วิธีการภายนอกสถานที่ทำงานเพื่อลดพฤติกรรมการอยู่นิ่ง

ความเป็นมา

ผู้ใหญ่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ที่อยู่นอกที่ทำงานอยู่นิ่ง เช่นนั่งดูทีวีหรือใช้คอมพิวเตอร์ หรือเดินทางไปและกลับจากที่ทำงานในรถยนต์ พฤติกรรมการอยู่นิ่งเป็นเวลานานเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคต่างๆ และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เรายังไม่ทราบว่าวิธีการเพื่อลดพฤติกรรมการอยู่นิ่งนอกสถานที่ทำงานได้ผลหรือไม่ การทบทวนนี้จะบอกเราว่ามีหลักฐานหรือไม่ว่าวิธีการเหล่านี้ช่วยลดพฤติกรรมการอยู่นิ่ง

ผลการศึกษาหลัก

เราสืบค้นการศึกษาถึงวันที่ 14 เมษายน 2020 เราพบการศึกษา 13 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 1770 คน ทั้งหมดดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง ที่มหาวิทยาลัย ในบ้าน / ชุมชน ออนไลน์และในสถานบริการระดับปฐมภูมิ อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมในการศึกษาเหล่านี้อยู่ระหว่าง 20 ถึง 41 ปี ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วิธีการทั้งหมดกำหนดเป้าหมายไปที่แต่ละบุคคล: ไม่มีการกำหนดที่สิ่งแวดล้อมหรือนโยบาย องค์ประกอบของวิธีการ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจสอบส่วนบุคคล การให้ข้อมูลหรือความรู้ การให้คำปรึกษาและการแจ้งเตือนให้ลดพฤติกรรมการอยู่นิ่ง

เราตรวจสอบผลลัพธ์หลักดังต่อไปนี้: เวลาอยู่นิ่งที่วัดโดยอุปกรณ์ เวลาอยู่นิ่งโดยรายงานด้วยตัวเอง เวลาดูทีวีโดยรายงานด้วยตัวเอง และเวลาพักในเวลาอยู่นิ่ง ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำมาก สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดอคติ ผลที่ไม่สอดคล้องกัน และผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำ "ปานกลาง" บ่งชี้ว่าการวิจัยเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบที่สำคัญต่อความเชื่อมั่นของเราในการประมาณการผล และอาจเปลี่ยนแปลงประมาณการ "ต่ำมาก" แสดงว่าผลโดยประมาณมีความไม่แน่นอนมาก โดยรวมแล้วไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อสรุปว่าวิธีการมีประสิทธิผลในการลดพฤติกรรมอยู่นิ่งหรือไม่ โดยรวมแล้ว การศึกษาไม่ได้แสดงหลักฐานว่ามีผลต่อเวลาอยู่นิ่งที่วัดโดยอุปกรณ์ หรือบางส่วนของเวลานั่งที่รายงานด้วยตัวเอง เวลาดูทีวีหรือช่วงพักของเวลาที่อยู่นิ่ง

เราตรวจสอบผลลัพธ์รองดังต่อไปนี้: องค์ประกอบของร่างกาย ผลที่แสดงความต้านทานต่ออินซูลิน การออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงรุนแรง (MVPA) ที่วัดโดยอุปกรณ์ การรายงานการออกกำลังกายแบบเบา ๆ (PA)โดยตัวเอง และการนับจำนวนก้าว ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางสำหรับดัชนีมวลกายและกลูโคส ดังนั้นวิธีการนอกสถานที่ทำงานอาจมีผลเหล่านี้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย วิธีการอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยใน MPVA ในระยะสั้น จำนวนก้าวและเส้นรอบเอว (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่แน่ใจว่าวิธีการจะปรับปรุง MVPA ในระยะกลางและ PA แบบเบาหรือไม่ (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) การศึกษาที่รวมไว้ไม่ได้รายงานข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์

บทสรุป

วิธีการนอกสถานที่ทำงานเพื่อลดพฤติกรรมอยู่นิ่ง อาจทำให้เวลาอยู่นิ่งต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย เราไม่แน่ใจว่าวิธีการนอกสถานที่ทำงานช่วยลดเวลานั่งหรือไม่ วิธีการอาจทำให้เวลาในการรับชมทีวีที่รายงานด้วยตัวเอง แตกต่างกันเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีการและการศึกษาควรรวมผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกันในอายุ เศรษฐกิจ สังคม และกลุ่มชาติพันธุ์

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีการนอกสถานที่ทำงานเพื่อลดพฤติกรรมการอยู่นิ่ง อาจทำให้เวลาอยู่นิ่งที่วัดโดยอุปกรณ์แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในระยะสั้น และเราไม่แน่ใจว่าจะลดเวลาอยู่นิ่งที่วัดโดยอุปกรณ์ในระยะกลางหรือไม่ เราไม่แน่ใจว่าวิธีการนอกสถานที่ทำงานช่วยลดเวลานั่งที่รายงานโดยตัวเองหรือไม่ วิธีการภายนอกสถานที่ทำงานอาจส่งผลให้เวลาในการดูทีวีที่รายงานด้วยตัวเองแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในระยะกลางหรือระยะยาว ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำมาก สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดอคติ ผลที่ไม่สอดคล้องกัน และผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำ การศึกษาในอนาคตควรมีระยะเวลานานขึ้น ควรรับสมัครผู้เข้าร่วมจากอายุ เศรษฐกิจสังคม หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน และควรรวบรวมข้อมูลคุณภาพชีวิต ความคุ้มทุนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้วิธีการมาตรฐานในการจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลของวิธีการเพื่อลดพฤติกรรมอยู่นิ่ง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผู้ใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่นอกสถานที่ทำงานอยู่นิ่ง พฤติกรรมการอยู่นิ่งจำนวนมาก จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตจากสาเหตุทุกอย่าง

วัตถุประสงค์: 

หลัก

•เพื่อประเมินผลต่อเวลาอยู่นิ่งของวิธีการที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพ เพื่อลดพฤติกรรมอยู่นิ่งในผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 60 ปี

รอง

•เพื่ออธิบายผลต่อสุขภาพอื่น ๆ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือผลที่ไม่ได้ตั้งใจของวิธีการเหล่านี้

•เพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบเฉพาะของวิธีการมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่นิ่งหรือไม่

•เพื่อค้นหาว่ามีผลที่แตกต่างกันของวิธีการตามความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพ (เช่น อายุ เพศ รายได้ การจ้างงาน)

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น CENTRAL, MEDLINE, Embase, Cochrane Database of Systematic Reviews, CINAHL, PsycINFO, SportDiscus และ ClinicalTrials.gov ในวันที่ 14 เมษายน 2020 เราตรวจสอบเอกสารอ้างอิงของการศึกษาที่รวบรวม ดำเนินการค้นหาเอกสารอ้างอิงไปข้างหน้า และติดต่อผู้เขียนเพื่อค้นหาการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม (RCTs) และ cluster RCT ของวิธีการนอกสถานที่ทำงานสำหรับผู้ใหญ่ในชุมชนอายุ 18 ถึง 59 ปี เรารวมการศึกษาเฉพาะเมื่อวิธีการมีจุดมุ่งหมายหรือองค์ประกอบเฉพาะเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่นิ่ง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวน 2 คนคัดกรองชื่อเรื่องและบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มตามเกณฑ์การคัดเข้าอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผู้ประพันธ์การทบทวน 2 คนคัดลอกข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติอย่างอิสระต่อกัน เราติดต่อผู้ทำการศึกษาวิจัย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราตรวจสอบผลลัพธ์หลักดังต่อไปนี้: เวลาอยู่นิ่งที่วัดโดยอุปกรณ์ เวลาอยู่นิ่งโดยรายงานด้วยตัวเอง เวลาดูทีวีโดยรายงานด้วยตัวเอง และเวลาพักในเวลาอยู่นิ่ง

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการทดลอง 13 รายการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 1770 คนซึ่งทั้งหมดดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง RCT 10 รายการและ 3 รายการเป็น cluster RCTs อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมการศึกษาอยู่ระหว่าง 20-41 ปี ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วิธีการทั้งหมดถูกนำไปใช้ในระดับบุคคล องค์ประกอบของวิธีการ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจสอบส่วนบุคคล การให้ข้อมูลหรือความรู้ การให้คำปรึกษาและการแจ้งเตือนให้ลดพฤติกรรมการอยู่นิ่ง เราตัดสินว่าไม่มีการศึกษาใดที่มีความเสี่ยงต่ำในการเกิดอคติสำหรับทุกโดเมน การศึกษา 7 รายการมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติในการปกปิดการประเมินผลลัพธ์เนื่องจากการใช้มาตรการประเมินผลด้วยตนเอง

ผลลัพธ์หลัก

วิธีการภายนอกสถานที่ทำงานอาจแสดงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างของเวลาอยู่นิ่ง ที่วัดโดยอุปกรณ์ในระยะสั้น (ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) -8.36 นาที / วัน, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -27.12 ถึง 10.40; 4 การศึกษา; I² = 0 %; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) เราไม่แน่ใจว่าวิธีการจะลดเวลาอยู่นิ่งที่วัดโดยอุปกรณ์ ในระยะกลางหรือไม่ (MD -51.37 นาที / วัน, 95% CI -126.34 ถึง 23.59; 3 การศึกษา; I² = 84%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เราไม่แน่ใจว่าวิธีการนอกสถานที่ทำงานจะลดเวลาอยู่นิ่งที่รายงานด้วยตัวเอง ในระยะสั้นหรือไม่ (MD -64.12 นาที / วัน, 95% CI -260.91 ถึง 132.67; I² = 86%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

วิธีการนอกสถานที่ทำงานอาจแสดงว่าเวลาในการดูทีวีแบบรายงานตัวเองอาจจะไม่แตกต่างกันหรือแตกต่างกันเล็กน้อยในระยะปานกลาง (MD -12.45 นาที / วัน 95% CI -50.40 ถึง 25.49; 2 การศึกษาI² = 86% หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) หรือในระยะยาว (MD 0.30 นาที / วัน, 95% CI -0.63 ถึง 1.23; 2 การศึกษา; I² = 0%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

เป็นไปไม่ได้ที่จะรวมการศึกษาทั้ง 5 รายการที่รายงานว่ามีการหยุดพักในช่วงเวลาที่อยู่นิ่งเนื่องจากความแตกต่างของคำจำกัดความที่ใช้

ผลลัพธ์รอง

วิธีการภายนอกสถานที่ทำงานอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างต่อดัชนีมวลกายในระยะปานกลาง (MD -0.25 kg / m², 95% CI -0.48 ถึง -0.01; 3 การศึกษา; I² = 0%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) วิธีการอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคามแตกต่างของรอบเอวในระยะกลาง (MD -2.04 ซม., 95% CI -9.06 ถึง 4.98; 2 การศึกษา; I² = 65%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

วิธีการอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างของกลูโคสในระยะสั้น (MD -0.18 mmol / L, 95% CI -0.30 ถึง -0.06; 2 การศึกษา; I² = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และระยะกลาง (MD -0.08 mmol / L, 95% CI -0.21 ถึง 0.05; 2 การศึกษา I² = 0%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง)

วิธีการภายนอกสถานที่ทำงานอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างต่อ MVPA ในระยะสั้น (MD 1.99 min / d, 95% CI -4.27 ถึง 8.25; 4 การศึกษา; I² = 23%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่แน่ใจว่าวิธีการจะเพิ่ม MVPA ที่วัดโดยอุปกรณ์ ในระยะกลางหรือไม่ (MD 6.59 นาที / วัน, 95% CI - 7.35 ถึง 20.53; 3 การศึกษา; I² = 70%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เราไม่แน่ใจว่าวิธีการนอกสถานที่ทำงานจะเพิ่มการออกกำลังกายแบบเบาที่รายงานโดยตัวเอง ในระยะส้้นหรือไม่ (MD 156.32 นาที / วัน, 95% CI 34.34 ถึง 278.31; I² = 79%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

วิธีการอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคามแตกต่างในการนับก้าวในระยะสั้น (MD 226.90 ก้าว/ วัน 95% CI -519.78 ถึง 973.59; 3 การศึกษา; I² = 0%; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

การศึกษาที่รวมไว้ไม่ได้รายงานข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 9 มกราคม 2021

Tools
Information