การแยกหรือจัดกลุ่มหรือทั้งสองอย่างของทารกแรกเกิดในหน่วยทารกแรกเกิดลดการแพร่กระจายของเชื้อหรือไม่

ใจความสำคัญ

เราไม่พบการศึกษาทางการแพทย์ที่เผยแพร่หรือกำลังดำเนินการอยู่เพื่อตอบคำถามของเรา 

จำเป็นต้องมีการศึกษาในอนาคตเพื่อประเมินประโยชน์ของการแยกหรือจัดกลุ่มทารกแรกเกิดในการลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อรวมถึงต้นทุนทางการเงินในการดำเนินการดังกล่าว 

การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลคืออะไร 

การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล (HAIs) คือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งไม่ปรากฏก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มักเกิดขึ้นขณะรับการรักษาทางการแพทย์หรือการผ่าตัด แม้ว่า HAIs หลายชนิดสามารถป้องกันได้ HAIs ยังรวมถึงการติดเชื้อในทารกแรกเกิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการคลอด 

เหตุใดการป้องกัน HAIs จึงมีความสำคัญในเด็กแรกเกิด 

HAIs เพิ่มภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพและอาจทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ HAI ยังส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการเก็บทารกที่ติดเชื้อไว้ในห้องแยก (แยกห้องเดี่ยว) หรือจัดกลุ่มและดูแลร่วมกัน (การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม) หรือทั้งสองอย่างจะลดการแพร่กระจายของเชื้อจากทารกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ประเมินการแยกตัวและการจัดกลุ่มของทารกนอกเหนือไปจากวิธีการควบคุมการติดเชื้อตามปกติ (เช่น การล้างมือ การใช้ชุดคลุมและถุงมือ เป็นต้น) 

เราพบอะไร

แม้ว่าการแยกห้องเดี่ยวและการแบ่งกลุ่มมักมีการปฏิบัติในหน่วยทารกแรกเกิด แต่เราไม่พบการศึกษาก่อนหน้าหรือที่กำลังดำเนินการใด ๆ ที่ประเมินประโยชน์ของมาตรการเหล่านี้ในการลดการแพร่กระจายของเชื้อ เราแนะนำว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อตอบคำถามทบทวนของเรา เนื่องจากความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อและการลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนพฤศจิกายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนนี้ไม่พบหลักฐานจากการทดลองแบบสุ่มที่สนับสนุนหรือหักล้างการใช้มาตรการแยกผู้ป่วย (การแยกห้องเดี่ยวหรือการแบ่งกลุ่ม) ในทารกแรกเกิดที่มี HAIs ความเสี่ยงรองจากมาตรการควบคุมการติดเชื้อจำเป็นต้องสมดุลกับประโยชน์ของการลดการแพร่เชื้อระหว่างทารกในหน่วยทารกแรกเกิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด มีความจำเป็นเร่งด่วนในการวิจัยประสิทธิภาพของมาตรการแยกผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ HAIs ในหน่วยทารกแรกเกิด การทดลองที่ออกแบบอย่างดี สุ่มกลุ่มของหน่วยงานหรือโรงพยาบาลไปยังวิธีการแยกผู้ป่วยประเภทหนึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การติดเชื้อที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลในทารกแรกเกิด (Healthcare-associated infections: HAIs) ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและการตายเพิ่มขึ้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น มาตรการแยกผู้ป่วย เช่น การแยกห้องเดี่ยวหรือการรวมผู้ป่วยที่ติดเชื้อคล้ายกัน ยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติที่แนะนำและใช้กันทั่วไปในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างผู้ป่วยในหออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) 

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลักของเราคือเพื่อประเมินผลของการแยกห้องเดี่ยวหรือการแบ่งกลุ่ม หรือทั้ง 2 อย่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ HAIs หรือการ colonization ด้วยเชื้อโรคที่ก่อให้เกิด HAI ในทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า 6 เดือนที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)

วัตถุประสงค์รองของเราคือเพื่อประเมินผลของการแยกห้องเดี่ยวหรือการแบ่งกลุ่ม หรือทั้ง 2 อย่างต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด และผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่รับรู้หรือบันทึกไว้ในทารกแรกเกิดที่เข้ารับการรักษาใน NICU 

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, CINAHL, WHO ICTRP และ ClinicalTrials.gov ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับช่วงเวลา ภาษา หรือชนิดการตีพิมพ์ เรายังตรวจสอบรายการอ้างอิงของการศึกษาที่พบและนำฉบับเต็มมาทบทวน 

เกณฑ์การคัดเลือก: 

ประเภทของการศึกษา: การทดลองแบบ cluster-randomized or quasi-randomized trials (ซึ่งคลัสเตอร์อาจหมายถึง NICU, โรงพยาบาล, หอผู้ป่วย หรือหน่วยย่อยอื่นๆ ของโรงพยาบาล) นอกจากนี้ เรายังรวมการทดลอง cross over trial ด้วยระยะเวลาการชะล้างมากกว่า 4 เดือน (กำหนดโดยไม่มีกฏเกณฑ์ที่แน่นอน)

ประเภทของผู้เข้าร่วม: ทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า 6 เดือนในหน่วยทารกแรกเกิดที่ใช้การแยกผู้ป่วยหรือการแบ่งกลุ่มเป็นมาตรการควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกัน HAIs

ประเภทของการแทรกแซง: มาตรการแยกผู้ป่วย (การแยกห้องเดี่ยวหรือการแบ่งกลุ่ม หรือทั้งสองอย่างของทารกที่มีการ colonization หรือการติดเชื้อเหมือนกัน) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการแยกตัวตามปกติ

ประเภทของการวัดผลลัพธ์: the ผลลัพธ์หลักคืออัตราการแพร่เชื้อของ HAIs ตามที่ประเมินโดยอัตราการติดเชื้อและการ colonization ของเชื้อใน NICU ผลลัพธ์ทุติยภูมิ ได้แก่ การตายจากทุกสาเหตุระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อายุ 28 วัน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ตลอดจนผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการแยกตัวหรือแบ่งกลุ่ม หรือทั้งสองอย่าง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

วิธีการมาตรฐานของ Cochrane Neonatal ใช้เพื่อระบุการศึกษาและประเมินคุณภาพระเบียบวิธีของ cluster-randomized trials ที่เข้าเกณฑ์ ความเชื่อมั่นของหลักฐานจะต้องได้รับการประเมินโดยวิธี GRADE ว่าเป็นหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง ปานกลาง ต่ำ หรือต่ำมาก อัตราการติดเชื้อและ colonization ของเชื้อจะต้องแสดงเป็นอัตราส่วนอัตราสำหรับการทดลองแต่ละครั้ง และหากเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์เมตต้า ก็จะใช้วิธีความแปรปรวนผกผันทั่วไปใน RevMan

ผลการวิจัย: 

เราไม่พบการทดลองที่เผยแพร่หรือกำลังดำเนินการเพื่อรวมไว้ในการทบทวน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 1 กุมภาพันธ์ 2024

Tools
Information