آیا جداسازی یا گروه‌بندی، یا هر دو، نوزادان تازه متولد شده در بخش نوزادان باعث کاهش شیوع عفونت می‌شود؟

پیام‌های کلیدی

هیچ مطالعه پزشکی منتشر شده یا در حال انجامی را برای پاسخ به سوال خود نیافتیم. 

برای ارزیابی سودمندی جداسازی یا گروه‌بندی نوزادان تازه متولد شده در کاهش شیوع عفونت‌ها و هم‌چنین هزینه‌های مالی انجام این کار، انجام مطالعات بیشتر در آینده مورد نیاز است. 

عفونت‌های مرتبط با مراقبت سلامت چه هستند؟ 

عفونت‌های مرتبط با مراقبت سلامت (healthcare-associated infections; HAIs) عفونت‌هایی هستند که بیماران در طول بستری خود در بیمارستان به آن مبتلا می‌شوند و پیش از پذیرش در بیمارستان وجود نداشته‌اند. آنها معمولا هنگام دریافت درمان دارویی یا جراحی رخ می‌دهند، اگرچه بسیاری از HAIها قابل پیشگیری هستند. HAIها هم‌چنین شامل بروز عفونت‌هایی در نوزادان تازه متولد شده هستند که در حول‌وحوش زمان زایمان ایجاد می‌شوند. 

چرا پیشگیری از HAIها در نوزادان مهم است؟ 

HAIها عوارض سلامت را افزایش داده و حتی می‌توانند منجر به مرگ‌ومیر شوند. علاوه بر این، HAIها هزینه‌های بیمارستان را افزایش می‌دهند. 

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

می‌خواستیم بدانیم که نگهداری نوزادان مبتلا به عفونت در اتاق‌های جداگانه (ایزوله کردن در یک اتاق) یا گروه‌بندی و مراقبت با هم (هم‌گروه کردن (cohorting))، یا هر دو، باعث کاهش انتشار عفونت از یک نوزاد به نوزاد دیگر می‌شود یا خیر.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

در جست‌وجوی مطالعاتی بودیم که ایزوله کردن و گروه‌بندی نوزادان را علاوه بر روش‌های روتین کنترل عفونت (مانند شستن دست‌ها، استفاده از روپوش و دستکش و غیره) ارزیابی کردند. 

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

اگرچه اقدامات ایزوله کردن در یک اتاق و گروه‌بندی معمولا در بخش‌های نوزادان دنبال می‌شوند، نتوانستیم هیچ مطالعه قبلی یا در حال انجامی را پیدا کنیم که مزایای این اقدامات را در کاهش شیوع عفونت ارزیابی کنند. با توجه به اهمیت پیشگیری از ابتلا به عفونت و کاهش هزینه‌های مراقبت سلامت، توصیه می‌کنیم که برای پاسخ به سوال مرور ما، مطالعات سنجیده‌ای انجام شوند. 

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد تا نوامبر 2022 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور هیچ شواهدی را از کارآزمایی‌های تصادفی‌‌سازی شده برای حمایت یا رد استفاده از اقدامات ایزوله کردن بیمار (ایزوله کردن در یک اتاق یا هم‌گروه کردن بیماران) در نوزادان مبتلا به HAI پیدا نکرد. خطرات ثانویه ناشی از اقدامات کنترل عفونت باید در مقابل مزایای کاهش انتقال افقی در بخش نوزادان برای پیامدهای مطلوب نوزادی متعادل شوند. نیاز فوری به انجام پژوهش در مورد اثربخشی اقدامات ایزوله کردن بیمار در پیشگیری از انتقال HAIها در بخش نوزادان وجود دارد. انجام کارآزمایی‌های به‌خوبی طراحی شده ضروری است که تصادفی‌سازی خوشه‌ها را بر اساس بخش‌ها یا بیمارستان‌ها به یک نوع مداخله روش ایزوله کردن بیمار انجام دهند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت‌های مرتبط با خدمات مراقبت سلامت (healthcare-associated infections; HAIs) در نوزادان منجر به افزایش موربیدیتی و مورتالیتی، هم‌چنین افزایش هزینه‌های مراقبت سلامت می‌شوند. ایزوله کردن بیمار، یعنی ایزوله کردن در یک اتاق یا هم‌گروه کردن (cohorting) بیماران مبتلا به عفونت‌های مشابه، هنوز هم یک روش توصیه شده و شایع برای پیشگیری از گسترش افقی عفونت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (neonatal intensive care unit; NICU) است. 

اهداف: 

هدف اصلی ما، ارزیابی تاثیر ایزوله کردن در یک اتاق یا هم‌گروه کردن نوزادان، یا هر دو، برای پیشگیری از انتقال HAIها یا کلونیزاسیون با پاتوژن‌های عامل HAI در نوزادان زیر شش ماه و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بود.

هدف ثانویه، ارزیابی تاثیر ایزوله کردن در یک اتاق یا هم‌گروه کردن نوزادان، یا هر دو، بر مورتالیتی نوزادان و عوارض جانبی درک شده یا ثابت شده در نوزادان بستری در NICU بود. 

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL؛ پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های WHO ICTRP و ClinicalTrials.gov را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی در مورد تاریخ، زبان یا وضعیت انتشار مطالعات اعمال نشد. فهرست منابع مطالعات شناسایی شده را نیز برای یافتن متن کامل مطالعات مروری بررسی کردیم. 

معیارهای انتخاب: 

انواع مطالعات: کارآزمایی‏‌های خوشه‌ای (cluster) تصادفی‌سازی یا شبه-تصادفی‏‌سازی‏ شده در سطح خوشه‌ای (cluster) (که در آنها خوشه‌ها ممکن است بر اساس NICU، بیمارستان، بخش یا سایر زیر واحدهای بیمارستان تعریف شوند). هم‌چنین کارآزمایی‏‌های متقاطع (cross-over) را با دوره پاک‌شدگی (washout period) بیش از چهار ماه (به‌طور خودسرانه تعریف شده) گنجاندیم.

انواع شرکت‌کنندگان: نوزادان تازه متولد شده کمتر از شش ماه و بستری در بخش‌های نوزادی که ایزوله کردن یا هم‌گروه کردن بیمار را به عنوان اقدامات کنترل عفونت برای پیشگیری از HAIها اجرا کردند.

انواع مداخلات: ایزوله کردن بیمار (ایزوله کردن در یک اتاق یا هم‌گروه کردن نوزادان، یا هر دو، در نوزادان با کلونیزاسیون یا عفونت‌های مشابه) در مقایسه با اقدامات روتین ایزوله کردن.

انواع معیارهای پیامد: پیامد اولیه، نرخ انتقال HAIها بود که بر اساس میزان عفونت و کلونیزاسیون در NICU تخمین زده شد. پیامدهای ثانویه شامل مورتالیتی به هر علتی (all-cause mortality) در طول دوره بستری در بیمارستان در سن 28 روزگی، طول مدت بستری در بیمارستان، هم‌چنین عوارض جانبی احتمالی ناشی از اقدامات ایزوله کردن یا هم‌گروه کردن نوزادان، یا هر دو، بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

روش‌های استاندارد گروه نوزادان در کاکرین برای شناسایی مطالعات و ارزیابی کیفیت روش‌شناسی (methodology) کارآزمایی‌های خوشه‌ای (cluster) تصادفی‌‌سازی شده واجد شرایط استفاده شدند. قطعیت شواهد با روش درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) در قالب شواهدی با قطعیت بالا، متوسط، پائین یا بسیار پائین ارزیابی شدند. نرخ عفونت و کلونیزاسیون در قالب نسبت نرخ (rate ratio) برای هر کارآزمایی بیان شده و در جایی که برای متاآنالیز مناسب بود، از روش واریانس معکوس ژنریک (generic inverse variance method) در RevMan استفاده شد.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی منتشر شده یا در حال انجامی را برای گنجاندن در مرور شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information