌های مختلف اندازه‌گیری فشار خون در دوران بارداری به بهبود پیامدها در مادران و نوزادان کمک می‌کند؟

موضوع چیست؟

اندازه‌گیری منظم فشار‌خون (blood pressure; BP) در طول بارداری برای تشخیص و مدیریت فشار خون بالا بسیار مهم است. فشار‌خون می‌تواند در شرایط مختلف (به عنوان مثال اندازه‌گیری توسط خود فرد در منزل، در برابر اندازه‌گیری در کلینیک) و با استفاده از تکنیک‌های مختلف (به عنوان مثال اندازه‌گیری بر اساس صداهای مختلف جریان خون) اندازه‌گیری شود. آنها ممکن است تاثیرات متفاوتی در تشخیص و پایش فشار خون بالا، و کاهش خطر ابتلا به بیماری جدی یا مرگ‌ومیر در مادر و نوزاد داشته باشند.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

اگر فشار خون بالا در بارداری به موقع تشخیص داده نشود و تحت مدیریت قرار نگیرد، ممکن است عوارض جدی ایجاد شود. این مرور، برای تعیین مزایا و خطرات این شرایط و تکنیک‌ها در مادران و نوزادان آنها لازم است.

ما چه شواهدی را یافتیم؟

ما در اپریل 2020 به دنبال شواهد در کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده بودیم، و سه مطالعه (شامل 536,607 زن) را شناسایی کردیم. به‌طور کلی، مطالعات به گونه‌ای انجام شده بودند که ما به یافته‌ها اطمینان نداریم، عمدتا به دلیل کوچک بودن حجم نمونه دو مورد از این مطالعات و نوع طراحی مورد دیگر.

یک مطالعه (154 زن)، شرایط پایش فشار خون را در انگلیس مقایسه کردند: پایش توسط خود فرد در خانه در برابر اندازه‌گیری معمول در کلینیک. دو مطالعه دیگر، تکنیک‌های پایش فشار خون را مقایسه کردند: یک مورد (220 زن) دو صدای متفاوت جریان خون را برای تعیین فشار خون دیاستولیک (عدد پائینی) در استرالیا مقایسه کرد، و دیگری (536,233 زایمان) به بررسی معرفی یک پایش نیمه-‌خودکار فشار خون و یک بسته آموزشی (مداخله CRADLE) در مقایسه با مراقبت‌ معمول در سراسر آفریقا، هند و هائیتی پرداخت.

هیچ‌یک از مطالعات، به اندازه‌گیری فشار خون بالا ، تعداد زنانی که پیش از زایمان در بیمارستان بستری شدند، مدت زمان بستری نوزادان در واحد نوزادی، یا این که نوزادان چه کمک اضافی برای تنفس خود دریافت کردند، نپرداختند.

خود-پایشی فشار خون در خانه در مقایسه با اندازه‌گیری معمول فشار خون در کلینیک

خود-پایشی فشار خون در مقایسه با مراقبت‌ معمول، ممکن است منجر شود برای زنان بیشتری تشخیص پره-اکلامپسی گذاشته شود، اما شواهد نامطمئن هستند.

ما مطمئن نیستیم که خود-پایشی فشار خون، منجر به افزایش احتمال مرده‌زایی، مرگ‌ومیرهای نوزادی (پس از تولد)، زنانی که زایمان زودرس دارند، یا بستری زنان در بخش مراقبت‌های ویژه می‌شوند یا خیر.

خود-پایشی فشار خون در مقایسه با مراقبت معمول، ممکن است تأثیری اندک یا عدم تاثیر بر احتمال نیاز به القای زایمان در زنان داشته باشد.

خود-پایشی فشار خون در مقایسه با مراقبت معمول، ممکن است منجر به بستری نوزادان نسبتا بیشتری در بخش نوزادان شود.

این کارآزمایی، مرگ‌ومیر مادری نداشت و تعداد موارد مرگ‌ومیر نوزادان را قبل یا کمی پس از تولد گزارش نکرد.

اندازه‌گیری فشار خون با استفاده از صداهای مختلف جریان خون - فاز IV کورتکوف (K4، صدای مبهم، نرم‌تر) در مقایسه با فاز V کورتکوف (K5، هنگامی که صدا محو می‌شود) برای اندازه‌گیری فشار خون دیاستولیک

ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت میان استفاده از K4 یا K5 برای تشخیص پره-اکلامپسی وجود داشته باشد؛ شواهد نامطمئن است.

ما مطمئن نیستیم که تاثیری بر مرگ‌ومیر نوزادان، قبل یا کمی پس از تولد دارد یا خیر.

در این کارآزمایی، هیچ موردی از مرگ‌ومیر مادری وجود نداشت، و تعداد زنانی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند، زنانی که نیاز به القای زایمان داشتند، زنانی که زایمان زودرس داشتند، مرده‌زایی، مرگ‌ومیر نوزادان (پس از تولد)، یا نوزادان بستری شده در بخش نوزادان را گزارش نکرد.

مداخله CRADLE (پایش نیمه‌-خودکار فشار خون و یک بسته آموزشی) در مقایسه با مراقبت معمول

پایش فشار خون CRADLE ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در خطر مرگ‌ومیر مادری ایجاد کند.

این کارآزمایی، تعداد مادران مبتلا به پره-اکلامپسی، تعداد زنانی که نیاز به القای زایمان داشتند، زنانی که زایمان زودرس داشتند، مرگ‌ومیر نوزادان (قبل و پس از تولد)، یا تعداد نوزادان بستری شده در بخش نوزادان را گزارش نکرد. تعداد زنانی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند، مرده‌زایی، و مرگ‌ومیر نوزادان (پس از تولد)، فقط در یک زیرگروه از زنان در این کارآزمایی گزارش شد، بنابراین این نتایج را وارد نکردیم.

این یافته‌ها چه معنایی دارند؟

نیاز به شواهد بیشتری وجود دارد که خود-پایشی فشار خون در زنان باردار مبتلا به فشار خون بالا مفید است یا خیر، زیرا مطالعه‌ای که به بررسی این موضوع پرداخت، کوچک بود.

روش فعلی استفاده از K5 (بدون صدای جریان خون) برای اندازه‌گیری فشار خون دیاستولیک در زنان باردار مبتلا به فشار خون بالا، حمایت می‌شود.

کارآزمایی با استفاده از دستگاه CRADLE برای پایش فشار خون در بارداری محدودیت‌هایی در طراحی خود داشت، و در مورد فواید آن نامطمئن هستیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

وجود مزایا برای خود-پایشی فشار خون در فشار خون بالا در بارداری، نامطمئن باقی می‌ماند، زیرا شواهد محدود به یک مطالعه امکان‌سنجی است. روش فعلی استفاده از K5 برای اندازه‌گیری فشار خون دیاستولیک در زنان باردار مبتلا به فشار خون بالا، حمایت می‌شود. مزیت استفاده از دستگاه CRADLE برای اندازه‌گیری فشار خون در بارداری، در صورت وجود، به دلیل محدودیت‌ها و عدم ثبات طراحی کارآزمایی، نامطمئن است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اندازه‌گیری منظم فشار خون (blood pressure; BP)، برای تشخیص و مدیریت اختلالات ناشی از فشار خون بالا در دوران بارداری، مانند پره-اکلامپسی، بسیار مهم است. فشار خون را می‌توان در شرایط مختلف، مانند کلینیک‌های متداول یا خود-پایشی در خانه، و با تکنیک‌های مختلف مانند استفاده از دستگاه‌های سمع یا دستگاه‌های خودکار پایش فشار خون، اندازه‌گیری کرد. درک تأثیر شرایط و روش‌های مختلف اندازه‌گیری فشار خون بر پیامدهای مهم در زنان باردار اهمیت دارد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات شرایط‌ و تکنیک اندازه‌گیری فشار خون در تشخیص اختلالات ناشی از فشار خون بالا در دوران بارداری بر پیامدهای متعاقب مادری و نوزادی آن، کیفیت زندگی زنان، یا استفاده از منابع خدمات سلامت.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین؛ClinicalTrials.gov؛ پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (ICTRP)، و فهرست منابع مطالعات بازیابی‌ شده را تا 22 اپریل 2020 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، با محوریت زنان باردار، و با استفاده از ابزار معتبر اندازه‌گیری فشار خون در شرایط مختلف یا استفاده از تکنیک‌های مختلف.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج، خطر سوگیری (bias) را ارزیابی، و قطعیت شواهد را با استفاده از رویکرد GRADE ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

از 21 مطالعه شناسایی شده، سه مورد را وارد، و 11 مورد را حذف کردیم؛ هفت مطالعه نیز در حال انجام بودند. از سه RCT وارد شده (536,607 زن)، یک مورد RCT خوشه‌ای بود، با تعداد به مراتب بیشتری از شرکت‏‌کنندگان (536,233 زایمان) نسبت به دو کارآزمایی دیگر، اما برای بیشتر پیامدهای ما، داده‌ای را ارائه نداد. به‌طور کلی مطالعات وارد شده را با خطر پائین سوگیری قضاوت کردیم، با این حال، قطعیت شواهد، به دلیل غیر-مستقیم بودن و عدم دقت، پائین بود. انجام متاآنالیز امکان‌پذیر نبود، زیرا هر مطالعه مقایسه متفاوتی را بررسی کرد.

هیچ‌ یک از مطالعات وارد شده، پیامد اولیه ما فشار خون سیستولیک بزرگ‌تر یا مساوی 150 میلی‌متر جیوه را گزارش نکرد. هیچ یک از مطالعات، هیچ‌ کدام از این پیامدهای ثانویه مهم را گزارش نکردند: بستری در بیمارستان پیش از زایمان، طول مدت بستری در بخش نوزادان، یا لوله‌گذاری داخل تراشه نوزادان و استفاده از تهویه مکانیکی.

شرایط اندازه‌گیری فشار خون: خود-اندازه‌گیری در برابر اندازه‌گیری متداول در کلینیک (یک مطالعه، 154 زن)

در هیچ‌ کدام از دو گروه خود-پایشی یا گروه مراقبت معمول، مرگ‌ومیر مادری مشاهده نشد. این مطالعه میزان مورتالیتی نوزادی را گزارش نکرد.

خود-پایشی ممکن است در مقایسه با مراقبت معمول، منجر به موارد تشخیص داده شده پره-اکلامپسی نسبتا بیشتری شود (خطر نسبی (RR): 1.49؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.87 تا 2.54؛ 154 زن؛ 1 مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین) اما 95% CI گسترده با مزیت احتمالی و زیان احتمالی همراه است.

خود-پایشی ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر در احتمال القای زایمان در مقایسه با مراقبت معمول داشته باشد (RR: 1.09؛ 95% CI؛ 0.82 تا 1.45؛ 154 زن؛ 1 مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین).

ما مطمئن نیستیم که خود-پایشی فشار خون در مقایسه با مراقبت معمول هیچ تاثیری بر میزان بستری مادر در بخش مراقبت‌های ویژه (RR: 1.54؛ 95% CI؛ 0.06 تا 37.25؛ 154 زن؛ یک مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین)، مرده‌زایی (RR: 2.57؛ 95% CI؛ 0.13 تا 52.63؛ 154 زن؛ یک مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین)، مرگ‌ومیر نوزاد (RR: 1.54؛ 95% CI؛ 0.06 تا 37.25؛ 154 زن؛ یک مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین) یا زایمان زودرس (RR: 1.15؛ 95% CI؛ 0.37 تا 3.55؛ 154 زن؛ یک مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین)، داشته باشد؛ زیرا قطعیت شواهد پائین است و 95% CI با مزایا و مضرات قابل‌ ملاحظه همراه است.

خود-پایشی ممکن است در مقايسه با مراقبت معمول، منجر به بستری نسبتا بیشتری در بخش‌های نوزادی شود (RR: 1.53؛ 95% CI؛ 0.65 تا 3.62؛ 154 زن؛ 1 مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین) اما 95% CI گسترده شامل احتمال بستری‌های نسبتا کمتری با خود-پایشی می‌شود.

تکنیک اندازه‌گیری فشار خون: فاز IV کورتکوف (K4، صدای مبهم) در برابر فاز V کورتکوف (K5 ، محو شدن صدا) برای نشان دادن فشار خون دیاستولیک (یک مطالعه، 220 زن)

در گروه K4 یا K5 هیچ موردی از مرگ‌ومیر مادری مشاهده نشد.

ممکن است در تشخیص پره-اکلامپسی بین استفاده از K4 یا K5 برای فشار خون دیاستولیک تفاوتی اندک یا عدم تفاوت وجود داشته باشد (RR: 1.16؛ 95% CI؛ 0.89 تا 1.49؛ 1 مطالعه؛ 220 زن؛ شواهد با قطعیت پائین)، از آنجا که 95% CI گسترده شامل احتمال بیشتر تشخیص با K4 است.

ما مطمئن نیستیم که بین مرگ‌ومیر نوزادی بین گروه‌ها اختلافی وجود دارد یا خیر؛ زیرا کیفیت شواهد پائین است و 95% CI با ضرر قابل‌ملاحظه و مزیت قابل‌توجه همراه است (RR: 1.14؛ 95% CI؛ 0.16 تا 7.92؛ 1 مطالعه؛ 220 زن؛ شواهد با قطعیت پائین).

این کارآزمایی، داده‌های مربوط به بستری مادران را در بخش مراقبت‌های ویژه، القای زایمان، مرده‌زایی، مرگ‌ومیر نوزاد، زایمان زودرس، یا بستری در بخش نوزادان را گزارش نکرد.

تکنیک اندازه‌گیری فشار خون: مداخله CRADLE (دستگاه CRADLE، پایش نیمه‌-خودکار فشار خون با قابلیت‌های اضافی و یک بسته آموزشی) در برابر مراقبت معمول (یک مطالعه، 536,233 زایمان)

ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در استفاده از دستگاه CRADLE و مراقبت معمول در تعداد مرگ‌ومیر مادران وجود داشته باشد (RR تعدیل شده: 0.80؛ 95% CI؛ 0.30 تا 2.11؛ 536,233 زن؛ 1 مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین)، اما 95% CI با مزیت و ضرر قابل‌ملاحظه همراه است.

این کارآزمایی، پره-اکلامپسی، القای زایمان، مرگ‌ومیر نوزادی، مرده‌زایی، یا بستری در واحد نوزادان را گزارش نکرد. اطلاعات مربوط به بستری مادران در بخش مراقبت‌های ویژه و پیامدهای نوزادی (مرده‌زایی و مرگ‌ومیر نوزادی) فقط برای بخش کوچکی از زنان جمع‌آوری شد، که توسط یک پیامد و نه با ویژگی‌های پایه، مشخص شد، بنابراین، تخصیص تصادفی را می‌شکند. در نتیجه، هیچ اختلافی بین گروه‌ها نمی‌تواند به مداخله نسبت داده شود و ما داده‌ها را برای این پیامدها استخراج نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information